fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོས་ཁོང་གློད་བཀྲོལ་ཡོངས་ཐབས་སུ་སླར་ཡང་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གནང་འདུག

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)

རྒྱ་ནག་གིས་ཚེ་བཙོན་ཁྲིམས་ཆད་འོག་གནས་མུས་ཡིན་པའི་གཞིས་བཞུགས་ཚོང་པ་དང་། གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བློ་ཅན་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་གཅེན་མོ་མགོན་སྐྱིད་ལགས་ནས་ཁོང་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་ཐབས་སུ་ལྷ་སའི་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་གི་མདུན་དུ་སླར་ཡང་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གནང་འདུགཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་གསར་དུ་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ན། ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བོད་མི་ཕྱུག་བདག་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོ་མགོན་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའི་གསུམ་གཅིག་བཞི་ཟེར་བའི་དོན་རྐྱེན་འོག་ཁོང་གི་གཅུང་པོར་ཐོག་མར་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི་ཉེས་འཛུགས་དང་། རྗེས་སུ་བུ་ལོན་གཡོ་ལེན་བྱས་ཡོད་པར་བསྙད་འདོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ལྷ་ས་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཁོང་ལ་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་དེ་དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲིམས་གཅོད་ཅིག་བྱུང་མེད་པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱིས་སླར་ཡང་ལྷ་སའི་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་གི་མདུན་དུ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གནང་འདུགརྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ལ་ཁུངས་ལྡན་གྱི་གནས་ཚུལ་རག་གསོན་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོས་ཁྲིམས་ཁང་གི་མདུན་དུ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་སྐར་མ་ ༡༥ ལྷག་ཙམ་གནང་ཡོད་པ་དང་དེའི་རྗེས་ཉེན་རྟོག་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ངོ་རྒོལ་དེ་མཚམས་འཇོག་བྱས་འདུག །མགོན་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཁྲོད་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་བྲིས་པའི་འཕྲད་དར་ཞིག་བསྣམས་ཏེ། དེའི་ནང་ཁོང་གི་གཅུང་པོ་ཉེས་མེད་ཡིན་པ་འཁོད་འདུག་པ་མ་ཟད། ཞི་རྒོལ་གྱི་བརྙན་པར་འགའ་ཕྱིར་གྱར་བྱུང་ཡོད་པར་བརྙན་པར་ལེན་མཁན་ཁག་གཅིག་གིས་བོད་སྐད་ཐོག་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོས་ཁོང་ལ་དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲིམས་གཅོད་དགོས་པ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་འཁོད་འདུག

སྤྱིར་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་བོད་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་རྗེས་ཟླ་བ་གསུམ་ལྷག་སྒོ་རྒྱ་བསྡམས་ཏེ་བོད་མི་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གཙང་སེལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཅུང་གུ་ཡངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་སྟབས། གོ་སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོས་སླར་ཡང་ལྷ་ས་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་གི་མདུན་དུ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུགརྩ་བའི་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོས་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་ལྷ་སའི་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་གི་མདུན་དུ་དེ་འབྲེལ་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་མ་ཟད། སྐབས་དེར་བརྙན་པར་བརྒྱུད་ཁོང་གི་གཅུང་པོར་བུ་ལོན་གཡོ་ལེན་བྱས་པའི་ཉེས་འཛུགས་བྱས་པ་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་དངུལ་ཁང་ལ་ཕར་བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ཟིན་སྐོར་གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ། གཅུང་པོར་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་དྲང་བདེན་གྱི་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་བར་དུ་ངོ་རྒོལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་ཡོད་སྟབས་མི་མང་བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་འགོ་དཔོན་གྱིས་དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡའང་བཏང་ཡོད་པ་སོགས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།

དེ་བཞིན་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་པོས་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ཁོང་གི་གཅུང་པོར་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཆད་དེ་དྲང་བདེན་ཞིག་བྱུང་མེད་པར་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་གནང་སྟེ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པ་ཁག་ལ་ལོ་མང་རིང་ཞུ་གཏུག་ཡང་ཡང་གནང་སྟེ། དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་མཇུག་འབྲས་སོན་མེད་པ་དང་འབྲེལ། རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་སུ་བུ་ལོན་གཡོ་ལེན་བྱས་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་དང་དེ་འབྲེལ་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་དེ་ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པ་སོགས་བཀོད་དེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཡོད།བོད་རིགས་ཕྱུག་བདག་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནི་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གིས་དབྱེ་བའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ནང་གི་གྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་ནང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་ཚེ་བཙོན་ཁྲིམས་ཆད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ། ཨ་རི་དང་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གནད་དོན་དེར་བླ་འཚབ་མངོན་གསལ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། འདི་ལོའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༥༡ ཐོག་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ནས་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གཞན་རྣམས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་དང་། ཨ་རིའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྙན་ཐོའི་ནང་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་བཀག་སྐྱིལ་ཁང་དུ་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པའི་གནད་དོན་མངོན་གསལ་གནང་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ནས་ཁོང་གློད་བཀྲོལ་ཡོངས་ཐབས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག མགོན་སྐྱིད་པར་དབང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་།

(Visited 263 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།