Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་བྱུང་བར་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ་བ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་མངའ་སྡེ་ཀེ་རེ་ལ་ནང་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་ནས་ཁུལ་དེའི་མི་མང་ ༢༠༠ ལྷག་གི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བ་དང།  ད་ཆ་མང་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཚེ་སྲོག་ཉེན་ཚབ་འོག་ལྷུང་ཡོད་སྟབས་ཁ་ཉིན་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀེ་རེ་ལའི་མངའ་སྡེ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ Shri Pinarayi Vijayan མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་བསྩལ་འདུག

མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཀེ་རེ་ལ་ནང་དེ་སྔ་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་ཆུ་ལོག་གི་དོན་རྐྱེན་འོག་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བ་དང་སྦྲགས་རྒྱུ་ནོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་གཏོར་བཤིག་ཕྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དུ་མ་འཕྲད་བཞིན་པ་དེར་༸གང་ཉིད་མཆོག་ནས་ཐུགས་ཕམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐོར་བཀའ་བསྩལ་འདུག

མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཀེ་རེ་ལ་གཞུང་ནས་གོད་ཆག་ཕོག་པ་ཚོའི་ངལ་སེལ་སླད་སྐུ་ངལ་ཚད་མེད་སྐྱོན་བཞིན་པ་དེར་ བསྔགས་བརྗོད་མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ཐེབས་རྩ་ཁང་ནས་ཀེ་རེ་ལའི་མི་མང་ལ་རོགས་སྐྱོར་དང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་མཚོན་ཕྱིར་ཞལ་འདེབས་གསོལ་བསྩལ་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀའ་བསྩལ་འདུག

གཞན་ཡང་ཁ་ཉིན་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ Kofi Annan མཆོག་དགུང་ལོ་ ༨༠ ཐོག་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་དང་བསྟུན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་ལྕམ་ Nane M. Annan  ལགས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་ཀྱང་བསྩལ་འདུག་པ་དང་། དམ་པ་ཁོང་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་དུ་མ་ལ་གདོང་ལེན་གྱིས་རང་གི་ཐག་གཅོད་དང་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་བཟུང་བའི་སྒོ་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་འགན་འཐུས་ཚང་གནང་བར་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ། ཁོང་གིས་འཛམ་བུ་གླིང་འདི་བཞིན་དྲང་བདེན་དང་ཞི་བདེ་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་བསྐྲུན་ཐབས་ཙམ་མ་ཟད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གོང་འཕེལ་སླད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་བཅོས་སྒྱུར་གྱིས་རླབས་ཆེ་བའི་ཕྱག་ལས་མང་དག་ཞིག་གནང་བར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་ཁོང་དང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ཏུ་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེ་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་མཛད་འདུག ཁྱད་པར་དུ་དམ་པ་ཁོང་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་རྒས་ཡོལ་ཞུས་པའི་རྗེས་སུའང་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ས་གནས་གང་སའི་རྩོད་རྙོག་འདུམ་པར་ཕྱག་ལས་གནང་བའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལའང་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།