fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

བོད་དོན་ཛ་དྲག་གླེང་སློང་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ།

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)

དབུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཟླ་བ་སྔོན་མའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ སྟེ་དཔའ་བོའི་རྗེས་དྲན་ཉིན་མོ་དང་བསྟུན། འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སྒང་ཏོག་ནས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་ཏེཛ་པུར་བར་དུ་ Tibet Matters March ཞེས་པའི་བོད་དོན་ཛ་དྲག་གླེང་སློང་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་འདུག

ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་གྱི་འབྲས་ལྗོངས་ནས་ཨ་སམ་བར་ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་ ༧༠༠ ལྷག་གི་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་འདི་བཞིན་དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ སྟེ། དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་བོད་མིར་བཙན་དབང་གིས་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་ ༡༧ ཞེས་པར་མིང་རྟགས་བཀོད་བཅུག་པའི་ཉིན་མོ་དྲན་གསོ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཨ་སམ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ Tezpur ནང་དུ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་དེ་ནི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་དེ་ངོས་ལེན་མེད་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་མཛད་སའི་ས་ཚིགས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་པ་རེད།

དེ་རིང་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་དབུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་དང་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། ཚོགས་གཙོ་མགོན་པོ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཇི་སྲིད་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་སེལ་བར་དུ་སྐད་འབོད་དང་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་སྤེལ་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོའི་དམ་བཅའ་ཡིན་པ་དང་། རིང་མིན་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནང་དུ་ཚོགས་གཏན་འཁེལ་བའི་ G20 ཞེས་འཛམ་གླིང་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༠ ལྷན་ཚོགས་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱི་དབུ་ཁྲིད་ཚོར་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་འཆར་ཡོད་སྐོར་སོགས་གསུངས་འདུག

གཞི་རྩའི་ཐེངས་འདིའི་བོད་དོན་ཛ་དྲག་གླེང་སློང་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་ནང་རྒྱ་གར་ནང་གི་བོད་མི་གནས་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ ༡༧ ནས་ལས་འགུལ་བ་ཕོ་མོ་གྲངས་ ༨༧ ལྷག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་བགྲེས་ཤོས་དགུང་ལོ་ ༧༠ སོན་པ་ཨ་མ་སྐྱིད་པ་ལགས་དང་། ཆུང་ཤོས་རང་ལོ་ ༢༤ ལ་སོན་པའི་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་བཟང་ལགས་གཉིས་སུ་ཐེངས་འདིའི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བའི་མྱོང་བ་དང་འབྲེལ། བཀའ་འདྲི་ཁག་ཅིག་ཞུ་སྐབས། ལས་འགུལ་ནང་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་སོགས་གསུངས་སོང་།

(Visited 77 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།