fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་ལ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གནང་བ།

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)

བོད་མིའི་ལས་འགུལ་བ་སརྒྱས་སྐྱབས་ལགས་དང་རབ་དགའ་ལགས་རྣམས་གཉིས་ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་ས་ Ottawa ལ་འབྱོར་རྗེས་ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ཁེ་ན་ཌའི་དབུས་གཞུང་གི་གྲོས་ཚོགས་སུ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་བ་དང་བསྟུན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་དང་ལྷན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བར་མཇལ་འཕྲད་བརྒྱུད་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གནང་འདུགདེ་ཡང་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཁེ་ན་ཌར་གནས་བཞུགས་བོད་མི་ལས་འགུལ་བ་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ལགས་དང་ཨ་རི་ Minnesota གནས་བཞུགས་བོད་མི་ལས་འགུལ་བ་རབ་དགའ་ལགས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ Toronto ནས་བོད་དོན་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་ལྟར་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ འཛམ་གླིང་གི་སྐྱབས་བཅོལ་ཉིན་མོར་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ Ottawa ལ་འབྱོར་རྗེས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གྲོས་ཚོགས་ར་བར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ Elizabeth May ལགས་དང་མཇལ་མོལ་གནང་སྟེ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གནང་འདུག་པར་མ་ཟད། སྐབས་དེར་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་ལས་འགུལ་བ་གཉིས་ལ་མཇལ་དར་སྒྲོན་ནས་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་གསུངས་འདུག དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་Arif Virani ལགས་དང་སྐུ་ཞབས་ Garnett Genius ལགས་རྣམ་གཉིས་དང་མཇལ་མོལ་བརྒྱུད་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གནང་འདུག

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Arif Virani ལགས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་དེབ་ཐོག་ལས་འགུལ་བ་གཉིས་དང་མཇལ་མོལ་གནང་བ་དང་། སྐབས་དེར་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ནས་ལས་འགུལ་འདི་གང་གི་ཕྱིར་སྤེལ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་བརྙན་ཞིག་ཆེད་བཀོད་གནང་འདུག་པ་དང་། སྐུ་ཞབས་ Arif Virani ལགས་ཀྱིས་སརྒྱས་སྐྱབས་དང་རབ་དགའ་ལགས་ནས་བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ཀྱི་སླད་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ Toronto ནས་ཉིན་ལྟར་གོམ་བགྲོད་གནང་སྟེ་ལམ་བར་ན་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ་དང་དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ལ་དངོས་སུ་བཅར་ནས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་རྒྱུན་སྲིང་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དོན་གང་ཡིན་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་སརྒྱས་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཉིན་རེ་ལས་མ་འདས་པར་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་སྟབས། བོད་རིགས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་གང་ཡང་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབུ་ཁྲིད་དང་མི་མང་ཡོངས་ལ་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུགདེ་བཞིན་སརྒྱས་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་དེབ་ཐོག་ཐེངས་འདིའི་བོད་དོན་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་ནས་ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་ས་ Ottawa ལ་འབྱོར་ཏེ། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་སྐབས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ཞིབ་ཚགས་གནང་རྒྱུ་བྱུང་བར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་མུ་མཐུད་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་བཀོད་འདུགགཞི་རྩའི་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་དར་གཙོས་བོད་ནང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་གཏོང་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ། ༸ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་༸སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ལ་རོགས་པ་དགོས་པ། བོད་མི་སྐུ་མེར་བསྲེགས་གནང་མཁན་གྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་སྐུ་པར་སོགས་ཕྱག་ལ་བསྣམས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་དགོས་འདུན་དོན་ཚན་ལྔའི་སྒོ་ནས་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ Toronto ནས་ Ottawa དང་ཕྱིར་ Ottawa ནས་ Toronto བར་བོད་དོན་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།བོད་མིའི་ལས་འགུལ་བ་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་བོད་དོན་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ དང་ ༢༡ སོ་སོར་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་རྗེས་སུ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

(Visited 227 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།