Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བཙན་བྱོལ་བོད་མིས་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་ལ་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༥༠ ཙམ་གྱི་རོགས་དངུལ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

ད་ལྟ་རྒྱ་གར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་མཆེད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་ནད་རླབས་གཉིས་པའི་འོག་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱོང་བཞིན་པ་དང་བསྟུན། ཉེ་ཆར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཡོངས་ནས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་རླབས་གཉིས་པར་གདོང་ལེན་ལ་རོགས་སྐྱོང་ཆེད་ PM-cares ཞེས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་གི་ཏོག་དབྱིབས་རོགས་དངུལ་ཐེབས་རྩར་ཞལ་འདེབས་གང་ཐུབ་འབུལ་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་བ་བཞིན། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བཞུགས་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་ཞུ་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཉིན་གཅིག་གི་གླ་ཕོགས་བཅས་ཁྱོན་སྡོམ་སྒོར་ས་ཡ་ ༥༠ ཙམ་རོགས་དངུལ་གནང་གནང་འདུགདེ་ཡང་ཁ་སང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས། གཞུང་འབྲེལ་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་གཏམ་བཤད་ཀྱི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་ནང་དུ། བོད་མི་ཡོངས་ལ་ས་ག་ཟླ་བ་འགོ་བཙུགས་པར་འཚམས་འདྲི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྨན་ཞབས་པའི་ཉིན་མོ་དང་བསྟུན། སྨན་ཞབས་པ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་མཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ། ཉེ་འཆར་བཀའ་ཤག་གི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན། ཨ་རིའི་བོད་མི་མང་ཚོགས་རྣམས་ནས་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་བརྒྱུད། རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་གྱི་མཚན་ཐོག་གི་ཏོག་དབྱིབས་རོགས་དངུལ་ཐེབས་རྩར་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠ ཙམ་དང་སུད་སུ་བོད་མི་རྣམས་ནས་ས་ཡ་ ༡༠ ཙམ། དེ་བཞིན་ Brussels སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་བརྒྱུད་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ནས་ནས་འབུམ་ ༣༧ ཙམ། དེ་བཞིན་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་བརྒྱུད་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༣༠ ཙམ། ཨོ་གླིང་དང་ New Zealand བོད་མི་རྣམས་ནས་འབུམ་ ༢༧ ཙམ་བཅས་ཁྱོན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བཅའ་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ནས་ས་ཡ་ ༤༠ ཙམ་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ནས་འབུམ་ ༨༠ ཙམ་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་ཞུ་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ནས་ཉིན་གཅིག་གི་གླ་ཕོགས་དངུལ་འབོར་ཞལ་འདེབས་བཅས་ཁྱོན་ས་ཡ་ ༥༠ ཙམ་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་ལ་ཞལ་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་གནང་འདུག སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དེ་དང་ཆབས་ཅིག རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉིས་ནས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་རང་ས་ཤོར་ནས་ཉག་ཕྲག་པའི་དུས་སྐབས་སུ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གཟིགས་སྐྱོང་གང་ལེགས་གནང་བར་ཧ་ལས་པའི་དཀའ་འདྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ལྟར། ད་ལན་བོད་མི་རྣམས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ཐུབ་པ་དེས་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉིས་ལ་ཡང་བོད་མི་རྣམས་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་ཐུབ་མཁན་ཡིན་པ་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་བརྡ་ལན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུགརྩ་བའི་ད་ལན་ཙམ་མ་ཟད། སྔར་ལོ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་རིམས་ནད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་སྐབས་སུའང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོགས་སྒེར་ཡོངས་ནས་རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་གྱི་རོགས་སྐྱོར་ཐེབས་རྩར་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་མང་པོ་ཞལ་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་རླབས་གཉིས་པའི་ཁྲོད་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི། ནད་པ་ཛ་དྲགས་ཧ་ཅང་མང་རུ་ཕྱིན་པའི་ཁྲོད། སྲོག་རླུང་གི་མཐུན་རྐྱེན་མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞིན་པ་དང་སྟུན། ཁ་སང་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མཚུར་ཕུ་བླ་བྲང་ཀྱི་ངོ་དེབ་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། ཉེ་ཆར་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོག་གི་ཀུན་སྐྱོང་དགེ་རྩ་ཚོགས་པ་ནས། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཧེམ་ཀུཎ་ཊ་དགེ་རྩ་ཚོགས་པར་སྲོག་རླུང་གི་བླུག་སྣོད ༡༠༠ ཐམ་པ་ཞལ་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྡི་ལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་སྣེ་ཁྲིད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་སྔོན་འགོག་ལས་དོན་རུ་ཁག་ལ་ PPE Kit ༡༥༠ ལྷག་ཞལ་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད་འདུག

