fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་ཐག་གང་བཅད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་འགྲིག་འདུག་པར་སྤོབས་པ་ཡོད།

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་ལ་ཐུགས་ཐག་གང་བཅད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་འགྲིག་འདུག་པར་ཐུགས་སྤོབས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་འབྲེལ་ཏེ་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་༸སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་འདིའི་རིང་ལ་ཐུགས་འགྱོད་གང་ཡང་མེད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་འདུགཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཁང་གྲགས་ཅན་ Bloomberg གསར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ལྕམ་ Emma Barnett ལགས་ཀྱིས་ཉེ་ལམ་དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་ལེ་ཚན་ཞིག་དེ་རིང་ཕྱིར་བསྒྲགས་གནང་འདུག་པའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་ཀྱིས་མ་འོངས་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་དང་དེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བྱམས་པ་ཚད་མེད་དགོས་གལ། དེ་བཞིན་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ཞིང་གཤེགས་རྒྱལ་མོ་ Elizabeth གཉིས་པ་མཆོག་དང་ཐུགས་དྲན་སོས་པའི་གནད་དོན་བཅས་ཀྱི་ཐོག་བཀའ་གླེང་མཛད་འདུགགསར་འགོད་པ་ལྕམ་ Emma Barnett ལགས་ཀྱིས་སྐབས་དེར་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ཐུགས་འགྱོད་བྱུང་མྱོང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་དགོངས་སྐོར་ཞུས་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་ལ་ཐུགས་ཐག་གང་བཅད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་འགྲིག་འདུག་པའི་གཟིགས་སྣང་བྱུང་ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་འབྲེལ། ཐུགས་འཚབ་སྐྱེ་གཞིའི་ལས་འཛོལ་གང་ཡང་བྱུང་མེད་ཅེས་ཐུགས་སྤོབས་ཆེན་པོས་བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག་པ་མ་ཚད་པར་ཐུགས་ཞིབ་ཀྱིས་ཐུགས་ཐག་གང་བཅད་ལ་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚོས་གྲོགས་དང་འཕྲིན་ལས་མཛད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པོ་བྱུང་བས་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་༸སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་འདིའི་རིང་ལ་ཐུགས་འགྱོད་གང་ཡང་མེད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་འདུག དེ་བཞིན་ལྕམ་ Emma Barnett ལགས་ཀྱིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བོད་ཐུགས་དྲན་གསོ་ཡི་འདུག་གམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་མཚམས་རེར་ཐུགས་དྲན་གསོ་ཡི་འདུག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་འདུག་པ་དང་། ཐུགས་ཞིབ་མཛད་སྐབས་འཛམ་གླིང་འདི་ང་ཚོའི་ཁྱིམ་གཞི་ཡིན་པར་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་རྒྱ་གར་ནང་༸སྐུ་བཞུགས་མཛད་ཀྱི་ཡོད་པས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཞིག་དང་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐུ་མགྲོན་བཞུགས་ཡུན་རིང་ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནི་རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པས་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་འདུག ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་ང་ཚོར་དོན་དམ་གྱི་ནང་བསམ་བློའི་ནུས་སྟོབས་དང་ཞི་བདེ་སྦྱིན་གྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། ཆོས་ལུགས་དང་དཀོན་མཆོག། འཇིག་རྟེན་བྱེད་པོ་ཡོད་མེད་སོགས་ཁས་ལེན་མིན་གང་ཡིན་ལ་ལྟོས་མེད་བློར་སྦྱོང་བརྡར་གནང་ནས་བྱམས་བརྩེའི་བསམ་བློར་འབད་དགོས་པ་དང་། བྱམས་བརྩེའི་བློ་གོང་འཕེལ་གྱི་བསླབ་བྱ་དེ་ནི་ཆོས་ལུགས་ཀུན་གྱི་བསླབ་བྱའི་སྙིང་པོ་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་མཛད་འདུག དེ་བཞིན་གསར་འགོད་པས་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པའི་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་གྱིས་ལས་འགུལ་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཐུགས་རེ་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་སྐབས་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པའི་དཀའ་དེ་ནི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞིག་དང་། ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བའི་ཛ་དྲག་གི་གནད་དོན་ཞིག་རེད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་འབྲེལ། ང་ཚོས་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱས་ཚེ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱི་མཇུག་མཐར་འཛམ་གླིང་འདི་མེའི་གོང་བུ་ལྟ་བུ་ཞིག་འགྱུར་ངེས་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་ཞིག་མ་ཤར་བར་དུ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་བྱམས་བརྩེ་གོང་འཕེལ་ཐད་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། འཛམ་གླིང་འདིའི་ཐོག་འགྲོ་བ་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པ་ཚོས་ཕན་ཚུན་དབར་གཅེན་གཅུང་གི་འདུ་ཤེས་བཟུང་སྟེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གསར་འགོད་པས་ད་དུང་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ Charles མཆོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཇི་ཡོད་བཀའ་འདྲི་དགོངས་སྐོར་ཞུས་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་བོད་དང་དབྱིན་ཡུལ་དབར་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་གོང་མའི་སྐབས་ནས་བཟུང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པར་བཀའ་སྩལ་བ་དང་འབྲེལ། ཞིང་གཤེགས་རྒྱལ་མོ་ Elizabeth གཉིས་པ་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་ཡོད་ཀྱང་རྒྱལ་མོ་དམ་པ་ཁོང་གིས་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོའི་རིང་ཕྱག་ལས་བཟང་པོ་ཇི་སྙེད་ཅིག་གནང་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་མ་ཟད་རྒྱལ་པོ་ Charles མཆོག་ལ་ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་མཛད་འདུག

(Visited 1,067 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།