Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་དམ་དྲག་འོག་ཧོང་ཀོང་ནང་གི་གསར་འགོད་པའི་རང་དབང་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བཞིན་པ་བརྗོད་འདུག

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

ཧོང་ཀོང་གསར་འགོད་པ་མཐུན་ཚོགས་འམ་ Hong Kong Journalist Association ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཞེས་པའི་སྲིད་བྱུས་འོག ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམ་དྲག་དང་བསམ་བློའི་སློབ་གསོ་སོགས་སྤེལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་ནང་ཙམ་མ་ཟད། ཧོང་ཀོང་ནང་གི་གསར་འགོད་པའི་རང་དབང་ཉམས་རྒུད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུག
དེ་ཡང་ཉེ་ཆར་འདས་པའི་རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ཧོང་ཀོང་གསར་འགོད་པ་མཐུན་ཚོགས་ནས་ཧོང་ཀོང་ནང་གི་གསར་འགོད་པའི་རང་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་པ་དེའི་མིང་བྱང་ལ་ཚོགས་པས་ཟུར་ཟ་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་རྨི་ངན་གཉིས་སམ་ One Country, Two Nightmares ཞེས་བཀོད་འདུག
སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་ཚོགས་པ་དེའི་ངོས་ནས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་གཅིག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་འོག ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམ་དྲག་དང་བསམ་བློའི་སློབ་གསོ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་པ་དེས་ཧོང་ཀོང་ནང་གསར་འགོད་པའི་རང་དབང་སྔར་ལྷག་ཉམས་རྒྱུད་དུ་བཏང་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་འདུག་ལ། ད་ལྟ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཞེས་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཇི་ཙམ་འོས་འཚམས་ཡོད་མེད་ལ་བློ་དོག་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།
དེ་བཞིན་ཚོགས་པ་དེའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་ Shum Yee lan ལགས་ཀྱིས་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་གསར་འགྱུར། འཚར་གཏམ་སོགས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་པར་བསྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་ལྔ་ལྷག་འཛིན་བཟུང་ བྱས་སྐབས་དེ་འབྲེལ་ཧོང་ཀོང་སྲིད་གཞུང་ནས་གནད་དོན་དེར་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་བྱས་མེད་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་དང་སྦྲགས། ཧོང་ཀོང་ནང་གསར་འགོད་པའི་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་ཐབས་སུ་ཧོང་ཀོང་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་ཐུགས་འགན་ཆེ་ཙམ་བཞེས་དགོས་པ་མ་ཟད། ཁྱད་པར་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཧོང་ཀོང་མི་སེར་རྣམས་ལ་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་དང་གནས་ཚུལ་རྣམས་མཁོ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ཆེད་བསྐྲུན་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། ལྷག་དོན་ཧོང་ཀོང་ནང་ཡོད་པའི་གསར་འགོད་པར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཟིང་འཁྲུག་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་ལ་ལྟོས་མེད་གནོན་ཤུགས་གང་ཡང་མེད་པར་གསར་འགྱུར་འགོད་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཤིག་གཏན་འབེབས་བྱ་དགོས་པ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག
ལོ་འཁོར་སྙ་ཐོ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་མཁན་ Mak Yin Ting ལགས་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་ཧོང་ཀོང་ནང་གསར་ཁང་ཆེ་གྲས་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ཡོད་ཀྱང་གསར་ཁང་དྲུག་ཙམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཐད་འབྲེལ་ཆེ་བའི་ཚོང་པ་སོགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། ད་ལྟ་ནས་ཧོང་ཀོང་ནང་གསར་འགོད་པའི་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་མ་གནང་ཚེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་ཆ་ཚང་དབང་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་ལམ་ལྷོང་ཡོང་སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡ་ཞིག་ཀྱང་བཏང་ཡོད།
གཞི་རྩའི་ཧོང་ཀོང་གསར་འགོད་པ་མཐུན་ཚོགས་དེ་ཧོང་ཀོང་ནང་གི་གསར་འགོད་པའི་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་ཐབས་སུ་ལོ་ལྟར་སྙན་ཐོ་དེ་ལྟར་འདོན་སྤེལ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ད་རེས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བསམ་བློའི་སློབ་གསོས་གསར་འགོད་པར་དོ་ཕོག་བཏང་བཞིན་པ་དང་། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པ། གསར་འགོད་པའི་རང་དབང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ། མི་མང་ཁྲོད་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་བཀག་སྡོམ་བྱེད་བཞིན་པ། དེ་བཞིན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཆེས་དམ་དྲག་དང་གསར་འགོད་པར་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་པ་སོགས་ཁྱོན་སྡེ་ཚན་མི་འདྲ་བ་དྲུག་ཐོག་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག

སྙན་ཐོའི་དྲ་གནས་གཤམ་དུ་གཟིགས་རོགས།

 

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།