Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བར་འབྲི་ཀློག་གི་ཤེས་ཚད་དམའ་ཤོས་ཡིན་པ་གསལ་བཏོན་གནང་འདུག

Tibetan News Headlines

 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།
 • Uzra Zeya ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ནི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཙམ་མིན་པར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་བར་ཐུན་མོང་གི་དམ་བཅའ་ཡིན་པར་གསུངས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༣༠ ཙམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྙན་སེང་།
 • གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་སྐྱོང་ཕྱིར་གསལ་བསྒྲགས་སྔོན་སོང་ལྟར་རང་འཇགས་གནས་རྒྱུའི་མང་མོས་ཐག་གཅོད།
 • ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ Henry Kissinger ལགས་དགུང་ལོ་བརྒྱ་ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག
 • ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སྐབས་དང་པོའི་འབུམ་རམས་པའི་བསླབ་པ་མཐར་སོན།

Thursday 30/11/2023

 • US House Foreign Affairs Committee approves ‘Resolve Tibet Act’ for Tibet-China dispute
 • Challenging PRC’s abuses not just tied to Tibet, it is an affirmation of our collective commitment to safeguard human rights : Uzra Zeya
 • Tibet advocacy coalition brief China’s rights abuses in Tibet at China UPR pre session
 • Sixth session of the 17th Tibetan parliament to reconvene as scheduled earlier
 • Former US Secretary of State Henry Kissinger dies aged 100
 • The Dalai Lama Institute for Higher Education awards certificate to first batch PhD graduates

ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ ORCA ཞེས་རྒྱ་ནག་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ཞིབ་འབྲུ་དོན་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་ནང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བར་འབྲི་ཀློག་གི་ཤེས་ཚད་དམའ་ཤོས་ཡིན་པ་ཐེར་བཏོན་གནང་འདུག

ཉམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་ཉམས་ཞིབ་པ་བགྲེས་པ་སྐུ་ཞབས་ Rahul Karan Reddy ལགས་དང་སྐུ་ཞབས་ Omkar Bhole ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་འབྲུ་དོན་དེའི་ནང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་ཚད་གཞི་དུ་མའི་སྒྲོམ་གཞི་ཁག་མངའ་སྡེའི་རིམ་པ་ཐོག་ནས་མངོན་གསལ་གནང་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འདས་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ དང་ ༢༠༡༠ དེ་བཞིན་ ༢༠༢༠ སོ་སོར་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པའི་སྙན་ཐོ་ཁག་ཕྱོགས་བསྡོམས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཐེངས་འདིའི་ཉམས་ཞིབ་འབྲུ་དོན་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་རྒྱ་ནག་གི་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་གྱི་སྙན་ཐོ་ཐེངས་བདུན་པར་ཁུངས་བཅོལ་ཡོད་འདུག

ད་རེས་ལྡི་ལི་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་བགྲེས་པ་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་དཔྱད་ཞིབ་དེའི་ནང་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྤེལ་བའི་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་གྱི་སྙན་ཐོ་ཁག་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་རྐང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་འབྲེལ་དཔྱད་ཞིབ་གསུམ་ཀའི་ནང་རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བར་འབྲི་ཀློག་གི་ཤེས་ཚད་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དམའ་ཤོས་ཡིན་པ་མངོན་གསལ་གནང་འདུག 

ཡང་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཡུ་ནན་དང་ཀན་སུའུ། Guizhou ཞིང་ཆེན་སོགས་ནང་གི་མི་འབོར་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་གི་ Guangdong དང་ Shangdong གཉིས་མི་འབོར་མང་ཤོས་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ Shanghai དང་ Guangdong  Zhejiang གཞན་ཡང་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་མངའ་ཁུལ་སོགས་ནང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གོ་སྐབས་ཆེས་མང་བ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁུལ་དེར་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་མང་བ་ཡོད་པ་སོགས་མངོན་གསལ་གནང་འདུག

ཉམས་ཞིབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་ཚད་གཞི་དུ་མའི་སྒྲོམ་གཞི་ཁག་གི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་འབྲུ་དོན་དེ་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་བརྒྱུད་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་དང་མངའ་ཁུལ་སོ་སོའི་ནང་གི་མི་འབོར་འཕེལ་ཕྱོགས་སྐོར་གོ་རྟོགས་གཏིང་ཟབ་དང་ཞིང་ཆེན་གལ་ཆེ་ཁག་ངོས་འཛིན་ཡོང་བར་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཆེད་ཡིན་པར་གསུངས་འདུག

རྩ་བའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་གྱི་སྙན་ཐོ་ཐེངས་བདུན་པ་དེ་བཞིན་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སྲིད་བྱུས་བརྒྱུད་མ་འོངས་ཁ་ཕྱོགས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་གལ་ཆེའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྙན་ཐོ་དེ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཚིགས་དྲུག་འབུམ་ལྷག་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་པའི་རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་ས་ཡ་བདུན་གྱིས་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲུ་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།