fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ནང་དུ་མེའི་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པར་ཐུགས་འཚབ་མཛད་པ།

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)

ཨོ་སི་ཊོ་ལོ་ཡའི་ནང་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་མེའི་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མི  ༢༠ ལྷག་གི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བ་མ་ཟད་རི་དྭགས་སྲོག་ཆགས་ས་ཡ་ ༥༠༠ ལྷག་གི་ཚེ་སྲོག་ཤོག་བའི་ཆེས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་ལྟར། དེ་རིང་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བཀའ་ཆོས་ཉིན་མཐའ་མའི་ཐོག་མེའི་འཇིག་པའི་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པར་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པའི་བཀའ་སློབ་བསྩལ་འདུག

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དེ་རིང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཁོར་ལས་ཆོས་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་བཀའ་དྲིན་སྩོལ་བཞིན་པའི་ཁྲོད་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་ཐོག་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་མིས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང། དེའི་ཁྲོད་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་འཕེལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ནང་དུ་ཆུའི་འཇིག་པའི་དབང་གིས་ཆུ་ལོག་གི་ངལ་བ་དང་། ད་ལྟ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ལྟ་བུར་ཚ་དྲོད་རྒྱས་ཏེ་མེ་སྐྱོན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེས་ཛ་དྲག་འཕྲད་བཞིན་པའི་འོག་མི་དང་སྲོག་ཆགས་ས་ཡ་མང་པོའི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བར་ཐུབས་འཚབ་ཡོད་པའི་བཀའ་བསྩལ་བ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཚང་མས་བསྔོ་སྨོན་གསུང་འདོན་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད་སླད་མར་ངལ་བ་དེ་ལྟར་མི་འཕྲད་པའི་ཆེད་དུ་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ཐུགས་སྣང་གནང་གནད་ཡིན་པའི་ལམ་སྟོན་བཀྲིན་ཆེ་བ་བསྩལ་ཡོད།

དེ་རིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་སྤྱིར་ལོ་ལྟར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ནང་དུ་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་སྐབས་སུ་མེའི་འཇིག་པ་གོད་ཆག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང། ཐེངས་འདིའི་མེ་སྐྱོན་ནི་རྣམ་ཀུན་མེའི་འཇིག་པ་དང་མི་འདྲ་བར་དུས་ཚོད་གང་ཙམ་སྔོན་དུ་བྱུང་བ་དང་། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ནང་གི་མངའ་སྡེ་འདྲ་མིན་དྲུག་ཙམ་ནང་གི་ས་ཁོངས་ཁྱོན་ Acre ས་ཡ་ ༡༤ ཙམ་ཚུད་པའི་འོག་མིའི་སྡོད་ཁྱིམ་ ༡༥༠༠ ལྷག་མེས་འཚིགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་ ༢༠ ལྷག་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་བ་དང་མང་པོ་ཞིག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་འདུག དེ་བཞིན་རི་དྭགས་སྲོག་ཆགས་ས་ཡ་ ༥༠༠ ལྷག་གི་ཚེ་སྲོག་ཤོག་བའི་ཆེས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།

ལོ་ཤས་སྔོན་ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་བའི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་དང་དེ་དག་གི་འབྲེལ་ཆགས་ནང་མི་གཞིས་སྤོས་ཀྱི་ལས་ཆར་སོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དེང་སྐབས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ནང་དུ་བོད་མི་མང་དག་ཅིག་བཅའ་སྡོད་གནང་བཞིན་ཡོད་སྟབས། རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་དེ་རིང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལྷག་པ་མཚོ་སྒོ་ལགས་སུ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་དེ་ད་ལྟའི་མེ་སྐྱོན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་མི་རྣམས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་མེད་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་འདྲི་ཁག་གཅིག་ཞུས་པར་ཁོང་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་ Victoria ས་ཁུལ་ནང་དུ་བོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་ལ་མེ་སྐྱོན་ཤོར་བ་མ་གཏོགས་དེ་མིན་བོད་མི་རྣམས་ལ་མེའི་གོད་ཆག་གང་ཡང་ཕོག་མེད་སྐོར་གསུངས་སོང་།

རྩ་བའི་དེང་སྐབས་ America ནང་གི་དང་བླངས་མེ་གསོད་རུ་ཁག་ Australia ནང་དུ་ཕྱག་རོགས་གནང་བར་ཆེད་སྐྱོད་གནང་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་གང་ས་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རོགས་རམ་སོགས་གནང་ཐབས་གནང་མུས་རེད་འདུག

(Visited 272 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།