Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱ་ནག་དེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་བའི་སློབ་སྟོན་རུ་ཁག་གི་ཚོགས་མིར་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བར་ངོ་རྒོལ།

Tibetan News Headlines

 • NED honors Sikyong Penpa Tsering and Tibet Action Institute with Democracy awards
 • Dalai Lama congratulates Mexico’s President-Elect Claudia Sheinbaum
 • US lawmakers to meet Dalai Lama on India trip next week
 • Tibetans protest Chinese premiere visit to New Zealand
 • US expands Russia sanctions, targeting entities in China
 • DIASPORA: Geshe Lobsang Gyaltsen, Former TCV Staff and Registrar of Dalai Lama College

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤།༠༦།༡༤

 • སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ཨ་རིའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་གནང་བ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མེཀ་སི་ཀོའི་བདམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།
 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ།
 • རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལ་ནིའུ་ཛི་ལེནྜ་བོད་མིས་ཞི་རྒོལ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཙོས་གསར་འགོད་པས་དྲི་རྩད།
 • ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས་ཨུ་རུ་སུར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།

རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་དེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་བའི་སློབ་སྟོན་རུ་ཁག་ཏུ་བསྐོ་གཞག་བྱས་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཐེངས་འདིའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་རུ་ཁག་ལ་བསྐོ་གཞག་བརྒྱུད་འཛམ་གླིང་གི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་འཕྲོད་བསྟེན། གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ། དོ་དམ་བཀག་བསྐྱིལ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་རྟོག་ཞིབ་པ་འདེམས་སྒྲུག་གི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་གཉེར་དགོས་སྟབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་ཚོས་དེར་ངོ་རྒོལ་གནང་བཞིན་འདུགདེ་རིང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་ད་ལན་རྒྱ་ནག་དེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་རུ་ཁག་ཁོངས་སུ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་ནས་ཉུང་མཐར་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་སྨྲ་བརྗོད་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་གཙོས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ཁག་གི་གནས་སྟངས་ཐད་རྟོག་ཞིབ་གནང་མཁན་གྱི་མི་སྣ་ ༡༧ ལྷག་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲད་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྟེན་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཚོགས་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ Hillel Neuer ལགས་ཀྱིས་དེར་ངོ་རྒོལ་གནང་བ་དང་འབྲེལ། དྲག་གནོན་དང་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་སྲིད་བྱུས་སྤེལ་མཁན་རྒྱ་ནག་ལྟ་བུ་འཛམ་གླིང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་རྟོག་ཞིབ་པ་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་སྤྲད་པ་ནི་མེར་བསྲེག་གཏང་རྒྱུར་དགའ་བའི་སྨྱོན་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་སྣ་གྲོང་སྡེའི་མེ་གསོད་རུ་ཁག་གི་གཙོ་འཛིན་བསྐོ་གཞག་བྱས་ཡོད་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་གསུངས་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་ད་ལན་རྒྱ་ནག་དེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་རུ་ཁག་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པར་མོས་མཐུན་གནང་བ་ནི་ཁུངས་མེད་དང་ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཁོ་ན་ཡིན་པར་གསུངས་འདུག

དེ་བཞིན་སྐུ་ཞབས་ Hillel Neuer ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་འགུལ་བ་ Zhang Baocheng ལགས་དང་། Wang Binzhang ལགས་གཉིས་གཙོས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དོན་གཉེར་བ་མང་དག་ཅིག་ལ་དོ་དམ་བཀག་བསྐྱིལ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཐོག་མར་མཆེད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཐད་རྒྱ་རིགས་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་དེར་འགོག་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་ཚོ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་གནས་སྟངས་བཟོས་ཡོད་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་དང་གཞན་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དུ་གྱུར་བའི་མི་གྲངས་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་བཀག་བསྐྱིལ་ཁང་དུ་བཙན་དབང་གིས་བཅུག་ཡོད་སྟབས་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་རུ་ཁག་ཁོངས་སུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བར་མོས་མཐུན་གནང་བ་དེ་ནི་རྒྱུ་མཚན་དང་མི་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་གསུངས་འདུགསྐུ་ཞབས་ Hillel ལགས་ཀྱིས་ད་དུང་རྒྱ་ནག་གིས་སྨྲ་བརྗོད་དང་བསམ་བརྗོད་རང་དབང་ཐད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཇི་ལྟར་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་ད་ཆ་ཛ་དྲག་གི་དུས་ཚིགས་འདིར་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆེ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་སྨན་པ་གཙོས་གསར་འགོད་པ་དང་མི་སེར་ཚོས་དེ་འབྲེལ་བཀའ་མོལ་གནང་བར་དམ་དྲག་དང་ཁྲིམས་སྒྲིག་དམ་པོ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་རྒྱ་ནག་ནས་འཛམ་གླིང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་ཀྱི་ཐད་རྟོག་ཞིབ་པ་ཇི་ལྟར་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའི་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་དྲི་བ་ཁག་གཅིག་གནང་ཡོད། སྤྱིར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་རུ་ཁག་ནང་རྒྱ་ནག་གཙོས་པའི་ Venezuela དང་པ་ཀིས་ཐན། Eritrea དེ་བཞིན་ Qatar བཅས་ཚོགས་མི་ལྔ་ཡོད་པ་དང་ད་ལན་རུ་ཁག་དེའི་ནང་རྒྱ་ནག་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་དེས་སློབ་སྟོན་རུ་ཁག་དེས་གནང་ཕྱོགས་ལ་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པོ་འགྱུར་ངེས་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ Antonio Guterres མཆོག་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གཙོ་འཛིན་ Michelle Bachelet མཆོག་རྣམ་གཉིས་ནས་རྒྱ་ནག་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་རུ་ཁག་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པར་ཡོངས་གྲགས་ཐོག་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་དགོས་པར་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་ཁྲོད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པའི་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཡུལ་གྱི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག

ད་ལན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་རུ་ཁག་ཁོངས་བསྐོ་གཞག་གིས་མོས་མཐུན་གནང་བ་དེ་ནི་ཁྲིམས་མཐུན་གི་རང་བཞིན་ལ་སྣང་ཆུང་བྱས་ཡོད་པར་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་ཡོད།

གཞི་རྩའི་རྒྱ་ནག་གིས་དཔལ་འབྱོར་སྟོབས་ཤུགས་སྒོ་ནས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱལ་ཚོགས་ལའང་དེ་འབྲེལ་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲོད་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་པ་རེད། ལྷག་དོན་རྒྱ་ནག་ནས་ཐོག་མར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་སྐབས་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་དེར་ཛ་དྲག་གི་རང་བཞིན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གནང་མེད་སྟབས་ད་ཆ་རིམས་ནད་དེ་གོ་ལའི་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༩༠ ལྷག་ནང་ཁྱབ་གདལ་ཆེས་ཆེར་གྲོ་མུས་ཁྲོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཚོགས་སྒེར་ཁག་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།