fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བསྟོད་གླུ་བླངས་བར་བརྟེན་བོད་མི་གཉིས་ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)

དེ་རིང་འདི་གའི་གསར་ཁང་ལ། འབྲེལ་ཡོད་ཅིག་གིས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཕ་ཡུལ་རྨ་ལྷོ་ཁུལ། རྩེ་ཁོག་རྫོང་། རྡོ་ཀ་མ་གྲོང་བརྡལ། མགོན་ཤུལ་དཔོན་སྐོར་སྡེ་བའི་བོད་མི་མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་སྔར་ལོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བསྟོད་གླུ་ཞིག་བྲིས་ཏེ། ས་གནས་དེ་གའི་གཞས་བ་ཚེ་རྒོ་ལགས་ཀྱིས་གཞས་དེ་བླངས་ནས་སྐད་འཕྲིན་ཚོགས་པ་ཞིག་ཏུ་བཏང་ཡོད་པར་བརྟེན། སྔར་ལོ་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁོང་གཉིས་འཛིན་བཟུང་དམ་དྲག་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ནག་ལྡོང་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པའི་བུད་མེད་ཅིག་ཀྱང་གནས་ཚུལ་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པར་ངོ་སྤྲོད་གནང་སོང་།
དེ་བཞིན་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན། ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་མགོར་ཁོང་གཉིས་ལ་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན་ལགས་སུ་ལོ་བདུན་དང་། ཚེ་རྒོ་ལགས་སུ་ལོ་གསུམ་བཅས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ནག་ཉེས་ནི་རྒྱལ་ཁབ་མགོ་རྟིང་སློག་ཐབས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་བ་ཕྱི་ལ་བསྒྲགས་པའི་ཉེས་མིང་གི་འོག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་ལུགས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་འདུག

གཞི་རྩའི་མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་ལགས་ནི་སྔོན་ཆད་རེབ་ཀོང་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་སློབ་མ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ ༢༠༡༠ ལོའི་རེབ་ཀོང་དུ་བོད་རིགས་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་དང་འབྲེལ་ནས་ཡར་ལངས་བྱས་པར་བརྟེན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་ཁོང་སྐད་ཡིག་གི་ཡར་ལངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་བསྙད་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ལོ་གཉིས་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་བཀག་སྐྱིལ་བྱས་མྱོང་ཡོད་པ་རེད་འདུགཕྱིས་སུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལོའི་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ནང་ཁོང་བཙོན་ཁང་ནས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་ནའང་། སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་ལོ་བཞིའི་རིང་ལ་ཁོང་ལ་འགྲོ་འདུག་གི་རང་དབང་གང་ཡང་མེད་པར་བཟོས་ནས་ཡུལ་བཙོན་ལྟ་བུའི་ངོ་བོར་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མུ་མཐུད་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་འཕྲོག་ཡོད་སྟབས་ཁོང་ལ་ཆུང་མ་བླངས་ཏེ་འཁོར་བ་བཟུང་ནས་བསྡད་ཡོད་ལུགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་སོང་།

དེ་བཞིན་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པས། ཁ་སྔོན་ཁོང་གཉིས་ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འཕྲལ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀྱི་ཕ་མ་གཉིས་དང་ཁོང་གི་བུ་ཕྲུག དེ་བཞིན་ཁོང་གི་ཆུང་མའི་ནང་མི་བཅས་ཁོང་ལ་བལྟ་རུ་སོང་ཡོད་རབས་བཤད་ནའང་། ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་ཕྱི་ལ་བཤད་རྒྱུར་སྐྲག་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཞིག་ཤེས་ཐབས་མ་བྱུང་བར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་།

(Visited 426 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།