དེ་བཞིན་ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཁྲོད། ལྡི་ལི་ནང་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་འབྲས་ནད་ཚོགས་པ་དང་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ནས། ནད་ཡམས་ཀྱི་མནར་བའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་སྨན་ཁང་འཚོལ་རྒྱུ་དང་སྨན་ཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་ཁྲོད། རྒྱ་གར་བ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེར་འཕྲད་མཁན་ཁག་ཅིག་ལའང་སྲོག་རླུང་གི་ཕྱག་རོགས་དང་ནད་པ་མྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་རླང་འཁོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་ཀྱི་ཕྱག་རོགས་གང་ཐུབ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་དང་སྒེར་ཁག་ཅིག་ནས། གཉན་རིམས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཁྲོད།  འཚོ་བའི་ཡོངས་འབབ་མེད་མཁན་དང་དཀའ་འཕྲད་བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་བཟའ་བཅའ་སོགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་གནང་བཞིན་པ་རེད། དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་ནང་དུའང་དགེ་འདུན་པ་བསོད་ནམས་དབང་ཆེན་ཞུ་བ་ཞིག་གིས། སྔར་ལོ་ནས་བཟུང་ད་བར་བལ་པོའི་མི་དབུལ་ཕོངས་རྣམས་ལ་བཟའ་བཅའ་དང་དངུལ། དེ་བཞིན་སྨན་བཅོས་དང་ད་ཕྲུག་ལྟ་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མུས་རེད།

ཁ་སང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བཤད་བརྙན་པར་དེའི་ནང་ད་དུང་། ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་སྔོན་ཁབ་རིན་མེད་རྒྱག་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་གང་ཐུབ་སྦྱོར་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་སྣེ་ཁྲིད་པའི་བཀའ་ཤག་ལས་ཡུན་གཉིས་པ་དེ་གཙང་ལ་རན་པ་དང་བསྟུན། ད་བར་ནད་ཡམས་ལ་གདོང་ལེན་གཙོས་པའི་ལས་དོན་ཅི་རིགས་ནང་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་སའི་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་སྐྱོན་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་དང་འབྲེལ།   དམའ་རིམ་ལས་བྱེད་པའི་གླ་ཕོགས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༨ དང་ལས་བྱེད་མཐོ་རིམ་གྱི་ཕོགས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཙམ་སྤར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་ཁྲོད། སྨན་ཞབས་པའི་རིམ་པ་འདྲ་མིན་གསུམ་ལ་གླ་ཕོགས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ དང་ ༡༥། ༢༠ དེ་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལས་བྱེད་པ་ཚོའི་གླ་ཕོགས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཙམ་སྤར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་སྐོར་གསུངས་སོང་། ལྷག་པར་དུ་སྨན་ཞབས་པ་ཚོར་ནད་པ་དང་ཐད་དཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་སྐབས་ཁོང་རྣམས་ལ་ནད་གཞི་འགོས་པའི་གནད་དོན་ཡང་བྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། གཉན་རིམས་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་འདི་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། ཁོང་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཧིན་སྒོར་སྟོངས་ཕྲག་ ༥ རེ་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་འབུལ་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྨན་ཞབས་པར་མཐུན་རྐྱེན་གང་ཐུབ་མུ་མཐུད་སྦྱོར་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་།

དེ་བཞིན་ནང་སྲིད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ལས་བྱེད་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་བསམ་བྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭའི་ལས་བྱེད་དང་དགེ་རྒན་རྣམ་པའི་གླ་ཕོགས་ནང་དུ་རྒྱ་ཆ་ ༡༥ ཙམ་སྤར་ཆ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་སྐོར་སོགས་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ། ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ནས་དེ་སྔ་སྐུ་ལས་སྐྱོན་པ་བཞིན་མུ་མཐུད་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།