fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

བོད་མི་འབུམ་ལྔ་ཙམ་རྒྱ་ནག་གི་སྦྱོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་སུ་འོར་འདྲེན།

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)
དེ་རིང་ Reuters གསར་སྤེལ་ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་ ༢༠༢༠ ལོའི་བར་གྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ཁང་ཁག་གིས་སྤེལ་བའི་གསར་འགྱུར་དང་བོད་ནང་གི་ས་གནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་བའི་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐོ་ཞིག་གསར་ཁང་དེའི་དྲྭ་གནས་ཐོག་འདོན་སྤེལ་གནང་འདུག་པ་དང་། སྙན་ཐོའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་གནས་ཡུལ་གནང་སའི་ས་གནས་ཁག་ནས་བོད་མི་ངལ་རྩོལ་བ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམག་གི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་བསྐྱོད་དགོས་པའི་ཚད་འཛིན་བཟོས་འདུག་པ་མ་ཟད་བོད་མི་ངལ་རྩོལ་བ་དེ་དག་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་ཁང་དང་རྒྱ་ནག་གི་བཟོ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་ལ་འོར་འདྲེན་བྱས་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག
Reuters གསར་ཁང་གི་སྙན་ཐོར་གསལ་ལྟར་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདི་ལོའི་ཟླ་བ་བདུན་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ཁག་ནས་བོད་རིགས་ངལ་རྩོལ་བ་ས་ཡ་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམག་གི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་ཁྲིད་ནས་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་འདུག་པ་དང་། དེ་ནི་གཞིས་བཞུགས་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་པ་མ་ཟད། དེའི་ཁོངས་ནས་བོད་མི་ངལ་རྩོལ་བ་ཁྲི་ལྔ་ཙམ་བོད་ནང་ངལ་རྩོལ་ཆེད་བགོ་འགྲེམས་དང་། གཞན་སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཤིག་རྒྱ་ནག་གི་རས་ཀྱི་བཟོ་གྲྭ་ལ་སོགས་པའི་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་ཀྱི་བཟོ་གྲྭ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ས་གནས་གཞན་ཁག་ལ་འོར་འདྲེན་བྱས་ཡོད་པ་བཀོད་འདུག ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐོ་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི་བོད་དང་ཤིན་ཅང་གི་ཐོག་ཏུ་རང་དབང་གི་སྒོ་ནས་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ Adrian Zenz ལགས་ཡིན་པ་དང་ཁོང་གིས་སྙན་ཐོའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་གཞི་དེ་ནི་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་རྗེས་སུ་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བ་ལ་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་གཏོར་བཅོམ་བྱ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངལ་རྩོལ་བ་རྣམས་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ངལ་བ་ལས་དགྲོལ་རྒྱུ་དང་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་སླད་དུ་ཚོང་ལས་ལྟེ་གནས་ཁག་ཏུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། བོད་རིགས་དང་ཡུ་གུར་བ་རྣམས་ངལ་རྩོལ་སླད་དུ་ཆེད་གཏོང་བྱས་པ་ནི་མི་རིགས་དེ་དག་གི་ལྟ་གྲུབ་བརྗེ་བར་དམིགས་བཀར་བྱས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བརྗོད་འདུག
སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་མུ་མཐུད་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བར་གཞིགས་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤིན་ཅང་ནང་གི་བྱེད་བབ་ལྟར་བོད་ནང་དུའང་ལས་དོན་དེའི་ཆེད་མི་དང་ཚོགས་སྡེ་སོགས་བཞག་སྟེ་རང་ཉིད་གནས་སྡོད་བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་ནས་བོད་རིགས་ངལ་རྩོལ་བ་གཅིག་བོད་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་ངལ་རྩོལ་སླད་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ་མི་རེར་ཨ་སྒོར་ ༧༥ འི་འཚོ་སྣོན་བྱ་དགའ་སྤྲད་ཀྱི་འདུག་པ་མ་ཟད་ངལ་རྩོ་བ་གཅིག་བོད་ཀྱི་ནང་དུ་ངལ་རྩོལ་སླད་དུ་གཏང་ཐུབ་ཚེ་བར་ཀའི་མིའམ་ཚོགས་པ་དེ་ལ་ཨ་སྒོར་ ༤༤ རེ་མི་རེ་རེའི་ཐོག་ནས་འཚོ་སྣོན་བྱ་དགའ་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་པའང་མངོན་གསལ་གནང་འདུག
སྤྱིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་བོད་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུར་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པ་ལྟར་ Reuters གསར་སྤེལ་ཁང་གི་ངོས་ནས་ད་ལྟའི་འཆར་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་དུ་ཆེད་གཏོང་ཟིན་པའི་བོད་མི་ངལ་རྩོལ་བ་དེ་དག་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཞིག་རྒྱུས་ལོན་ཐུབ་མེད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་མི་རྣམས་རྗེས་ལུས་དང་ལེ་ལོ་ཅན་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཁོང་ཚོར་དམག་སྒར་ནང་བཞིན་སྦྱོང་བརྡར་དམ་པོ་སྤྲོད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། སྦྱོང་བརྡར་ཁྲོད་རང་ཉིད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་མཉམ་དུ་དམག་ཆས་སྤྲས་ཏེ་དམག་སྦྱོང་ནང་ཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་གསུངས་འདུག་པ་མ་ཟད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་ཆབ་མདོ་ཁུལ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་ཞིག་ནས་ཐོན་པའི་འདྲ་པར་དང་ཉེ་བའི་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་ས་གནས་དེ་ནས་ཐོན་པའི་འདྲ་པར་གཞན་ཁག་ཅིག་གི་ནང་ཟ་ཁང་གི་ལས་དོན་ཆེད་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་པའི་བེུད་ཁག་ཅིག་དམག་ཆས་སྤྲས་པ་མངོན་རྒྱུ་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུག
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངལ་རྩོལ་བ་རྣམས་དམག་གི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་ཆེད་གཏོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་ཡིན་རུང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་བཟུང་ལས་གཞི་དེ་ཇེ་ཆེར་བཏང་སྟེ་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་གསར་པ་ཁག་ཅིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པ་མ་ཟད། རྫོང་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ཏེ་ས་གནས་སོ་སོའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ངལ་རྩོལ་བ་ཇི་ཙམ་བཏང་དགོས་པའི་ཚད་འཛིན་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། དཔེར་ན་ལྷ་ས་ནས་ལས་རྩོལ་བ་ ༡༠༠༠ དང་གཞིས་ཀ་རྩེ་ནས་ ༡༤༠༠ སོགས་བཟོས་ཡོད་པར་བརྗོད་འདུག
(Visited 1,006 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།