fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལག་འབྲེལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་སྐྱོན་བརྗོད།

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)

ཁ་སང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དྲ་རྒྱའི་རང་དབང་གི་ཉིན་མོར། ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས། ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནེའུ་ཡོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་ཁ་པར་བཟོ་ཚང་ལ་སོང་ནས། བཟོ་ཚོང་ཁང་དེའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ལག་འབྲེལ་གྱིས་བོད་དོན་དང་ཡུ་གུར། དེ་བཞིན་ཧོང་ཀོང་དང་བོད་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཏེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་གཏོང་གི་ཡོད་པར་བརྗོད་དེ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག

སྐབས་དེར། བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གི་མདུན་དུ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་མ་ཟད། ངོ་རྒོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འཕྲེད་དར་མང་པོ་བཟུང་ཡོད་པ་ལས། ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚང་ཁང་གིས་མི་སྒེར་གྱི་གནད་དོན་དང་མིའི་རིགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ལ་རང་དབང་ཡོད་པར་བཀོད་ཡོད་ཡོད་ནའང་། ད་ཆ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་་ལ་ལག་འབྲེལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཉེན་ཆས་དང་འཚོལ་བྱེད་མ་ལག དེ་བཞིན་བརྡ་སྟོན་གྱི་བརྙན་རིས་སོགས་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ་ལུང་འདྲེན་གྱིས། བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་དེ་དག་མཚམས་བཞག་པའི་ཐོག བོད་དོན་དང་དབང་གི་ཆེད་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་བ་སོགས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་གྱི་འཕྲེད་དར་མང་པོ་ཁྲོམ་བསྒྲགས་གནང་འདུག

གཞན་ཡང་བོད་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ངེས་སྟོན་པ་པད་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་གནང་སྟེ། སྤྱི་ལོ་ཉེས་སྟོང་བཅོ་བརྒྱད་ལོ་ནས་བཟུང་། ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་རེ་འདོད་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྟེང་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་གནས་ཚུལ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལུགས་བརྗོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཀུ་ཤུའི་ཁ་པར་གྱི་བྱེད་ལས་ཐོན་གསར་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤོས་ཡིན་པར་བརྗོད་ཡོད་པ་བཞིན། ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་ཐེ་ཝན་གྱི་རྒྱལ་དར་གྱི་བརྡ་སྟོན་བརྙན་རིས་སོགས་ཀུ་ཤུའི་ཁ་པར་གྱི་ནང་དུ་ནག་གསུབ་བཏང་ཡོད་པར་བརྗོད་དེ། བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལག་འབྲེལ་གྱིས་མི་མང་གིས་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་ལམ་གྱི་བདེ་འཇགས། གཞན་ཡང་རང་དབང་གི་མངོན་འདོད་སོགས་ལ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཞེས་པ་དང་། བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་ཆ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཚམས་བཞག་སྟེ། བཟོ་ཚོང་རང་གི་ངོས་ནས་ལངས་ཕྱོགས་བསྟན་པོ་བཟུང་སྟེ། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རང་དབང་སོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་བྱས་འདུག
གཞན་ཡང་བོད་རང་དབང་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས། ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་མངོན་འདོད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་ཀྱིས། འདི་ལོའི་སྤྱི་ཟླ་༢ བའི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་ལོ་མཇུག་གིི་མ་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པར་བརྟེན། བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས། ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་མ་འཛུགས་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དེ་གལ་ཆེན་དུ་བརྩི་དགོས་པའི་འབོད་བརྡ་རང་བཞིན་གྱི་སྙན་ཞུ་དབུལ་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྗོད་དེ། མི་མང་གིས་ཁོང་ཅག་གི་འབོད་བརྡ་རང་བཞིན་གྱི་སྙན་ཞུ་དེར་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་ལས་འགུལ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་བའི་སྐུལ་མ་བཏང་འདུག
གཞན་ཡང་ཁོང་ཚོས། ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་བཟོ་ཁང་གཞན་ལྟར་མ་ཡིན་པར། རྒྱ་ནག་གི་ནང་དུ་ཀུ་ཤུའི་ཁ་པར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་ནས། རྒྱ་ནག་གི་མངོན་འདོད་ལྟར་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲགས་གནང་སྟེ། འདས་བའི་ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རེ་སྐུལ་ལྟར། རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་རའི་ནང་དུ་ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་ནས་མཉེན་ཆས་ ༥༡༧ ཙམ་ནག་གསུབ་བཏང་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲགས་གནང་བ་དང་འབྲེལ། སྤྱི་ལོི་ ༢༠༡༧ ལོར་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་རེ་འདོད་ལྟར། ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་ VPNs ཞེས་པའི་གནས་ཚུལ་འཚོལ་བྱེད་ལས་མཉེན་ཆས་ ༦༠༠ ཙམ་ནག་གསུབ་བཏང་ཡོད་ལུགས་བརྗོད་དེ། རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་སྒྲུབ་པ་དག་ལ་མཚོན་ན། VPNs ཞེས་པ་ནི་རང་ཉིད་ལ་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་སྒང་ནས་གནས་ཚུལ་འཚོལ་སྡུད་བྱེད་སྤྱད་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གིས་འཚོལ་བྱེད་མ་ལག་ཡོད་ཚད་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲགས་གནང་འདུག དེ་བཞིན་གྷོ་གྷེལ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་སྔོན་ཆད་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དུ་Dragonfly ཞེས་པའི་འཚོལ་བཤེར་མ་ལག་གི་ལམ་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེར་བཟོ་ལས་བ་མ་མང་པོས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་བཞིན། གྷོ་གྷེལ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་ལས་འཆར་དེར་གནོད་ཤུགས་སྤྲད་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར། ད་ཆ་ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་ཡང་མི་མང་གི་གནོད་ཤུགས་སྤྲད་ནས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་ལག་འབྲེལ་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས་ཞེས་བྲིས་འདུག

(Visited 37 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།