Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་མང་པོས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཆེས་ཐོག་མར་མཆེད་ས་རྒྱ་ནག་གི་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཁ་ཉིན་ཚེས་ ༨ ཉིན་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་གཉེར་མཁན་རྒས་ཡོལ་དུ་ཕྱིན་ཟིན་པའི་མང་ཚོགས་ཁྲི་ཚོ་དུ་མས་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག་པ་དང་། དེའང་སྔ་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་བཅིུག་གི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ཝུ་ཧན་གཙོས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་འདྲ་མིན་ནང་མང་ཚོགས་དུ་མས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གཉན་རིམས་ཀླད་ཀོར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེར་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་འདི་ལོ་ནང་དེ་ལྟར་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཡོད།ཝུ་ཧན་ནང་དུ་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་གཉེར་མཁན་རྒས་ཡོལ་དུ་ཕྱིན་ཟིན་པའི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་སྲིད་གཞུང་གིས་ཟླ་རེར་རྒྱ་སྒོར་ ༢༦༠ རེ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་གུན་གསབ་ཚུལ་དུ་སྤྲོད་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། ཉེ་ཆར་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་སྒྲིག་གཞི་དེར་བཅོས་བསྒྱུར་གྱིས་རྒྱ་སྒོར་ ༨༨ དང་འགའ་ཞིག་ལ་རྒྱ་སྒོར་ ༨༢ རེ་བཅས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་གུན་གསབ་ལྡབ་གཅིག་མར་ཆག་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་འདུགཁ་སང་ The Guardian སོགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཐོག་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཁག་ལ་གཞིགས་ན། ཁ་ཉིན་ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༨ པ་ནས་དུས་ཐུང་རིང་ལ་ཝུ་ཧན་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་དེ་སྔ་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་མཐར་ད་ཆ་རྒས་ཡོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་མང་ཚོགས་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་པའི་ངོས་ནས་སྨན་བཅོས་གུན་གསབ་རོགས་དངུལ་གཅོག་ཆ་བྱེད་དོན་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་དགོས་པ་དང་། ཚེས་ ༨ ནས་བཟུང་ཚེས་ ༡༥ བར་གསལ་བཤད་ཡང་དག་ཅིག་མ་བྱས་ཚེ་སླར་མར་མུ་མཐུད་དེ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ངེས་ཡིན་པ་གསུངས་འདུགངོ་རྒོལ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྙན་དང་འདྲ་པར་ཁག་ཕྱིར་འགྱར་བྱུང་བར་གཞིགས་ན་དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆར་པ་འབབ་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན་མི་མང་རྒན་གྲས་མང་དག་ཅིག་གིས་སོ་སོའི་ལག་ཏུ་ཆར་གདུགས་འཁྱེར་ནས་ངོ་རྒོལ་གྱི་འཕྲེད་དར་འཆར་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྐྱེན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྒྱ་ལམ་ཁག་འགག་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།