fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཙོ་འཛིན་མཆོག་ལ་ཤིང་ཅང་གི་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་ཐོག་གནོན་ཤུགས།

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གཙོ་འཛིན་མཆོག་ནས་ཤིན་ཅང་ནང་གི་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་ཐད་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་ཧ་ཅང་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུགདེ་ཡང་འཁྱུར་ལ་ཉེ་བའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཙོ་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་ Michelle Bachelet མཆོག་ནས་དེ་སྔ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཡུན་མ་རྫོགས་པའི་སྔ་རོལ་དུ་ཤིན་ཅང་གི་སྙན་ཐོ་དེ་ཉིད་འདོན་སྤེལ་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱེད་ཡོད་ཀྱང་ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ Geneva ནང་དུ་ཁོང་ནས་ཆེས་མཐའ་མའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་ཐོག་ཁོང་གིས་སྙན་ཐོ་དེའི་ཐད་རང་ཉིད་ནས་དེ་སྔ་ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་བཞིན་དེ་ལྟར་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ། རྒྱ་ནག་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ ༤༠ ལྷག་གིས་ཁོང་ལ་ཕྱག་བྲིས་བརྒྱུད་ཤིན་ཅང་གི་སྙན་ཐོ་དེ་འདོན་སྤེལ་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་ཡོད་པ་གསུངས་འདུགམ་ཟད་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སྙན་ཐོ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞིག་གསར་དུ་འབྱོར་བྱུང་བས་རྒྱལ་ཁབ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་སྙན་ཐོ་ཡིན་ཡང་ང་ཚོས་རྟག་ཏུ་དེ་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ནན་པོ་བྱས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཞིན་ཐེངས་འདིར་ཡང་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་གནོད་ཤུགས་འོག་སྙན་ཐོ་འདི་ཉིད་འདོན་སྤེལ་གནང་མ་གནང་སོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་མིན་པ་མ་ཟད། རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཡུན་མ་རྫོགས་པའི་སྔ་རོལ་ན་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་གནང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུགརྩ་བའི་དེ་སྔ་གཙོ་འཛིན་མཆོག་ནས་ཤིན་ཅང་གི་སྙན་ཐོ་འདི་ཉིད་འདོན་སྤེལ་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཀྱང་། ཐེངས་འདིེར་ཁོང་གི་སྙན་ཐོ་འདི་ཉིད་དུས་ཐོག་འདོན་སྤེལ་ཆེད་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ལས་ཁས་ལེན་གསལ་པོ་གནང་མེད་པར་བརྟེན། ཨ་རིའི་མགྲིན་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་ Ned Price ལགས་ཀྱིས་དེ་འབྲེལ་ཤིན་ཅང་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་རྒྱ་ནག་གིས་དེ་འབྲེལ་ཞིབ་འཇུག་འཐུས་ཚང་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་ཡིད་ཆེས་མེད་ཅེས་གསུངས་འདུག་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ལྕམ་ Sophie Richardson ལགས་ཀྱིས་ཁུལ་དེའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་གཙོ་འཛིན་མཆོག་གིས་ལན་འདེབས་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཞིག་གནང་གི་མེད་པར་སྐྱོིན་བརྗོད་བྱས་པ་དང་འབྲེལ། རང་ཉིད་ཀྱི་ Twitter དྲྭ་ལམ་ཐོག འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཙོ་འཛིན་མཆོག་ནས་ཤིན་ཅང་གི་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་མ་གནང་བ་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་གུ་ཡངས་བཞག་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་བཀོད་འདུགཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་གི་ཨ་རིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་སྐུ་ཚབ་ Michele Taylor མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དེ་འབྲེལ་གཙོ་འཛིན་མཆོག་ནས་དེ་སྔ་དམ་བཅའ་བྱས་པ་བཞིན་སྙན་ཐོ་འདི་ཉིད་ལས་ཡུན་མ་རྫོགས་གོང་དུ་འདོན་སྤེལ་གནང་དགོས་སྐོར་དང་ཤིན་ཅང་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐད་རང་དབང་དང་དྲང་བདེན་སྒོ་ནས་གསལ་བཤད་དགོས་པ་བཀོད་འདུགགཞི་རྩའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཙོ་འཛིན་ཐེངས་བརྒྱད་པ་ལྕམ་སྐུ་ Michelle Bachelet མཆོག་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ནས་ཉིན་གྲངས་དྲུག་རིང་ཤིན་ཅང་གཙོས་རྒྱ་ནག་ནང་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་དེ་ཉིད་རྒྱ་ནག་ལ་འཇམ་དྲག་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གི་བཀོད་སྒྲིག་ལྟར་ཕྱིན་པ་དེར་རྒྱལ་ཁབ་ ༤༦ ལྷག་དང་། གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་མང་པོས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། གཙོ་འཛིན་མཆོག་གིས་འཚམས་གཟིགས་གྲུབ་པའི་རྗེས་རིང་མིན་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཡུན་མ་རྫོགས་པའི་སྔ་རོལ་ན་ཤིང་ཅང་གི་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་ཆབས་ཅིག སྐྱོན་བརྗོད་དེ་དག་དང་འབྲེལ་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཡུན་ཐེངས་གཉིས་པར་བཞུགས་རྒྱུ་མིན་པ་སོགས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། 

གཞན་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་། ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གི་ལས་གནས་ཐོག་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གི་འཚང་སྙན་འབུལ་ཡོད་ཀྱང་། ད་ལྟའི་འཆར་དེ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ Antonio Guterres མཆོག་གིས་མིང་འབོད་གནང་མེད་པ་རེད་འདུག

(Visited 200 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།