Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

དབུས་སའི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་ཁག་དང་རྒྱུན་འབྲེལ་སྐབས་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས།

Tibetan News Headlines

  • Himachal Government schools to implement SEE learning
  • Dalai Lama grants an audience to Tibet supporters from Japan
  • Mass relocations of Tibetans not voluntary, villagers coerced by extreme pressure: HRW
  • Three-day Tibetan settlement cooperative’s conference begins in Dharamshala
  • Idea to Execution: Dalai Lama College hosts EntrepExpo

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༢

  • ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ནང་ SEE ཤེས་ཡོན་ལག་བསྟར་དབུ་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་འཚོགས་སོང་།
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་འོང་སྐུ་ཚབ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་བ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་གནོན་ཤུགས་འོག་བོད་མི་རྣམས་བཙན་གྱིས་གཞིས་སྤོས་བྱེད་བཞིན་པ་ར་སྤྲོད་གནང་འདུག
  • བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
  • ཏྰ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ཚོང་རིགས་ཁྲོམ་སྟོན་གནང་འདུག

དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉིན་བཞི་པའི་ཐོག་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་བཅས་གནང་པའི་ཁྲོད། སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡིན་དང་། དེ་བཞིན་དབུས་ས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པས་རྒྱུན་འབྲེལ་གཙོ་བོ་རང་གི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་བསྣམས་ཕེབས་ཡོད་སྟབས། སྤྱི་འཐུས་ ༣༥ ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཐོག་མང་མོས་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་སོང།

ཁོང་གིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་གྲོས་འཆར་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་སྐབས་དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཆག་ཤུགས་ཆེ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནད་དོན་དེ། གཉད་ནད་རེག་དུག་འམ་ Aids ལྟ་བུའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་དང་འབྲེལ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཉིས་པོ་ནི་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་གཞུང་གི་རྒྱུན་འབྲེལ་སྐབས་བོད་ཡིག་ཁོ་ན་བེད་སྤྱོད་གནང་དགོས་གལ་སྐོར་དང། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་སྐད་ཡིག་མཁས་དབང་རྣམས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་དགོས་གལ་ཡིན་པ་སོགས་གསུངས་སོང་།

དེ་རིང་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲོས་འཆར་དེར་སྤྱི་འཐུས་སྤྱི་མང་མོས་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་པ་དང་གྲོས་འཆར་ཐོག་ཆ་ཤས་བླངས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་དང་། གྲོས་འཆར་དང་འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླེང་ནང་ཁྱོན་སྤྱི་འཐུས་ ༡༢ ནས་ཆ་ཤས་བཞེས་སོང་བ་མ་ཟད་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀྱང་གྲོས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

སྐབས་དེར་སྤྱི་འཐུས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དེང་སྐབས་ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་པོ་ད་ལྟའི་ཆར་ཉམས་ཆག་འགྲོ་བར་ཉེན་ཚབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་དོན་གང་ཡིན་ཞིབ་དཔྱད་གནང་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཆེད་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་ཚོགས་པ་རེ་གཉིས་མ་ཡིན་པར་ང་ཚོ་ཚང་མའི་ངོས་ནས་འགན་ཁུར་དང་དོ་སྣང་གནང་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གཙོས་སྤྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཙོ་བོ་བེད་སྤྱོད་གནང་རྒྱུ་སྤྱི་དང་སྒོས་མཛད་སྒོའི་ཐོག་ཕེབས་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་མགྲོན་སོགས་ལ་དམིགས་ནས་དགོས་མཁོ་ལ་གཞིགས་པའི་སྐད་ཡིག་གཞན་སྤྱོད་རྒྱུར་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་གསུངས་སོང་། དེ་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཤུགས་ཆེ་ཡོང་བར་བོད་སློབ་ཁག་ཏུ་བོད་དགེ་ཚོར་གསོལ་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་གང་ལེགས་བསྐྲུན་དགོས་གལ་ཡིན་པའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་སོང་།

ཡང་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་བོད་མིའི་ཁྲོད་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཅེས་སྤྲད་དང་དོ་སྣང་། དེ་ལ་དགའ་ཞེན་ཡོང་བའི་སེམས་ཤུགས་སྤར་ཆེད་དུ་ཐབས་མཁས་པོའི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་པ་ལས་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་མི་ཤེས་མཁན་ཚོ་ལ་ མཐོང་ཆུང་དང་འཕྱ་སྨོད། དབྱེ་འབྱེད་རིགས་མི་གནང་པར་རེ་སྐུལ་ནན་པོ་གནང་སོང་། ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་འཐུས་ཤོར་གང་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་སྟབས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཐུས་ཇི་ལྟར་ཤོར་ཡོད་མེད་ཐོག་ཞིབ་དཔྱད་གནང་འབྲས་སུ་དམའ་རིམ་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མ་ཚོར་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་དགོས་གལ་ཡིན་པ་ལྟར་འབད་བརྩོད་གནང་མུས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག སྐད་ཡིག་གཉིས་པོ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་ནི་གཙོ་བོ་རྣམ་ཀུན་བེད་སྤྱོད་ག་ཚོད་གཏོང་མིན་ལ་རག་ལས་ཡོད་པས་མང་ཚོགས་ནས་རྒྱུན་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་གང་མང་གནང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་གལ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་ཡོད།

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲོས་འཆར་འདོན་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་པ་དང་འབྲེལ། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་ཁག་དང་བོད་སློབ་ཁག་ཏུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཉིས་པོ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཡར་རྒྱས་གནང་རྒྱུའི་ཐད་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་མུས་ཡིན་ཞེས་དང་། ལྷག་དོན་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་ཁག་གི་སྐབས་སུ་གཙོ་བོ་བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་གནང་ཐོག་སྐབས་བབ་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་སྐུ་མགྲོན་དང་བསྟུན་ནས་དགོས་དབང་གིས་སྐད་ཡིག་གཞན་སྤྱོད་དགོས་པ་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་།

དེ་བཞིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བླ་རུང་སྒར་དང་ཡར་ཆེན་སྒར་བཅས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་བཀོད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ལ་སྲིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་དང་ལག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་ཐད་ཁྱད་པར་སྐོར་གསུངས་ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།