Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་གི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཆེད་འཛུགས།

Tibetan News Headlines

  • North America Tibetans to offer ‘Tenshug’ to the Dalai Lama
  • Tibetans in Canada celebrate Resolve Tibet Act and Canadian parliament motion for Tibet’s self determination
  • Dalai Lama extends congratulations to Ms. Roberta Metsola and Ms. Ursula von der Leyen on EU leadership continuation
  • EU-China ties looking rocky after re-election of Ursula von der Leyen

རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤།༠༧།༢༢

  • ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་མི་རྣམས་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་འདུག
  • ཨ་རིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་ཁེ་ན་ཌས་བོད་མིའི་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་གནང་བར་དགའ་སྟོན།
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོར་འཚམས་འདྲི་མཛད་འདུག
  • ལྕམ་ Ursula ལགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཁག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག

རྒྱ་ནག་གྲོང་ཁྱེར་ཝུ་ཧན་ནས་ཐོག་མར་མཆེད་པའི་ Covid19 འམ་ཏོག་དབྱིབས་ཀྱི་རིམས་ནད་དེ་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༠༠ ལྷག་ནང་ཁྱབ་གདལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་དེའི་ཁྲོད་རྒྱ་གར་ནང་ད་བར་མི་ ༡༩༠ ལྷག་ལ་རིམས་ནད་ཕོག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག  ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འོག་ཁ་སང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་གནང་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཅིག་དམིགས་བསལ་ཆེད་འཛུགས་གནང་སྟེ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད།

ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་རུ་ཁག་གི་ཁོངས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་ཕྱི་ལུགས་༸སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ས་འདུ་ཚང་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས། བོད་ལུགས་ ༸སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན་ལགས། དབུས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས། འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེས་གཙོས་པའི་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་སྨན་པ་བགྲེས་པ་ཁག་ཅིག དེ་བཞིན་ནད་རིམས་སྔོན་འགོག་གི་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་སོགས་ཡོད་པ་རེད།རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་དེའི་ཐོག་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་དང་འབྲེལ་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་རུ་ཁག་ནས་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་ཐད་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལས་འཆར་གསར་པ་སྤེལ་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཡོད་པར་ངོ་སྤྲོད་གནང་སོང་།

གཞི་རྩའི་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ད་ཆ་རིམས་ནད་དེ་ཕོག་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་བྱུང་མེད་པ་རེད། ཉེ་ལམ་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་ཏྲེ་ཧོར་ཁང་ཚན་ནས་ཡིན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་ཨི་ཊ་ལི་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྗེས་རིམས་ནད་ཀྱི་ནད་རྟགས་མེད་པར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་ད་ཆ་རང་འགུལ་ཐོག་རང་ཤག་ཏུ་ཟུར་བཞུགས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།སྤྱིར་རིམས་ནད་དེའི་སྔོན་འགོག་སླད་སྨན་པ་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་གནང་དགོས་པ་དང་། ཟས་སྤྱོད་ལེགས་པོ་བསྟེན་དགོས་པ། དེ་བཞིན་འདུ་འཛོམས་སོགས་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ནང་ཚོགས་འདུ་དང་ཟབ་སྦྱོང་། དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སོགས་རེ་ཞིག་མཚམས་འཇོག་གནང་ཡོད་པ་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཀྱང་གཟའ་འཁོར་འདིའི་རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་དང་པ་སངས་གཉིས་སུ་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་དུག་སེལ་དང་རིམས་ནད་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཡོད་མེད་བརྟག་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཡོད་པ་རེད།རྩ་བའི་ད་ལྟའི་ཆར་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ལ་རིམས་ནད་དེ་ཕོག་མཁན་མི་འབུམ་གཉིས་ལྷག་དང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་ ༡༠༠༠༠ ལྷག་བྱུང་བ་དང་རྒྱ་གར་ནང་རིམས་ནད་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་བཞི་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁོངས་མི་ ༡༩ དྲག་སྐྱེད་བྱུང་འདུག རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ནཱ་རེནྡྲ་མོ་དི་མཆོག་གིས་ཁ་སང་རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་མང་ཚོགས་ནས་ཡོང་རྒྱུའི་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཕྱིར་བསྐྱོད་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་བ་དང་ཆབས་ཅིག ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ནས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཁག་འབབ་རྒྱུར་བཀག་སྡོམ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

 

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།