fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ལེའུ་གཉིས་པའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)

དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚད་ ༨་༣༠ ཐོག་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཐེ་ཝན་གྱི་དད་ལྡན་མི་མང་གིས་ཇི་ལྟར་སྔོན་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་༸དཔལ་ནཱ་ལེནྡཱའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ལེའུ་གཉིས་པའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་སོང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་མར་གཞུང་ཆེན་ཁག་གི་ཕྱག་དཔེ་རྣམས་གཟིགས་རྒྱུ་དང་དེ་ལྟར་གཟིགས་པ་ཙམ་མིན་པར་ཉིན་ལྟར་ཕྱག་དཔེ་གཟིགས་པའི་དགོས་དམིགས་གང་ཡིན་ཐོག་དགོངས་པ་བསྐྱར་ནན་བཞེས་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་ཏེ་འགྲོ་བ་མི་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་དེ་གཙོ་བོར་འཛིན་དགོས་པ་དང་ལྷག་དོན་གཞན་གཅེས་འཛིན་གྱི་བློ་གོང་འཕེལ་བཏང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་བཀའ་སྩལ་སོང་།དེ་བཞིན་ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཟེར་བཞིན་དུ་གོ་མཚོན་གསར་བཟོའི་བྱ་བ་གཉེར་བཞིན་པ་ནི་ཕན་ཚུན་ནང་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་དེའང་གཙོ་བོ་བྱམས་བརྩེའི་ཐོག་ནས་ཞི་བདེ་ཡོང་གི་ཡོད་ཅེས་ལམ་སྟོན་མཛད་ཡོད།མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་བསླབ་གཞིའི་ནང་དུ་སེམས་ཀྱི་ཞེ་བདེ་བསྐྲུན་ཐབས་ཐད་སློབ་ཚན་ཆེད་འཇོག་གནང་གལ་ཡིན་པར་གཟིགས་པ་ལྟར་རིང་མིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་མཐོ་སློབ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་མཇལ་འཕྲད་མཛད་དེ་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་ཐབས་ཐད་བཀའ་བསྡུར་མཛད་རྒྱུའི་དགོངས་པ་ཡོད་སྐོར་བཀའ་སྩལ་སོང་།དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ལེའུ་གཉིས་པའི་བཀའ་ཆོས་ཀྱི་གལ་གནད་དང་འབྲེལ། སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་ཇི་ཙམ་སློབ་གཉེར་གཏིང་ཟབ་པ་གནང་བ་དེའི་ཚོད་ཀྱིས་དོན་རྣམས་གཏིང་ཟབ་པ་རྟོགས་རྒྱུ་ཡོད་པར་བཀའ་སྩལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་དབང་རྟུལ་དད་པའི་རྗེས་འབྲང་མིན་པར་དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་ཐོག་ནས་བརྟག་དཔྱད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་སྟབས། དེ་ལྟ་བུའི་དཔྱད་པ་གནང་བར་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་རིགས་པའི་འགྲོ་སྟངས་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་སོགས་ལམ་སྟོན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་མཛད་ཡོད།ཐེངས་འདིའི་བཀའ་ཆོས་ཐོག་ཐེ་ཝན་གྱི་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ ༥༠༠ ཙམ་ཕེབས་ཡོད་པ་གཙོས་ཕྱི་ནང་གི་དད་ལྡན་པ་མང་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་འདུ་འཛོམས་གནང་འདུགརྩ་བའི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཀྱི་ཟླ་འཇུག་ཏུ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་དབང། སྒྲོལ་མ་གཉེར་གཅིག་གི་རྗེས་གནང་བཅས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་གི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་དོན་ལྟར་བཀའ་ཆོས་དེ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཇེ་བཟང་དུ་སོང་བའི་རྗེས་སུ་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཆོས་འབྲེལ་མཛད་པ་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

(Visited 138 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།