Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ནང་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་གཏང་དགོས་པར་ནན་སྐུལ།

Tibetan News Headlines

  • Wronged, Tried, and Killed: The Custodial Death of Tibetan Political Prisoners in Chinese Prisons

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤།༠༧།༡༣

  • རྒྱ་གཞུང་གི་དོ་དམ་མནར་གཅོད་འོག་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བའི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའི་གནད་དོན་གླེང་བ།

ཁ་ཉིན་ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཤིན་ཅང་གི་ཡུ་གུར་བ་མང་དག་ཞིག་བཙན་དབང་ཐོག་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱེད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོང་ཟོག་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ལྕམ་ Elizbieta Bienkowska ལགས་ནས་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་དང་བདེ་འཇགས་ལྷན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་ལྕམ་ Federica Mogherini ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གསུང་ཕྲིན་དེ་སྒྲོག་ལྗངས་གནང་འདུག

ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་དང་བདེ་འཇགས་ལྷན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་ལྕམ་ Federica Mogherini ལགས་ཀྱིས་གསུང་ཕྲིན་དེའི་ནང་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་ཤིན་ཅང་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྤྱི་ཡོངས་ཐོག་སེམས་ཚབས་ཆེན་པོའི་ངང་དོ་སྣང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཉེ་དུས་སུ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ Committee on the Elimination of Racial Discrimination ཞེས་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་ལྷན་ཁང་གི་སྙན་ཐོའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཤིན་ཅང་གི་ཡུ་གུར་བ་མང་དག་ཞིག་བཙན་དབང་ཐོག་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་། ཁོང་རྣམ་པའི་འགྲོ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་པ། དེ་བཞིན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སློབ་གསོ་འདྲ་མིན་སྤེལ་བའི་བརྒྱུད་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་དམ་དྲག་ཤུག་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ་དང་སྦྲགས་དེ་སེལ་ཐབས་སུ་ལམ་སྟོན་ཁག་ཅིག་གནང་ཡོད་པ་ལྟར། ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་གནད་དོན་དེ་ནི་ཛ་དྲག་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྟབས་རྒྱ་ནག་ནས་ངེས་པར་དུ་གནད་དོན་དེ་དག་སེལ་ཐབས་སུ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་ལྷན་ཁང་གི་ལམ་སྟོན་གནང་ཁག་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་ལྡན་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་གསུངས་འདུག

ད་རེས་ཡོ་རོབ་མཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཉེ་ཆར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་ Michelle Bachelet ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཤིན་ཅང་ནང་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་དུ་གཏང་བཅུག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཐབས་སུ་རྟོག་ཞིབ་མི་སྣ་ཆེད་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་དགོས་པར་ནན་སྐུལ་གནང་འདུག

གཞན་ཡང་ལྕམ་ Federica Mogherini ལགས་ཀྱིས་བར་སྐབས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐབས་བྱུས་འདྲ་མིན་བརྒྱུད་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་ཡུ་གུར་བ་རྣམས་ཤིན་ཅང་དུ་ཕྱིར་ལོག་དགོས་པའི་གནོན་ཤུགས་དང་། ཁོང་རྣམ་པའི་ནང་མི་དང་སྤུན་མཆེད་སྐོར་ལ་འདྲི་རྩད་རིགས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཐོན་བཞིན་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་དང་འབྲེལ། འཛམས་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གང་རུང་ཞིག་ནས་ཡུ་གུར་གཙོ་གྱུར་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་འདོད་མོས་ལྟར་ཕྱིར་སློག་མ་བྱེད་པའོ་སྔོན་ཚུད་ནས་ཁོང་རྣམས་པའི་མ་འོངས་པའི་བདེ་འཇགས་དང་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ཁག་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད་མེད་ཐད་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་གལ་ཡིན་པར་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག

གཞི་རྩའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་གཙོ་གྱུར་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་ཐད་ད་བར་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ཡོ་རོབ་མཐུས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྲིད་གཞུང་མང་དག་ཞིག་ནས་རྒྱུན་དུ་དོ་སྣང་དང་། གླེང་སློང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་དང་ཤིན་ཅང་སོགས་ཀྱི་ནང་དམིགས་བསལ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་དུ་ཕེབས་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་ཡང་ཡང་ཆེད་བཏོན་གནང་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་ནས་དེ་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་བརྡ་ལན་མེད་པའི་ཁར་བོད་དང་ཤིན་ཅང་སོགས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ལུགས་སོགས་བརྗོད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།