Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

གཟའ་འཁོར་འདིའི་ནང་བོད་མི་གཉན་རིམས་ཕོག་མཁན་བརྒྱད་ཅུ་བྱུང་འདུག

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

དེ་རིང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཝུ་ཧན་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་སྔོན་འགོག་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཐེངས་ ༥༥ པ་སྤེལ་བའི་ཐོག་གཟའ་འཁོར་འདིའི་ནང་བོད་མི་གཉན་རིམས་ཕོག་མཁན་ ༨༠ བྱུང་ཡོད་སྐོར་དང་སྦྲགས་ཏེ་ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་མུས་ཁྲོད་འདིར་མང་ཚོགས་རྣམས་ནས་སྔོན་འགོག་གི་གནང་སྒོ་ཁག་མུ་མཐུད་བསྟེན་གནང་པར་ནན་བརྗོད་གནང་སོང་།གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཐོག་གསར་འགོད་འབྲེལ་མཐུད་པ་གསོ་རིག་སྨན་པ་ཚེ་རིང་མཚམས་གཅོད་ལགས་ཀྱིས་ནད་གཞི་ཕོག་པའི་གྲངས་ཐོ་སྙན་སྒྲོན་གནང་བ་དང་འབྲེལ། གཟའ་འཁོར་འདིའི་ནང་བོད་མིའི་འདུས་སྡོད་ཁག་ཏུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཕོག་མཁན་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༨༠   བྱུང་བ་དང་དེའི་ཁོངས་ནས་ལོ་ན་བགྲེས་ཤོས་དེ་དགུང་གྲངས་ ༨༤  དང་གཉན་རིམས་ཕོག་མཁན་ལོ་ན་ཆུང་ཤོས་དེ་བྱིས་པ་ལོ་གཅིག་སོན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་།   ལྷག་པར་དུ་ད་རེས་ནད་རྟགས་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་གྲངས་ཐོ་འབྱོར་མེད་ཀྱང་།   ད་ལན་ཁག་ཅིག་དབུགས་གཏོང་ལེན་གྱི་དཀའ་ངལ་རྐྱེན་སྨན་ཁང་ལ་འགྲོ་དགོས་པ་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་དེ་མིན་གཞན་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་མེད་སྐོར་གསུངས་སོང་།

ཁོང་གིས་ད་ཆ་ Uttarkand མངའ་སྡེའི་ Haridwar གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་ཀུཾབྷ་དུས་སྟོན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་འགྲུལ་བཞུད་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན་ཨུཏྟརཱཁནཌ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་ནས་ཡིད་གཟབ་ནན་གནང་དགོས་པ་དང་ཕྱིར་དོན་མེད་ཕེབས་རྒྱུ་མེད་པའི་གཞེན་སྐུལ་གནང་ཡོད།ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་ལམ་སྟོན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ འི་གཉན་སྲིན་གྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་ལྡོག་ཕྱིན་པར་བརྟེན་ནད་རྟགས་ཡང་གསར་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང་ལྷག་པར་དུ་ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་གཉན་རིམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་རྐྱེན་མངའ་སྡེ་ཁག་ཅིག་ཏུ་སྨན་ཁང་དུ་ཉལ་ཁྲི་མ་ལྡང་བའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། མང་ཚོགས་ནས་མུ་མཐུད་སྔོན་འགོག་གི་གནང་སྒོ་ཁག་བསྟེན་དགོས་པ་དང་སྔོན་ཁབ་ངེས་པར་དུ་བསྐྱོན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་སོང་།

གཞི་རྩའི་ད་བར་རྒྱ་བལ་གཉིས་ནང་ཁྱོན་བོད་མི་ ༡༨༣༧ ལ་གཉན་རིམས་ཕོག་ཡོད་པ་དང་དེའི་ཁོངས་དྲག་སྐྱེད་སོང་བ་ ༡༦༤༨ དང་འདས་གྲོངས་སོང་བ་  ༤༨ དེ་བཞིན་ནད་ཀྱིས་མནར་བཞིན་པ་  ༡༤༡ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱ་གར་ནང་ད་ཆ་གཉན་རིམས་ཀྱི་ Second Wave འམ་ཚ་རླབས་གཉིས་པ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་བསྟུན་ཁ་སང་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ནང་ཚུད་དུ་མི་འབུམ་གཉིས་ལྷག་ལ་ནད་གཞི་ཕོག་ཡོད་པ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གསལ་འདུག    ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆེ་འགྲོ་རྐྱེན་ད་ཆ་རྒྱ་གར་དེ་བཞིན་བྷ་ར་ཛིལ་གྱི་གྲངས་ཐོ་ལས་བརྒལ་ཏེ་འཛམ་གླིང་གི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་མང་ཤོས་ཕོག་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འདིའི་ཁྲོད་ CBSE འམ་རྒྱ་གར་དབུས་འབྲིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་རྩིས་མེད་བཏང་བ་དང་འཛིན་རིམ་བཅིུས་ཀྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོ་གནས་སྐབས་རིང་ཕྱིར་བཤོལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།