Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་གནས་གཟིགས་སྒོ་ཕྱེའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་འདུག

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

དེའང་རྒྱ་ནག་གི་ Wuhan གྲོང་ཁྱེར་ནས་ Corona virus ཞེས་པའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གློ་ཚད་རིམས་ནད་དེ་ཁྱབ་བརྡལ་བྱུང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་གྲས་ཁག་ཏུ་གཉན་རིམས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་ཆེས་ཆེར་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་རིམ་པ་ཐོན་དང་འཐོན་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་བོད་ནང་དུ་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་དང་ཁྱབ་བརྡལ་མི་ཡོང་བའི་ཕྱིར་ལྷ་ས་ནང་གི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་དགོན་པ་མང་དག་ཅིག་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་བར་དུ་སྒོ་བརྒྱབ་པ་དང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་སྤེལ་མཚམས་འཇོག་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། ཁ་སང་ཚེས་ ༢ ཉིན་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གི་ནད་ཡམས་གནས་ཚུལ་ཇེ་ལེགས་སུ་འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན་གོང་རིམ་ནས་ཀྱང་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་སྒོ་ཕྱེ་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་པ་པ་བཞིན་གཉན་རིམས་འགོག་ཟོན་བྱ་ཐབས་ཀྱི་གནད་དོན་དག་དོན་འཁྱོལ་སྔོན་སོང་དང་སྦྲགས། དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ ཉིན་ནས་བཟུང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་སྔོན་འགོག་འཐུས་ཚང་ཡོང་བར་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་དྲྭ་ཐོག་བརྒྱུད་གནས་མཇལ་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་བླུ་ཡོན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུས་ཚོད་ཁག་དབྱེ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལར་གནས་གཟིགས་སྒོ་ཕྱེ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྟར་མཆོད་མཇལ་གྱི་དུས་ཚོད་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༩ ནས་ ༤ བར་ཡིན་པ་ཡོངས་གྲགས་བྱས་འདུགདེའང་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལར་གཟིགས་སྐོར་དང་མཆོད་མཇལ་ཞུ་བར་འགྲོ་ཆོག་པར་ཡོངས་གྲགས་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར། གོང་ཚེས་བོད་ནང་གི་བེུད་རྩོམ་པ་པོ་ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་རང་གི་ངོ་དེབ་ཐོག་ཏུ་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་མདུན་ཐང་དུ་རྒྱ་མི་ཡུལ་སྐོར་བ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་ཁ་རས་མ་གོན་པར་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་ཡོད་པའི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་ཆེད་བཀོད་ཀྱིས་ཁ་རས་མ་བརྒྱབ་པ་ཡུལ་སྐོར་བ་དུ་མ་ཞིག་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་འཚང་ཀ་རྒྱག་བཞིན་འདུག་སྟབས། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཞི་བ་རེད་ཅེས་གང་ཟག་སུས་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཡོད་དམ། ཅི་སྟེ་སླར་ཡང་ཀྲང་མིང་ཅན་གྱི་ནད་པ་གཞན་ཞིག་འབྱུང་ཚེ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་སྨན་ཁང་གསུམ་པའི་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་༡༥༠ ལྷག་གིས་མི་གཅིག་ལ་སྨན་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲི་བའི་ཚུལ་དུ་མཆན་བཀོད་གནང་འདུགགཞན་ཡང་འདས་པའི་ཟླ་ཤས་གོང་དུ་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་ཀྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་ལུགས་གནང་སྒོ་སྤེལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་གཞི་ཁྱོན། ཤུགས་རྐྱེན། དེ་བཞིན་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་སོགས་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྔོན་ལ་ཐག་རིང་དང་དེ་ནས་རྫོང་གྲོང་། དེ་རྗེས་ལྟེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་བཅས་ཀྱི་གོ་རིམ་ལྟར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་རྗེས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ནས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཐག་རིང་དགོན་སྡེ་ ༢༡༤ ཙམ་བསྐྱར་དུ་སྒོ་ཕྱེ་འབྱེད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པར་བསྒྲགས་ཡོད་པ་དང་། སེ་འབྲས་དགེ་གསུམ་གཙོས་པའི་ལྷ་སའི་ནང་གི་དགོན་སྡེ་ཁག་གཅིག་ད་དུང་སྒོ་ཕྱེ་རྒྱུ་མིན་པར་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ Matteo Mecacci ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་བསྐྱར་དུ་སྒོ་འབྱེད་བྱས་པ་དེ་ནི་ནང་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་སེམས་གསོ་ཕྲན་ཙམ་བཏང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གིས་ད་དུང་ནང་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་དམ་དྲག་སྟངས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད་ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད་དང་འབྲེལ། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཁུལ་དུ་དགོན་སྡེ་ཁག་སྒོ་འབྱེད་བྱས་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་བོད་ཁུལ་དུ་ཞི་འཇགས་ཀྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཕྱིར་སྟོན་ཐབས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དོན་དུ་བོད་ཁུལ་དུ་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་དང་གཞུང་ཞབས་པ་རྣམས་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནང་སྒོར་ཞུགས་མི་ཆོག་པར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པར་མ་ཟད་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་ཞིག་པར་ཡོངས་གྲགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།གཞི་རྩའི་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གི་དེ་བྱུང་ལྡན་པའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་ནི་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ནས་ད་བར་ཏོག་དབྱིབས་ཁྱབ་བརྡལ་རྐྱེན་པས་སྒོ་རྒྱག་ནས་གནས་གཟིགས་བཅར་བའི་མང་ཚོགས་ནས་མཆོད་མཇལ་སོགས་གནང་བར་མི་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་ནི་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་གནའ་བོའི་ཁང་པའི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་རིག་པའམ་སྒྱུ་རྩལ་ཁྱད་པར་བ་དང་གནའ་བོའི་རིག་གནས་འབུམ་གཅིག་ལྷག་ཡོད་པའི་ཕོ་བྲང་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། ཕོ་བྲང་དེ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་ལས་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་དུས་རབས་ ༧ ནང་བཞེངས་པ་དང་དེ་རྗེས་༸རྒྱལ་མཆོག་༸སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་ཡོད་པ་དང་། UNESCO འམ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གནའ་བོའི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ཁོངས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།