Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འདི་ལོའི་ Spendlove ཞེས་པའི་ཆེས་མཐོའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུ་གཏན་ཁེལ་འདུག

Tibetan News Headlines

 • Dalai Lama gives audience to Himalayan Buddhists from Rolwa Ling
 • One household and One file: Surveillance ramped up after anti-dam protests
 • GCM Gold Cup Final and Green Book debacle
 • Taiwan’s parliament passes bill pushing pro-China changes
 • East Turkistan government in exile calls on US to pass Uyghur Policy Act
 • Any attempt to intimidate individuals or communities in the UK will not be tolerated: UK to China

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༩

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་རོལ་བ་གླིང་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་དབང་སྒྱུར་ཇེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་དང་ཡིག་ཆ་གཅིག་ཅེས་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར།
 • ༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་དང་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དཀའ་རྙོག
 • ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་གཏན་འབེབས།
 • ཨ་རིར་ཡུ་གུར་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • དབྱིན་ཡུལ་ནང་གི་མི་སེར་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་སུན་གཙེར་བྱས་པ་དེར་བཟོད་སྲན་རྩ་བ་ནས་བྱ་རྒྱུ་མིན་གསུངས་འདུག

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་བཟུང་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ Merced ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ Merced California གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དྲང་བདེན། སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན། མཐུན་སྒྲིལ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཚོར་ Alice and Clifford Spendlove ཞེས་པའི་ཆེས་མཐོའི་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་འབུལ་ལམ་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར་འདི་ལོའི་ཆེས་མཐོའི་གཟེངས་རྟགས་འདི་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་གཏན་ཁེལ་འདུགཁ་སང་ Merced གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཉིན་རེའི་དུས་བབ་གསར་ཁང་གི་དྲ་གནས་ཐོག་དེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་ Spendlove ཞེས་པའི་ཆེས་མཐོའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་བ་དང་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་མཁས་པ་ལྕམ་ Sherrie Spendlove ལགས་ཀྱིས་འདི་ལོའི་ཆེས་མཐོའི་གཟེངས་རྟགས་འདི་འཛམ་གླིང་ཐོག་མཚན་སྙན་གྱི་བ་དན་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་༸སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ་དང་། རིང་མིན་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་ནས་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་རིམ་ཞིག་གནང་འཆར་ཡོད་པར་གསུངས་འདུག

ཁོང་གིས་ད་དུང་༸གོང་ས་མཆོག་༸སྐུ་ན་ཕྲ་མོ་སྐབས་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་དྲག་པོའི་བཙན་འཛུལ་འོག་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ་སོགས་༸སྐུ་ཚེའི་མཛད་རྣམ་ཁག་གཅིག་དྲན་གསོ་དང་སྦྲགས། ༸གོང་སམཆོག་གིས་འདས་པའི་ལོ་དུས་དེ་དག་ཁྲོད་དུ་འཛམ་གླིང་གི་ས་གནས་གང་སར་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ། ཞི་བདེ། བཟོད་སེམས། མཐུན་སྒྲིལ། འཚེ་བ་མེད་པའི་ལྟ་གྲུབ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་ཇི་སྙེད་ཅིག་སྩལ་གནང་མཛད་པ་དེ་དག་རྒྱལ་སྤྱིའི་མང་ཚོགས་དུ་མར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་དེ་དག་ནི་ད་ཆ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་བའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་དབྱེ་མཚམས་དང་བར་ཁྱད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆེ་ཆེར་མངོན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད།

གཞི་རྩའི་ Merced California གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ངོས་ནས་གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ Spendlove ཞེས་པའི་ཆེས་མཐོའི་གཟེངས་རྟགས་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དེ་གསར་འཛུགས་གནང་སྐབས་ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་བ་དང་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་མཁས་པ་ལྕམ་ Sherrie Spendlove ལགས་ཀྱིས་ཁོང་གི་ཡབ་ཡུམ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་དུ་ཕུལ་བའི་མ་དངུལ་བརྒྱུད་གསར་གཏོད་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་སྔ་གཟེངས་རྟགས་དེ་ནོ་སྦེལ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་ Nadia Murad ལགས་དང་ Rigoberta Menchu ལགས། དེ་བཞིན་སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང་ལས་འགུལ་བ་ Viola Gregg Liuzzo ལགས། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ Jimmy Carter ལགས་སོགས་ཆབ་སྲིད་དང་ཤེས་ཡོན། སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་སོགས་སྡེ་ཚན་སྣ་ཚོགས་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་མྱོང་མཁན་གྱི་མི་སྣ་བཅུ་བཞིར་ཕུལ་ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།