Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༨།༠༣།༣༠

Tibetan News Headlines

 • ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐའེ་ཝན་ནང་འཚམས་གཟིགས་གནང་བཞིན་པ།
 • རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་བར་སླར་ས་མཚམས་གྲོས་མོལ་གནང་ཡང་འདུན་བསྐྱོད་མེད་པ།
 • བོད་ནང་བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་གཏོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས།
 • ཤམ་བྷ་ལ་གློག་བརྙན་བྷར་ལིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་གྱི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཚུད་པ།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ་ངོ་སྤྲོད། ཕོ་བའི་འབྲས་ནད་སྐོར།

Thursday 22/02/2024

 • US lawmaker visits Taiwan, reassures firm US support for the island nation
 • India, China hold border Talks, no indication of breakthrough in disengagement
 • China called to end campaigns of forced linguistic and cultural assimilation
 • Film starring several Tibetan cast selected for Berlin international film festival 
 • Health and Wellness: stomach cancer

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་ལ་ལོ་ལྔའི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།
 • ཆོ་ཁ་ཕྱག་ལེན་ལས་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་རེད།
 • ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་པ་རྣམས་ལ་བཞུགས་སྒར་དུ་སྣེ་ལེན་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
 • འདས་པའི་ལོ་ཤེས་ནང་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཆེས་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག
 • ཀརྨ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་གནང་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད། Tibetan animal lovers ཚོགས་པ།

Friday 30/03/2018

 • Kirti monk sentenced to five years imprisonment
 • Study of Buddhist philosophy and Psychology more important than rituals: Dalai Lama
 • CTA extends warm welcome to Monpa ‘Padyatris’
 • Report of worsening human rights situation in Tibet submitted for UN review
 • Karmapa’s visit to Sikkim gets centre nod despite China’s reservations
 • DIASPORA FEATURE: Tibetan Animal Lovers

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།