fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆོས་དད་ལ་སྡང་འཛིན་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ་གནང་བ།

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)

ཁ་སང་ཐེ་ཝན་གྱི་རྒྱལ་ས་ Taipei རུ་འཛམ་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་གཞུང་གིས་བོད་གཙོས་ཡི་ཤུ་དང་ཁ་ཆེའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས། དེ་བཞིན་ཧྥ་ལུང་གྷོང་བཅས་ཀྱི་ཆོས་དད་ལ་སྡང་འཛིན་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་ལ་ལྷན་ཚོགས་གནང་འདུགདེ་རིང་ Taipei Times གསར་ཁང་གིས་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཚོགས་པ་དང་ Taiwan East Turkestan Association གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ཡི་ཤུའི་ཆོས་དཔོན་ Huang Chun-sheng ལགས། དེ་བཞིན་དེ་སྔ་དྲུག་བཞི་དོན་རྐྱེན་གྱི་ལས་འགུལ་ནང་ཡོད་པའི་ Wuer Kaixi བཅས་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་འདུག་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་གཞུང་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་མིའི་ཆོས་དད་ལ་སྡང་འཛིན་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཏེ་མནར་གཅོད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ནས་དམིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་གཙོས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་རིག་གཞུང་དེ་དག་རྒྱའི་སྲིད་བྱུས་འོག་ནས་ནག་བསུབ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག

སྐབས་དེར་ཡི་ཤུའི་ཆོས་དཔོན་ Huang Chun-sheng ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་དབང་ཆ་བཟུང་ནས་ཡི་ཤུའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་རྣམས་ལ་སྡུག་སྦྱོང་དང་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད། བཙོན་འཇུག དེ་བཞིན་སྲོག་ཁྲིམས། དམར་གསོད། ཆོས་ལུགས་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཕྱིར་འབུད་བཅས་ཀྱི་བྱ་ངན་དང་། ལྷག་དོན་ཡི་ཤུའི་གསུང་རབ་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་རྣམས་མེད་པ་བཟོ་ཐབས་བྱས་པར་མ་ཟད། དེ་འབྲེལ་ལྷ་ཁང་གཏོར་བཤིག་སོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་སྡུག་སྦྱོང་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག

གཞན་ཡང་དེ་སྔ་དྲུག་བཞི་དོན་རྐྱེན་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་ཞུགས་པའི་ Wuer Kaixi ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་དེ་ཆོས་དད་ཀྱི་ནུས་པར་ཞེད་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས་ནས་ཐོན་ཁུངས་མཐའ་དག་འཕྲོག་བཅོམ་བྱས་པ་སོགས་ནི་ཉེས་ཅན་གྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁ་ཆེའི་བུད་མེད་ཚོས་གདོང་ཁེབས་གོན་པ་དང་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་ཚོས་ཕག་ཤ་མ་ཟ་བ་ནི་དྲག་སྤྱོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག

ད་དུང་སྐབས་དེར་ Falun Gong ཆོས་བརྒྱུ་འཛིན་མཁན་གྱི་ཁྲིམས་རྩོད་ཚོགས་པའི་མགྲིན་ཚབ་པ་ Teresa Chu ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་ལོ་ ༢༠ ནང་ཧྥ་ལུང་གྷོང་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་མནར་གཅོད་གཏང་རྒྱུ་གཙོས་དངུལ་གྱི་ཁེ་ཕན་སླད་ལུས་པོའི་ནང་ཁྲོལ་ཕྱིར་འདོན་གྱི་བྱ་ངན་དུ་མ་བརྩམས་ཡོད་པར་ངོ་སྤྲོད་དང་ཆབས་ཅིག མིའི་ནང་ཁྲོལ་འདོན་རྒྱུ་ནི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་མིས་བཟོས་པའི་བྱ་བ་ཐ་ཤལ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་དུས་ད་ལྟའང་བྱ་ངན་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་རྒྱ་ནག་གི་ཚགས་ཤོག་ Southern Weekly ཞེས་པར་མིའི་ནང་ཁྲོལ་ཕྱིར་འདོན་གྱིས་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་མུས་ལ་བརྟེན་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༤ ལྷག་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ལུང་འདྲེན་གནང་སྟེ་དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་གནང་གནད་ཡིན་པར་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་གཞུང་དེ་མགོ་རྟིང་སློག་དུས་རན་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད།

(Visited 358 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།