fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

དོན་འགྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་བཞི་ལྷག་ལ་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ལ་ངོ་རྒོལ།

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)

སྔར་ལོའི་ཟླ་བ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༨ ནས་བཟུང་། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དོན་འགྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་བཞི་ལྷག་གི་ནང་དུ་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱིས་འདི་ལོའི་ཟླ་བ་རྗེས་མའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚོགས་འཆར་གྱི་ཨོ་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་ལ་ངོ་རྒལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དེ། ཁ་སང་ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འབྱོར་ནས་ཁུལ་དེའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་རྩེད་འགྲན་པ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་ཨོ་རྕལ་འགྲན་ཚོགས་ལ་མི་ཞུགས་རྒྱུའི་ཞུ་སྐུལ་ལས་འགུལ་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུགཁ་སང་ཁོང་ནོར་ཝེ་ཁུལ་དུ་འབྱོར་མ་ཐག   ཁུལ་དེའི་བོད་མི་རྣམས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་གིས་ཁུལ་དེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པ་དང་ཁུལ་དེའི་རྒྱ་ཡིག་སྡེ་ཚན་གྱི་སྨྱུ་གུ་ཚོགས་པར་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་མ་ཟད། ནོར་ཝེ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཆེས་ཞན་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་ཐད་ནས་གསུངས་བཤད་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ལ་ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པའི་གཏམ་བཤད་ཀྱང་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་རིང་ཁོང་གིས་ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་མུས་རེད་འདུག
འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་དོན་འགྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་སུ་ཁོ་གི་ལས་འགུལ་སྐོར་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་ཁོང་གིས་དེ་སྔོན་ཧྥ་རན་སི་ནས་ལས་འགུལ་དེ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཁ་སང་ནས་ལས་འགུལ་ཁྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་བ་སྟེ། ནོར་ཝེ་ཁུལ་དུ་སླེབས་ནས་ལུས་འགུལ་སྤེལ་མུས་ཡིན་པ་དང་འབྲེལ་ནས། ཁོང་གིས་ཐེངས་འདིའི་ལས་འགུལ་ཁྲོད་ཀྱི་དགོས་འདུན་དོན་ཚན་ཁག་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་ལྟར་ན། གཅིག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་དང་རྩེད་འགྲན་པ་རྣམས་ལ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གྱི་གནས་བབ་དེ་ངོ་སྤྲོད་དང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས། རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩེད་འགྲན་པ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་ལོག་ལམ་དུ་ཁྲིད་བཞིན་པ་དེར་གསལ་བཤད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ལྟོས་མེད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གུ་ཨོ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་བསྡུ་བཞིན་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཁག་ཐེར་འདོན་སོགས་ཡིན་པར་བསྒྲགས་སོང་།

གཞན་ཡང་ཁོང་གིས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩེད་འགྲན་གྱི་རྩ་འཛིན་གྱི་ནང་དུ་རྩེད་མོ་དེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་རང་དབང་དང་འདྲ་མཉམ་མཚོན་མཚོན་ཕྱིར་རྩེད་འགྲན་གནང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། རྒྱ་ནག་ལ་ཆ་མཚོན་ན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞིའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མེད་པ་མ་ཟད། དོན་དངོས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་མཚོན་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་དང་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་ཡོད་སྟབས།  རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཨོ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་གནད་དོན་ཁག་རྩད་འདོན་གྱིས་ངོ་རྒོལ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས་བ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་གསུངས་སོང་།

གཞན་ཡང་ཁོང་གི་ལས་འགུལ་ཁྲོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁོང་གི་ལས་འགུལ་དེར་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་ཁོང་གིས།  རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པ་དང་སྨྱུ་གུ་ཚོགས་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བའི་ཁྲོད། ཚང་མའི་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དུས་རྒྱུན་ནས་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་བཞིན་པ་དང་འབྲེལ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་ཤུགས་སྣོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ལེགས་པོ་བསྟན་ཡོད་པར་གསུངས་སོང་།

སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་འདས་བའི་ལོ་གཉིས་ལྷག་གི་རིང་ལ་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་དང་མི་སྒེར་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་དེར་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྣ་མང་ཞིག་སྤེལ་བའི་གྲུབ་དོན་དུ་ད་ཆ་ཨ་རིའི་མཚོན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱལ་ཁོངས་སོ་སོའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མི་སྣ་རྒྱ་ནག་གི་ཨོ་རྩལ་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་མིན་པ་དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱི་མི་རིགས་དང་ཚོགས་སྡེ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚོགས་འཆར་གྱི་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟོན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་སོང་།

མཐའ་མར་ཁོང་གིས། གཞི་རྩའི་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་གང་སར་ནད་ཡམས་ཁྱབ་བརྡལ་གྱིས་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཀྱང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ཡུལ་དུས་གནས་མལ་གང་དུ་ཡོད་ཀྱང་གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་མགྲིབ་ཚབ་པ་ཡིན་ཟེར་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཨོ་རྩལ་འཚོགས་ལ་རན་པའི་སྐབས་འདིར་རང་རང་ས་ནས་འགུལ་མུ་མཐུད་དུ་སྤེལ་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་གནང་སོང་།

(Visited 334 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།