Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རིའི་ཚོང་འབྲེལ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུར་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་འབྲེལ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་འགྲོ་བ་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་པོ་ཚང་མར་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུའི་འགན་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་མཛད་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་ཨ་རིའི་ཚོང་འབྲེལ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་ American Enterprise Institute) གི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཚོགས་འདུར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་གཙོས་པའི་ ཨ་རི་ཚོང་འབྲེལ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ Arthur Brooks ལགས་དང་ཕྱག་སྦྲེལ་ཚོགས་མི། ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་ནང་གི་ཚོང་གཉེར་བ་རྣམས། ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་ཆེད་ལས་པ། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་སོགས་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་དང་། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག དཔལ་འབྱོལ་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག IMG_8943ནང་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་དང་། བོད་མི་ཚོང་པ་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཆེད་ཕེབས་ཐོག་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་སྟེང་འཛམ་གླིང་ནང་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་ཐབས་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐད་བགྲོ་གླེང་གི་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། བགྲོ་གླེང་གི་ཚོགས་དུས་དང་པོའི་ཐོག ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་དང་། ཐ་ན་སྲོག་ཆགས་འབུ་སྲིན་མཚོན་པའི་སེམས་ཅད་ཚང་མ་རང་ཉིད་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་ལ་དགའ་ཞེན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། ལྷག་དོན་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མི་བཟོད་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་རྒྱུའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད་པའི་བཀའ་སྩལ་དང་ཆབས་ཅིག ༸ གང་ཉིད་མཆོག་གིས་རང་ཉིད་ལ་ཁོང་ཁྲོ་དང་ང་རྒྱལ་དེ་བཞིན་ཆགས་སྡང་བཅས་ཀྱི་བློ་དེས་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་སྐྱིད་ཞིག་བསྐྲུན་ཐབས་མེད་པ་མ་ཟད། དེ་ལས་ལྡོག་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚ་རོག་རོག་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཁོར་ཡུག་དེ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་ངེས་རེད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་མཛད་སོང་། ད་དུང་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་གསུངས་པར་དེང་སྐབས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཚན་རིག་དབང་གིས་ཕྱིའི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་དང་ཤེས་ཡོན་ཐད་ཡར་རྒྱས་སྔར་ལྷག་འགྲོ་མུས་ཡིན་ཀྱང་། སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བཟོད་པ་དཀའ་བའི་འཚེ་བའི་ལམ་ནས་མི་བསད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་ལས་རྩོམ་པ་མ་ཟད། ལྷག་དོན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་གསད་རེས་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ནི་བློ་ཡུལ་ན་ཤོང་བ་དཀའ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་བཀའ་སྩལ་དང་སྦྲགས། འཛམ་གླིད་འདིའི་ཐོག་གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་པོ་ཚང་མར་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཐོུང་གི་འགན་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ད་ལན་གྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་དམིགས་བཀར་གསུངས་དོན་ལ་དཔལ་འབྱོར་དབུལ་ཕྱུག་ལ་མ་ལྟོས་པར་གང་ཟག་ཚང་མར་གྲོད་པ་གཅིག་ལས་མེད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་རེད། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་མཚོན་ན། དབུལ་ཕྱུག་དབར་IMG_8943ལ་པར་ཁྱད་ཆེན་པོ་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་གར་བ་ཚོའི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་གཅིག་པོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡར་རྒྱས་ངོ་མ་དེ་གྲོང་གསེབ་ནས་འགོ་འཛུགས་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་གནང་པ་མ་ཟད། འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་དུ་ཨ་རིའི་ནང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་གྲས་བཅུའི་ནང་བྱམས་བརྩེ་དང་གཞན་ཕན་གྱི་ལས་གཞི་སྤེལ་འགོ་བཙུག་ཡོད་པ་དང། རྒྱ་གར་ནང་སྙིང་རྗེ་དང་བྱམས་བརྩེ། དེ་བཞིན་འཚེ་མེད་ཞི་བ་བཅས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་སྔོན་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། རྒྱ་གར་བ་ཚོས་ངེས་པར་དུ་གཞན་ཕན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དེའི་ཐོག་ནས་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་གྲས་ཁག་ནས་ལས་གཞི་དེ་དག་སྤེལ་འགོ་འཛུགས་དགོས་པའི་གཞེན་སྐུལ་ཡང་མཛད་སོང་། གཞི་རྩའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་དེ་བཞིན་བཞུགས་སྒར་༸གང་ཉིད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནང་དེ་རིང་དང་སང་ཉིན་བཅས་ཉིན་གཉིས་རིང་ཚོགས་ཀྱི་ ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ཉི་རྒྱབ་ཏུ་ American Enterprise Institute ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཚོགས་མི་དང་བོད་ཀྱི་ཚོང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་དབར་ལ་ཕན་ཚུན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིག་ཀྱང་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།