fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

ཚན་རིག་དང་མཐུན་པར་དཔྱད་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་ནི་ནཱ་ལེནྡཱའི་ཆོས་བརྒྱུད་ངོ་མ་རེད།

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 4 times, 1 visits today)

ཁ་སང་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ཉིན་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་གཟིམ་ཆུང་དུ་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བའི་རུ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་བ་དང་སྦྲགས། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པའི་ནང་དད་པ་ཙམ་བྱ་རྒྱུ་ནི་དུས་ཚོད་ཡོལ་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་དཔྱད་པ་གནང་བའི་བརྒྱུད་སརྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་རྙེད་རྒྱུ་དང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པར་དཔྱད་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་ནི་ནཱ་ལེནྡཱའི་ཆོས་བརྒྱུད་ངོ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་འདུག

སྐབས་དེར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་ཚན་རིག་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ལྟར་ད་བར་ལོ་ངོ་ ༤༠ ཙམ་གྱི་རིང་ལ་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་བསྡུར་མང་དག་ཅིག་གནང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ཚན་རིག་པ་མང་དག་གིས་སརྒྱས་པའི་ཆོས་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་བཀའ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ནཱ་ལེནྡཱའི་ཆོས་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་ཚན་རིག་དང་བར་ཐག་ཉེ་བར་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། སརྒྱས་པའི་ཆོས་དེ་དད་པ་ཙམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཁ་འདོན་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་སརྒྱས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་མི་རབས་གཅིག་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡལ་ངེས་ཡིན་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་དང་རིགས་པའི་ལམ་ནས་དཔྱད་ཞིབ་དང་སློབ་སྦྱོང་གནང་ཚེ་མ་འོངས་པའི་དུས་རབས་གཉིས་དང་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་སརྒྱས་པའི་ཆོས་གནས་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པ་བཀའ་བསྩལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག དུས་ཡུན་དེའི་རྗེས་སུ་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་འཕེལ་བའམ་ཁོར་ཡུག་གིས་རྐྱེན་པས་ཆོས་བརྒྱུད་ལྟ་ཞོགས་འགྲོ་བ་གནས་དང་མི་གནས་ནི་འདྲི་གཞི་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞལ་ཤོབ་བཅས་བཀའ་བསྩལ་མཛད་འདུག

མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཡི་ཤུའི་ཆོས་བརྒྱུད་གཙོས་པའི་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་གྱི་ཆོས་ལུགས་མང་དག་ཅིག་གིས་ང་ཚོ་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཟོས་པ་ཞིག་ཏུ་འདོད་ཀྱི་ཡོད་པ་གཞིགས། འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་པོ་དེ་དག་དཀོན་མཆོག་གཅིག་གམ་ཕ་གཅིག་ལས་ཆས་པའི་གཅེན་གཅུང་ཤ་སྟགས་ཡིན་པ་མཚོན་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་ང་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོ་ཞེས་ཕྱོགས་ཞེན་རྐྱེན་པས་ཕན་ཚུལ་གསོད་རེས་དང་བརྙས་བཅོས་གཏོང་རེས་བྱེད་བཞིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་དག་ནི་དཀོན་མཆོག་ཅེས་ཁ་ཙམ་ལས་ཕན་ཐོགས་མ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བཀའ་བསྩལ་བ་དང་འབྲེལ། སརྒྱས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་དང་དཀོན་མཆོག་འདོད་ཀྱི་མེད་པ་དང་། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་ང་ཚོའི་དགེ་རྒན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད་སརྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལ་བརྟེན་ནས་དེར་སློབ་སྦྱོང་དང་བརྟག་དཔྱད་གནང་བའི་བརྒྱུད་འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་མ་རུང་བའི་སེམས་དེ་བཅོས་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་ལམ་སྟོན་མཛད་འདུག

དེ་བཞིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནས་ཆས་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་ལ་དཔྱད་དེ་བརྒྱུད་མ་རུང་བའི་སེམས་དེ་འདུལ་ཐབས་གནང་གི་ཡོད་པ་ནི་དམིགས་བསལ་བ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་སརྒྱས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞི་མ་ནི་པཱ་ལིའི་ཆོས་བརྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ནཱ་ལེནྡཱའི་ཆོས་བརྒྱུད་ནི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་སྐོར་བཀའ་བསྩལ་བ་དང་ཆབས་གཅིག  ནཱ་ལེནྡཱའི་ཆོས་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་ཞིག་གི་ངོས་ནས་དུས་ནམ་ཡང་རེད་རེད་ཅེས་པའི་སྒོ་ནས་ཁས་ལེན་མི་བྱེད་པར་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་དང་རིགས་པའི་ལམ་ནས་འཇུག་དགོས་གལ་ཡིན་པ་བཀའ་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།
མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་མཇུག་ཏུ་བཇལ་བཅར་བ་རྣམས་ལ་༸དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྩ་བ་ཤེས་རབ་དང་དབུ་མ་འཇུག་པ་རྣམས་རྒྱ་སྐད་ཏུ་ཡོད་པ་ལྟར། དེ་དག་ཁ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་མིན་པར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་པ་དང་། སློབ་གཉེར་གནང་སྐབས་དང་ཐོག་མཁྲེགས་པོ་ཚོར་སྲིད་ཀྱང་ཡང་ནས་ཡང་ཏུ་ལྟ་ཀློག་དང་སློབ་སྦྱོང་གནང་བ་དེས་རིམ་བཞིན་གོ་བ་རྙེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་དེ་བཞིན་ཕན་ཐོགས་ཀྱང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་བཀའ་བསྩལ་བ་དང་སྦྲགས། སརྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་རང་ཉིད་ཀྱི་སྟོན་པ་སརྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡཱའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་སློབ་མ་ཞིག་ཡིན་བསམ་དགོས་པར་བཀའ་བསྩལ་མཛད་ཡོད།

(Visited 142 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།