Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་གི་ཉིན་མོར་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དེ་རིང་གོ་ལའི་ཉིན་མོ་ཐེངས་ལྔ་བཅུ་པའི་དུས་སྟོན་ཐོག་ང་ཚོ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་དུ་གནས་པའི་ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཚོས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོ་འདི་བདེ་སྐྱིད་དང་ཆེས་འཕྲོད་བསྟེན་ལེགས་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རེ་ཡོད་པ་སོགས་ལམ་སྟོན་བཀའ་བསྩལ་འདུག

དེའང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་བསྩལ་བའི་ཡོངས་ཁྱབ་གསུང་འཕྲིན་དེའི་ནང་འཛམ་གླིང་གི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩིའི་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་སྐབས་འདིར་གོ་ལ་འདིར་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱིའི་ཚེ་སྲོག་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་འདིར་གདོང་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་གཞན་ཕན་གྱི་བྱམས་བརྩེ་དང་ཕན་ཚུན་དཔུང་གྲོགས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཡང་གོང་མཐོར་འདེགས་བཞིན་ཡོད། གོ་ལ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་ནད་ཡམས་འདིས་རིགས་རུས་དང་རིག་གཞུང་། ཕོ་མོ་སོགས་གང་ལའང་བྱེ་བྲག་མེད་པར་ཀུན་ལ་སྡིགས་བཞིན་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོའི་གདོང་ལེན་གྱི་ནུས་པ་ཡང་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ཏེ་རང་གཞན་ཀུན་གྱི་མཁོ་དགུའི་རེ་བ་བསྐོང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཞེས་བཀའ་བསྩལ་འདུག

དེ་བཞིན་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་སྤྱིར་སོ་སོར་འདོད་པ་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོ་ཚང་མ་འཛམ་གླིང་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་སྐྱེས་ནས་ཡོད་པ་གཅིག་གྱུར་ཡིན། དབུལ་ཕྱུག་གང་ཡིན་དང་། ཡང་སློབ་སྦྱོང་ཡོད་མེད་གང་ཡིན་ཀྱང་རུང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་གང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱང་རུང་། མཐར་ཐུག་ན་རང་གཞན་ཀུན་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། བདེ་བ་འཚོལ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་སྤོང་བའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཡང་མཚུངས་པ་ཡིན་སྟབས། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་མཉམ་པར་བལྟ་ཐུབ་ན་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་བཟོད་པའི་སེམས་ཁུར་དང་གཞན་ལ་ཉེ་བའི་བསམ་པ་སྐྱེ་ཐུབ། དེ་ནས་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་སེམས་ཁུར་བཅོས་མིན་ཞིག་སྟེ། གཞན་དཀའ་ངལ་ལས་གྲོལ་ཆེད་དུ་བརྩོན་པའི་བརྩོན་འགྲུས་དེ་ཡང་ཡོང་ངེས་ཡིན། རང་གཞན་ཀུན་གྱི་འཚོ་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་འཛམ་བུ་གླིང་འདི་ལས་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཁུར་གྱི་སློབ་སྦྱོང་ཞིག་ཀྱང་ལེན་རྒྱུ་ཡོད།

དེ་དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་འདི་རང་གཞན་ཐུན་མོང་གི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ནམ་ཡང་ན་གནས་ཁང་ལྟར་གྱུར་ཡོད། འདིའི་སྐྱེ་འཇིག་ནི་རང་རེའི་ཚེ་སྲོག་དང་། འདིའི་མ་འོངས་པ་ཡང་རང་རེའི་མ་འོངས་པ་ཡིན། གོ་ལ་འདི་ཉིད་རང་གཞན་ཀུན་ལ་མ་ལྟར་གྱུར་ནས་ཡོད་པས། མ་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་ཕྲུག་བཞིན་རང་རེ་ཀུན་གོ་ལ་འདི་ཉིད་ལ་ལྟོས་ནས་འཚོ་དགོས། དེར་བརྟེན་གོ་ལ་སྤྱི་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་རང་གཞན་ཀུན་ནས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱེད་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞེས་ལམ་སྟོན་བསྩལ་འདུགམགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ད་དུང་ངོས་རང་ལ་མཚོན་ན་ཡང་བོད་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་སླེབས་པ་ནས་བཟུང་འཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐད་དོ་སྣང་གསར་པ་སླེབས་པ་མ་གཏོགས་༡༩༥༩གོང་དུ་རང་བྱུང་འཁོར་ཡུག་ཡིན་ཕྱིན་གཙང་མར་བརྩི་བཞིན་ཡོད། དེ་དུས་རྒྱུགས་ཆུ་ཞིག་མཐོང་དུས་བཏུང་དུ་རུང་མི་རུང་གི་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་བློ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་འཐུང་ཆུ་གཙང་མར་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུ་དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་གང་སར་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཁག་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། གཉན་རིམས་རྣམས་ཁྱབ་གདལ་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་དང་། དེ་བཞིན་གཙང་འཕྱིའི་ཆ་རྐྱེན་སོགས་ནད་པ་དང་ལྷག་བསམ་ཅན་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྡེ་ཚན་དུ་གཏོགས་མི་རྣམས་ལ་གཞི་རྩའི་མཐུན་རྐྱེན་ངེས་པར་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུར་འབད་དགོས། སྔོན་འགོག་གི་གཙང་སྦྲ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་རྨང་གཞིའི་ཚན་པ་གཅིག་ཡིན་པར་བཀའ་བསྩལ་མཛད་འདུག

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གཞན་ཡང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨན་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཀུན་གྱིས་ཐུན་མོང་དུ་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུར་དཀའ་ཚེགས་མེད་པ་ཞིག་རྒྱུན་ཆགས་པར་བྱུང་ན། ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གླིང་གཉན་འཕྲང་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་སྐབས་འདིར་དཀའ་ངལ་ལས་གྲོལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས་ཡིན། འདི་ལྟར་བྱུང་ན་མ་འོངས་པར་ཡང་འཛམ་གླིང་འདིར་འབྱུང་འགྱུར་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་སྲུང་སྐྱོབ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡོང་ངེས་ཡིན། འདི་ཉིད་ནི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གོ་ལ་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའི་དམིགས་ཡུལ་འཆར་གཞིར་བཀོད་པ་དེ་ཡང་ཡིན། ད་ལྟ་འཕྲད་བཞིན་པའི་ཆེས་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་དཀའ་ཚེགས་འདིར་གདོང་ལེན་བྱེད་སྐབས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་། མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་སྒོ་ནས་སྐབས་བབ་གང་ལ་གང་དགོས་དང་། ལྷག་པར་ཉམ་ཐག་པའི་མཆེད་གྲོགས་ཕོ་མོ་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་དགོས། མགོན་པོ་མཆོག་ནས་ཀྱང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དུས་དེར་རང་གཞན་ཀུན་གྱིས་འཛམ་གླིང་འདི་ཉིད་ཞི་བདེ་ཅན་དང་། འདི་ཉིད་ལས་ཆེས་འཕྲོད་བསྟེན་ལེགས་པ་ཞིག་ཏུ་བསྐྲུན་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཅི་ནུས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་མཛད་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།