Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ལ་རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་འཇུག་དགོས།

Tibetan News Headlines

  • Organic Research and Training Centre: Inculcating sustainable farming with modern approach among Tibetans in exile

རེས་གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤།༠༧།༡༤

  • སྦེལ་ཀོབ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞིབ་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་གི་སྐོར་གླེང་མོལ།

བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་འགུལ་བ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ནང་ལོ་ལྔ་རིང་བཙོན་འཇུག་གི་དུས་ཡུན་ཚང་ནས་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་པ་དང་འབྲེལ་ཉེ་ཆར་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་རྗེས་ཁོང་ལ་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་རང་དབང་ཆ་ཚང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་འཇུག་དགོས་ཞེས་གསུངས་འདུག

ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་པ་དང་འབྲེལ་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་སྤེལ་བའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་དུ་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་དང་བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་ Nabila MASSRALI ལགས་ཀྱིས་སྤྱིར་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་བར་མི་རིགས་དེའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཁྲིམས་སྒྲིག་ནང་དུའང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོར་རང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་རང་དབང་དང་གོང་འཕེལ་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅེས་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་ལས་ལྡོག་ནས་བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་རྩོད་ལེན་གནང་མཁན་གྱིས་མཚོན་པའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་མཁན་ཐོག་ཏུ་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་བར་དེ་འབྲེལ་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་བཀག་ཉར་དང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ། དེ་བཞིན་བཀག་སྐྱིལ་འོག་འདས་གྲོོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་གནས་ཚུལ་རིམ་པ་འཐོན་བཞིན་ཡོད་ཅེས་རྒྱུ་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ནན་པོ་གནང་ཡོད།

སྤྱིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་རྒྱུན་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་སུ་འདྲ་ཞུ་བཙོན་གྲོལ་བཏང་རྗེས་ཁོང་རྣམ་པའི་འགྲོ་སྡོད་སྤྱོད་གསུམ་ཀྱི་རང་དབང་ལ་ཚོད་འཛིན་དང། ཉིན་རེའི་འཚོ་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྟངས་འཛིན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་ད་ལན་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་དེ་སྤེལ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་གློན་བཀྲོལ་བཏང་བའི་རྗེས་སུ་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་ཁོང་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་རང་དབང་སྟེ་འགྲོ་སྡོད་སྤྱོད་གསུམ་གྱི་རང་དབང་ཆ་ཚང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བཅུག་དགོས་ཞེས་ནན་བརྗོད་གནང་བ་འདུག་པར་མ་ཟད། ཁོང་དེ་སྔ་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་དུས་ཡུན་ཁྲོད་ཁོང་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་བཏང་བའི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་འགོ་ཁྲིད་ཙོར་ཞིབ་འཇུག་ནན་པོ་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་བསྐྱར་ནན་གནང་འདུག

ཐེངས་འདིའི་བསྒྲམས་བརྒྱུད་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ད་ལྟའི་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཚོ་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་དགོས་པ་དང། བཀག་ཉར་བྱས་པ་ཚོ་ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱིས་ཁྲིམས་གཏུག་གནང་རྒྱུའི་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་པ། ལྷག་དོན་རང་རང་དབང་རྩོད་ལེན་པ་ཚོར་བཙོན་ཁང་དུ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་བ་ལས་མནར་གཅོད་དང་སྡུག་སྦྱོང་གི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཞེས་སྐུལ་མ་གནང་འདུག ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དུ་མུ་མཐུད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐོག་གླེང་སློང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་འདུག

རྩ་བའི་བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་འགུལ་བ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་སྔ་རྗེས་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཁོང་གློད་བཀྲོལ་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་ལས་མང་གནང་ཡོད་པར་མ་ཟད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་རིམ་པར་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱི་གནད་དོན་གླེང་སློང་ཡང་གནང་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།