fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བེུད་ཊེ་ནི་སི་རྩེད་འགྲན་འཚོག་རྒྱུར་དང་ཐོག་ Peng Shuai དང་དངོས་སུ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་བཅུག་དགོས་པ་གསུངས་འདུག

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)

རྒྱལ་སྤྱིའི་བེུད་ཊི་ནི་སི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་གསར་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བེུད་ཊེ་ནི་སི་རྩེད་འགྲན་གྱི་ཟླ་དུས་ཚེས་གྲངས་ཁག་ཡོངས་གྲགས་གནང་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག རྩེད་འགྲན་དེ་ཉིད་རྒྱ་ནག་ནང་མུ་མཐུད་འཚོག་རྒྱུར་དང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་ཊེ་ནི་སི་རྩེད་འགྲན་པ་གྲགས་ཅན་ Peng Shuai ལགས་དང་དངོས་སུ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་བཅུག་དགོས་པ་གསུངས་འདུགསྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་རྒྱ་ནག་གི་ཊེ་ནི་སི་རྩེད་པ་གྲགས་ཅན་ Peng Shuai ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་གཞོན་པ་ཟུར་པ་ Zhang Gaoli ཡིས་ཁོ་མོར་བཙན་གཡེམ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཐོག་ཕྱིར་བསྒྲགས་གནང་རྗེས་ཁོང་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་ཁག་མང་པོས་ཁོ་མོའི་བདེ་འཇགས་ལ་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་བཏོན་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བེུད་ཊི་ནི་སི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁོ་མོ་དང་དངོས་སུ་ཐུག་འཕྲད་ཆོག་པ་དང་ཆབས་ཅིག རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དེ་འབྲེལ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་ཐད་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དུ་བཅུག་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་དགོས་འདུན་བཏོན་ཏེ་རྒྱ་ནག་ནང་དེ་འབྲེལ་རྩེད་འགྲན་འཕྲལ་དུ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ཡོད་པ་རེད།ཉེ་འཆར་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བེུད་ཊི་ནི་སི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བེུད་ཊེ་ནི་སི་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་ཡུལ་དང་ཟླ་དུས་ཚེས་གྲངས་ཁག་ཡོངས་གྲགས་གནང་པའི་ནང་རྩེད་འགྲན་དེ་རྒྱ་ནག་ནང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུའི་སྐོར་གང་ཡང་གསུངས་མེད་པ་དང་འབྲེལ། Reuters གསར་ཁང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བེུད་ཊེ་ནི་སི་རྩེད་འགྲན་ལྷན་ཚོགས་ལ་འདི་ལོ་རྒྱ་ནག་ནང་དེ་འབྲེལ་རྩེད་འགྲན་གོ་སྒྲིག་ཞུ་འཆར་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྲི་ཞུ་སྐབས། རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བེུད་ཀྱི་ཊེ་ནི་སི་རྩེད་འགྲན་གོ་སྒྲིག་ཞུ་ཐུབ་མིན་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཊེ་ནི་སི་རྩེད་འགྲན་པ་གྲགས་ཅན་ Peng Shuai ལགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་རྣམས་ཁ་གསལ་བཟོ་མིན་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་དང་སྦྲགས། དེ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་དེ་སྔ་བཏོན་པའི་དགོས་འདུན་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། འདས་པའི་དུས་ཡུན་ནང་ Peng Shuai ལགས་བདེ་ཐང་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་ཞིག་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། ཁོང་དང་ལྷན་དུ་དངོས་སུ་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའི་དགོས་འདུན་དེ་ད་ལྟའང་གྲུབ་མེད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག

མ་ཟད་རྒྱལ་སྤྱིའི་བེུད་ཊི་ནི་སི་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་དེ་འབྲེལ་རྩེད་འགྲན་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདུན་པ་དང་རེ་བ་མུ་མཐུད་འཆང་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། ལྷན་ཚོགས་དེའི་གཞི་རྩའི་རྩ་འཛིན་དང་། ཁས་ལེན་ཟིན་པའི་དགོས་ཁག་ནམ་ཡང་བློས་གཏོང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུགརྩ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་ཊེ་ནི་སི་རྩེད་འགྲན་པ་གྲགས་ཅན་ Peng Shuai ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་གཞོན་པ་ཟུར་པ་ Zhang Gaoli ཡིས་ཁོ་མོར་བཙན་གཡེམ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་གནང་རྗེས་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱིས་སུ་ཁོ་མོས་བརྙན་ཐུང་ཞིག་གི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་ས་ Beijing ནང་བདེ་ཐང་ངང་གནས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད། འོན་ཀྱང་རྩེད་རིགས་ཚོགས་ཆུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་བརྙན་ཐུང་དེ་རྒྱ་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་བཟོ་དགོས་བྱུང་བའི་ཚོད་དཔག་གནང་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་གནས་ཚུལ་དེ་ཡོངས་གྲགས་གནང་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཁོང་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་མེད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་གཞོན་པ་ཟུར་པ་ Zhang Gaoli ཡིས་ད་བར་དེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་ཐོག་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་གང་ཡང་བྱེད་མེད་པ་རེད།

(Visited 214 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།