Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གུང་སེང་བསྐྱོད་རྒྱུར་ཡིད་གཟབ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན།

Tibetan News Headlines

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཉེན་རྟོག་པའི་སྡེ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
 • རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཐབས་སུ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས།
 • སྤྱི་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཁག་གསུམ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གནང་བཞིན་པ།
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཡོ་རོབ་སེ་པེན་གྲོང་ཁྱེར་སྦར་སེ་ལོ་ནའི་བོད་མིར་གསུང་བཤད།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭའི་བརྒྱུད་བོད་ནག་སུབ་གཏོང་བཞིན་པར་འགོག་རྒོལ་གནང་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱ་རིགས་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་བཅིངས་གྲོལ་དམག་སྦྱོང་སྤྲོད་བཞིན་པར་མངོན་གསལ།

Wednesday 29/11/2023

 • Dalai Lama meets head of Himachal police officer and other ranks
 • Telo Rinpoche urges end to religious persecution in Tibet at IRFBA Ministerial in Prague
 • Tibetan MPs embark on advocacy programs in northern India
 • Sikyong Penpa Tsering addresses Tibetan community in Barcelona, Spain
 • China’s chief weapon in quashing identity of Tibetan people is not dystopian camps, but residential schools
 • In China, athletes as young as 7 in military training to ‘create iron army’

ཁེ་ན་ཌ་སྲིད་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཡུལ་དེའི་མི་སེར་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དགུའི་ནང་དུ་གུང་སེང་བསྐྱོད་རྒྱུར་ཡིད་གཟབ་དགོས་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད་པ་དེའི་ནང་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་བོད་དེའང་གསལ་བཀོད་གནང་འདུག

ཁ་སྔོན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ MTL Blog ཞེས་པའི་བརྒྱུད་ལམ་དེའི་ནང་། ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་།  རང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་གོད་ཆགས། དེ་བཞིན་བདེ་འཇགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ། རྒྱ་ནག་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དགུའི་ནང་དུ་གུང་སེང་ངམ་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུར་ཡིད་གཟབ་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་དང་འབྲེལ། ཡུལ་ལུང་དེ་དག་ལ་མ་བསྐྱོད་གོང་དེ་གའི་སྲིད་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཡོངས་ཁྱབ་གནང་བའི་ལམ་སྟོན་དག་ལ་ཤེས་རྟོགས་དགོས་ངེས་ཡིན་པ་འཁོད་འདུག

རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གི་ཁོང་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉིད་གསལ་བཀོད་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བོད་ནང་རྒྱ་དམར་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་ཐོག་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལག་བསྟར་དང་། ལྷག་པར་དུ་དམིགས་བཀར་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བཙན་ཤེད་རྐྱེན་པས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འཁོད་འདུག

དེ་བཞིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ནང་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུར་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པར་དམིགས་བསལ་གྱི་ཆོག་མཆན་དགོས་པ་དེའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་སྡེ་ཁག་ནས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་དགོས་པ་དང་། སྐབས་འགར་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ཏུ་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་ཀྱང་འགྲོ་བསྐྱོད་ལ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་ཀྱང་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་རྣམས་ལ་ཐེམ་སྤང་བཀའ་རྒྱ་དང་དམ་བསྒྲགས་བཅས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྲིད་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་དུ་ཁེ་ན་ཌ་མི་སེར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཚེ་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་ཚད་བཀག་ཡོད་པ་རེད་བཅས་འཁོད་འདུག

མ་ཟད་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་དྲ་རྒྱའི་ལྟ་སྲུང་ཐོག་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ། དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བཅས་ཤེས་རྟོགས་དགོས་གལ་ཡིན་པ་དང་། ཁུལ་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་དྲ་ཚིགས་ཁ་བྱང་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་སྟབས། རྒྱ་གཞུང་གིས་གསལ་བསྒྲགས་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་འགྲིམ་འགྲུལ་ལ་ལྟ་སྲུང་དང་། གློག་ཆས་སོགས་ལ་ཞིབ་གཤེར་བྱེད་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་གནད་དོན་སོགས་ལ་དོགས་ཟོན་དང་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་གལ་ཡིན་པའི་ལམ་སྟོན་ཡོངས་ཁྱབ་གནང་འདུག

གཞི་རྩའི་ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་སེར་ཚོར་དགུང་སེང་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་དགུལ་ལ་དོགས་ཟོན་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཡོད་པ་དེའི་ཁོངས་སུ་བོད་ཙམ་མ་ཟད། ད་ལྟའི་ཆར་དམག་འཁྲུག་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པའི་ Israle དང་། ཧྥ་རན་སི། ཨ་རབ། ལེ་བྷ་ནོན། ཏུར་ཀི ཏུ་ནི་ཤིཡ། རྒྱ་གར། དེ་བཞིན་མེཀ་སི་ཀོ་བཅས་ཆགས་ཀྱི་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།