Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་འཁྱོག་བཤད་བྱེད་པ་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་དམིགས་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིན་པར་གསུངས་སོང།

Tibetan News Headlines

  • North America Tibetans to offer ‘Tenshug’ to the Dalai Lama
  • Tibetans in Canada celebrate Resolve Tibet Act and Canadian parliament motion for Tibet’s self determination
  • Dalai Lama extends congratulations to Ms. Roberta Metsola and Ms. Ursula von der Leyen on EU leadership continuation
  • EU-China ties looking rocky after re-election of Ursula von der Leyen

རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤།༠༧།༢༢

  • ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་མི་རྣམས་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་འདུག
  • ཨ་རིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་ཁེ་ན་ཌས་བོད་མིའི་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་གནང་བར་དགའ་སྟོན།
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོར་འཚམས་འདྲི་མཛད་འདུག
  • ལྕམ་ Ursula ལགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཁག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག

རྒྱ་ནག་དབུས་སྲིད་གཞུང་གཙོས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་དཔོན་རིགས་མང་དག་ཞིག་ནས་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་ལ་ཐེ་བྱུས་རིམ་པ་བྱས་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་ཟླ་ ༡༡ ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་པཎ་ཆེན་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ་མི་ལོ་ ༢༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་བསྟུན། རྒྱ་ནག་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ Zhu Weiqun ཡིས་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་༸སྐུ་སྒེར་གྱི་རང་དབང་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁོ་ན་ཙམ་མ་ཡིན་པར། དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཆབ་སྲིད་དང་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་བདག་དབང་འོག་ནས་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འདྲེས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་འདུག

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་གཅིག་ལྕོགས་གནང་མཁན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱས་པ་མ་ཟད། ཆབ་སྲིད་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གང་ཅིའི་ཐོག་ལ་གཞི་མེད་ཀྱི་སྒྲོ་བཏགས་ཞུ་བཞིན་པ་དེ་དག་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་དམིགས་བསྒྲུབ་ཐབས་ཡིན་པ་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང།    དེ་བཞིན་ Zhu Weiqun  ཡིས་༸གོང་ས་མཆོག་ནི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་སྟབས། མ་འོངས་པ་ལའང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་གནད་དེ་གང་ཟག་སུ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཐོབ་ཀྱང་། དེ་ལ་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པས་ན། མ་འོངས་པར་ཡང་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་ཐད་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱ་བར་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་འགན་དབང་ཡོད་སྐོར་གྱི་ལན་འདེབས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་གསུངས་དོན་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངེས་པར་དུ་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཕེབས་དགོས་གལ་ཡིན་པ་དང། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་རང་གིས་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་པར་བཤད་པ་དེ་ནི་བོད་མི་གཙོས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་མགོན་པོ་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དང། བོད་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་གནད་དོན་དང་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་དབར་འབྲེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ལྷག་དོན་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་མིན་ཐོག་རག་ལུས་པར་བརྟེན་རྒྱ་གཞུང་གིས་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་འཚོལ་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཤད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་སོང།

གཞི་རྩའི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ཏེ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་གནང་དོན་ལ། མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་དེ་བཞིན་རྒྱལ་མཆོག་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པའི་དགུང་གྲངས་ཙམ་དུ་སོན་སྐབས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བླ་ཆེན་རྣམས་དང་། བོད་མི་གཙོས་པའི་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་གོ་བསྡུར་གྱིས་རྒྱལ་དབང་༸སྐུ་འཕྲེང་རྒྱུན་མཐུད་དགོས་མིན་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། གལ་སྲིད་༸སྐུ་འཕྲེང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཡང་སྲིད་དགོས་གལ་དུ་གཟིགས་ཚེ། དེའི་བྱེད་སྒོའི་འགན་དབང་གཙོ་བོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བླ་བྲང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནན་པོ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།