Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

མེ་སོར་དུ་བྱམས་བརྩེ་ཁང་ཞེས་པའི་ནད་པའི་སྡོད་ཁང་དབུ་འབྱེད།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

བོད་ཀྱི་འབྲས་ནད་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་དེ་རིང་ཟླ་བ་༨ པའི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་གྲོང་ཁྱེར་མེ་སོར་ནང་དུ་ Compassion Home འམ་བྱམས་བརྩེ་ཁང་ཞེས་པའི་ནད་པའི་སྡོད་ཁང་ཞིག་དབུ་འབྱེད་གནང་སོང་།དེའང་ལྷོ་ཕྱོགས་ Karnataka མངའ་སྡེའི་ནང་ཆགས་པའི་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བདེ་གཉིས་དང་། ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་། ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་ལྡན་གླིང་སོགས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་གི་གཞིས་མི་རྣམས་ནད་གཞི་ཛ་དྲག་སྨན་ཁང་ཆེ་བར་བསྟེན་གཏུག་ཆེད་མེ་སོར་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ལན་མང་བསྐྱོད་དགོས་པ་ལྟར་ཐེངས་འདིར་འབྲས་ནད་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་བྱམས་བརྩེ་ཁང་ཞེས་པ་དེ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་རིང་བྱམས་བརྩེ་ཁང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྐྱབས་རྗེ་སླེ་ལུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་སྦེལ་ཀོབ་དང་ཧུན་སུར། ཀོ་ལི་གྷལ་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན། གཞི་ཆགས་ཁག་གི་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ཕྱག་མཛོད་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་ལྷན་འཛོམས་གནང་འདུག

གཞི་རྩའི་མེ་སོར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁུལ་དུ་བཙུགས་པའི་བྱམས་བརྩེ་ཁང་དེའི་ནང་ནད་པ་ཉལ་སའི་ཉལ་ཁྲི་བཅུ་གསུམ་དང་ནད་པ་རྣམས་ལ་ཞལ་ལག་ཆ་ཚང་རིན་མེད་ངང་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད་ནད་པ་འོར་འདྲེན་ཆེད་མྱུར་སྐྱོབ་རླངས་འཁོར་ཞིག་ཀྱང་འདུག

 

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།