Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

འབྱུང་འགྱུར་ལོ་གསུམ་བཞིའི་ནང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་བཟང་ཐག་ངན་ཐག་ཆོད་རྒྱུར་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

Tibetan News Headlines

 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།
 • Uzra Zeya ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ནི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཙམ་མིན་པར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་བར་ཐུན་མོང་གི་དམ་བཅའ་ཡིན་པར་གསུངས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༣༠ ཙམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྙན་སེང་།
 • གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་སྐྱོང་ཕྱིར་གསལ་བསྒྲགས་སྔོན་སོང་ལྟར་རང་འཇགས་གནས་རྒྱུའི་མང་མོས་ཐག་གཅོད།
 • ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ Henry Kissinger ལགས་དགུང་ལོ་བརྒྱ་ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག
 • ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སྐབས་དང་པོའི་འབུམ་རམས་པའི་བསླབ་པ་མཐར་སོན།

Thursday 30/11/2023

 • US House Foreign Affairs Committee approves ‘Resolve Tibet Act’ for Tibet-China dispute
 • Challenging PRC’s abuses not just tied to Tibet, it is an affirmation of our collective commitment to safeguard human rights : Uzra Zeya
 • Tibet advocacy coalition brief China’s rights abuses in Tibet at China UPR pre session
 • Sixth session of the 17th Tibetan parliament to reconvene as scheduled earlier
 • Former US Secretary of State Henry Kissinger dies aged 100
 • The Dalai Lama Institute for Higher Education awards certificate to first batch PhD graduates

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང་འབྲེལ། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་གསུམ་བཞིའི་ནང་བཟང་ཕྱོགས་དང་ངན་ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་ཐོག་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་།

དེ་རིང་སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་ལས་ཉིན་ལྔ་པའི་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གནང་སྐབས་རྒྱ་ནག་དེ་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར། དམག་འཐབ་བཅས་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་དེང་གི་འཛམ་གླིང་ཐོག་སྟོབས་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་ལྟར་ཡང། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ནས་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་དོགས་ཟོན་ཆེན་པོ་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཟིན་པ་མ་ཟད། ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་ཡུན་ལ་དུས་བཀག་མེད་པ་སོགས་བཟོ་བའི་ཁྲོད་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་གསུམ་བཞི་འདི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་ལོ་གསུམ་བཞིའི་དུས་ཡུན་ཁྲོད་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་བཟང་ཐག་ངན་ཐག་ཞིག་ཆོད་རྒྱུར་ཚོད་དཔག་གནང་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། 

དེ་བཞིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་འཛམ་གླིང་དེའི་ཁྲོད་སྐྱབས་བཅོལ་བ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚོ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་ནི་གཙོ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་ལ་ཆ་འཇོག་དང་ཆེ་བསྟོད་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་བཞིན་པའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་མཚན་སྙན་དེ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་འདིར་ཧ་ཅང་གི་གནད་ཆེ་ཆགས་ཡོད་པ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་སུ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཚོུད་གཅིག་མན་ཙམ་རིང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གནང་གྲུབ་པའི་རྗེས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ལ་བགྲོ་གླེང་དགོས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་འཆར་གནང་དོན་ལྟར་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཁག་ནས་བགྲོ་གླེང་ལྷུག་པོ་གནང་སོང་བ་དང། སྐབས་དེར་སྤྱི་འཐུས་ལ་ལས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་བསྐོང་ཚོགས་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་ཡོད་པ་དང། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོད་རྒྱ་ནག་གི་སྤེལ་བཞིན་པའི་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་སྟངས་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཡིན་པ་སོགས་གླེང་སློང་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།

དེ་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་ད་ལྟའི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་གནས་བབ་སྐོར་དང། ལྷག་པར་ཉེ་སྔོན་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པའི་གནད་དོན་སྐོར་ལའང་འདྲི་རྩད་གནང་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

ཐེངས་འདིའི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་ནས་སྤྱི་འཐུས་ཁྱོན་ ༡༧ ནས་བགྲོ་གླེང་གི་ཆ་ཤས་བཞེས་ཡོད་པ་དང། དེའི་ཁྲོད་སྤྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་ཉེ་བའི་ཆར་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་གསལ་བཤད་གནང་མེད་པར་བློ་ཕམ་བྱུང་ཡོད་པ་དང། དེའི་ཐོག་དམིགས་བསལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཚུགས་དགོས་པ་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་ངོས་ལེན་མེད་པ་ཡང་གསུང་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།