Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པ་དབུ་འཛུགས།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཡོད་པའི་ས་གནས་མི་མང་གི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་སོང་།བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་སྡེ་ཚན་ནང་མས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཁག་བཅོ་ལྔའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མི་གྲངས་༢༠༠ ལྷག་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག་པ་དང་སྐུ་ཚབ་དེ་དག་དབར་འདས་པའི་ལས་བསྡོམས་སྙན་སྒྲོན་དང་མ་འོངས་ལས་དོན་སྤེལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་འཆར་འགོད་གནང་རྒྱུ་བཅས་ཡིན་པ་རེད།རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ chanakyapuri ཁུལ་གྱི་ VishwaYuwak Kendra ཚོགས་ཁང་དུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ལྷན་ཚོགས་དེ་དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་སྐུ་མགྲོན་གྱི་གཙོ་བོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་ཁག་གཅིག་བཅས་ཀྱིས་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད།སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ལས་དོན་གཉེར་ཕྱོགས་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད། རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དང་བོད་གཉིས་ནི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུན་མིན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། ཉི་བའི་རྒྱ་ནག་གི་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་གར་མི་མང་གི་སེམས་ཁམས་ལ་རྨ་ཁ་ཆེན་པོ་བཟོས་ཡོད་སྟབས། བོད་མི་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ཕྱག་སྦྲེལ་ལྟ་བུའི་ལས་དོན་གཉེར་ཐུབ་ཚེ་ནུས་པ་ཐོན་རྒྱུ་དང་ད་བར་གྱི་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་དེ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཐེངས་འདིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་ནི་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད།

དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་ཐོག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་སྡེ་ཚན་ནང་མའི་རྒྱལ་ཡོངས་འབྲེལ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ཀེར་མཱེ་ལགས་ཀྱིས་དགའ་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པར་མ་ཟད་། དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་ Dr Anand Kumar མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་ Indresh Kumar ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་ Sujeet Kumar མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་ཚོགས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་ཆབ་སྲིད་གནད་དོན་སྐོར་གླེང་སློང་ཡོང་ཐབས་དང་། ༸གོང་ས་༸ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་དམངས་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་ Bharat Ratna འབུལ་ལམ་ཞུ་ཐབས། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་གཏན་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་མི་ཚོར་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཐོག་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་ལ་འབད་བརྩོན་གང་ཡོང་གནང་གི་ཡོད་སྐོར་སོགས་གསུངས་སོང་།

གཞི་རྩའི་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་རྒྱ་གར་གྱི་ཀོལ་ཀ་ཊ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཪིམ་པས་ཚོགས་དེ་ཉིད་རྒྱ་སྐྱེད་བྱུང་སྟེ་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ ༡༧ ལྷག་དང་ཚོགས་མི་གྲངས་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་པ་དེ་དག་གི་དབུས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་གནང་མཁན་དེ་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་ནང་མ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་ལོ་གསུམ་རེའི་མཚམས་སུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་སྡེ་ཚན་ནང་མའི་ངོས་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་རེ་གོ་སྒྲིག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།