fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

ཕྱི་ནང་གི་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་བཀྲིན་བསྩལ་བ།

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དེ་རིང་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུས་འཁོར་ཐང་ཆེན་དུ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་བཀྲིན་བསྩལ་སོང་།

དེ་རིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོད་ ༨༌༠༠ ཡོལ་ཙམ་ལ་ བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དུས་འཁོར་གསུང་ཆོས་ར་བར་ཆོས་ཞུ་བ་ ༣༠༠༠༠ ལྷག་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་སྐབས་ཆོས་འབྲེལ་གྱི་སྤྱི་བཤད་དང་འབྲེལ་ཏེ་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་རྡོ་རྗེ་གདན་ནི་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་གནས་ཤིག་དང་།  སྒོས་སུ་སྟོན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་དང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡཱའི་མཁས་པའི་དབང་པོ་དཔལ་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་སོགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་སྨན་པའི་མཛད་རྗེས་རླབས་ཆེན་བཞག་ཡོད་སྟབས། དུས་ད་ལྟ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དེ་འདྲ་འདྲ་ནང་ནས་མི་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་དེང་རབས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཕྱིའི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཚད་མེད་པ་ཞིག་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་དེས་ཕྱིའི་ལུས་པོའི་བདེ་ཐང་ཡོང་བ་མ་གཏོགས་ནང་སེམས་ཁམས་མ་སྐྱིད་པ་ཡོང་བ་དེར་དོན་དམ་པའི་སྒོ་ནས་བཅོས་རྒྱུ་མེད་སྐོར་བཀའ་བསྩལ་དང་སྦྲགས། ང་ཚོས་ཡིད་བློ་མི་བདེ་བ་བཟོ་མཁན་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་ལ་ངེས་པར་དུ་དཔྱད་ནས་ཡིད་བློའི་སྒོ་ནས་བདེ་སྐྱིད་འཚོལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ལམ་སྟོན་མཛད་ཡོད།

དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྤྱིར་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་མི་དུང་ཕྱུར་མང་པོ་ལ་ཕན་ཐོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་དེའི་ཁོངས་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དེ་ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་ཡིད་བློའི་རྣམ་གཞག་ཐོག་ལ་ཞིབ་རྒྱས་གསུངས་ཡོད་སྟབས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཁས་མི་ལེན་མཁན་ཚོས་ཚེ་འདིར་ཉིན་རེ་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ཡོང་བར་ནཱ་ལེནྡཱའི་གཞུང་ལས་གསུངས་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པར་ཐུགས་སྣང་གནང་ཚེ་དགེ་མཚན་ཡོད་སྐོར་བཀའ་བསྩལ་སོང་།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ད་དུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ཚུལ་བཀའ་བསྩལ་དང་སྦྲགས། འཛམ་བུ་གླིང་ཞི་བདེ་ཡོང་བར་གཞན་ཕན་གྱི་སེམས་ཁོ་ན་དགོས་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་པ་དང་། ཆོས་ཡོད་ཀྱང་རུང་མེད་ཀྱང་རུང་། ནང་པ་ཡིན་ཀྱང་རུང་མིན་ཀྱང་རུང་གཞན་ཕན་གྱི་བློ་དེ་འགྲོ་བ་ཀུན་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོས་གལ་ཡིན་སྐོར་བཀའ་བསྩལ་བར་མ་ཟད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་གྲོགས་དང་འཕྲད་ཚེ་འཕྲལ་ལ་བདེ་བ་ཐོབ་པ་ཙམ་མིན་པར་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་རྒྱུ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སེམས་དེ་ལྟ་བུ་བསྐྱེད་ན་འཕྲལ་ཡུན་གྱི་འདོད་དོན་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱི་འགྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བཀའ་བསྩལ་དང་ཆབས་ཅིག བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྡོམ་པ་འབོག་ཆོག་དང་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་ཆེན་བཀའ་དབང་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

གཞི་རྩའི་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༤ ནས་ ༦ བར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འདས་ལོའི་མགོ་སྟོད་དུ་ཉེ་བརྒྱུད་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐོར་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་བསྩལ་བའི་འཕྲོས་སྐྱོང་མཛད་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པས་གསར་འགོད་པས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐོར་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་ཆོས་སྐོར་དེ་བསྩལ་དགོས་པའི་གནད་འགག་སོགས་ཀྱི་ཐོག་རྣམ་གྲྭ་དང་རྒྱུད་སྟོད་མཁན་ཟུར་སྐྱབས་རྗེ་བྱ་དོ་རིན་པོ་མཆོག་ ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

(Visited 42 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།