fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཟུགས་གཞིའི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)

རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འབྲེལ་ཡོད་བོད་མི་ཞིག་གིས་བོད་ནང་གི་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་ཁོ་སྤྲོད་གནང་བར་གཞིགས་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བུ་ལོན་གཡོ་ལེན་བྱས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཉེས་ཆད་བཏང་བའི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ལགས་ད་ལྟ་གྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་པ་དང་། འདས་པའི་ལོ་མང་པོའི་རིང་བཙོན་ཁང་དུ་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་ཕོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ད་ལྟ་ཁོང་ལ་སྙིང་གི་ན་ཚ་དང་ལུས་པོ་སྐྲངས་པ། གཞང་འབྲུམ་གྱིས་ཁྲག་འཛགས་པ། བཤང་བ་དགག་པ་སོགས་ཀྱི་ནད་གཞི་ལྕི་མོ་ཕོག་ཡོད་སྟབས་གཟུགས་གཞིའི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ནང་མི་དང་ཁྲིམས་རྩོད་པར་ཐུག་འཕྲད་གནང་བར་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ་རེད་འདུགབོད་མི་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ལགས་ནི་ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་གཡག་མགྲོན་ཁང་གི་ཚོང་བདག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མིར་ཞུགས་པ་མ་ཟད་སྐབས་དེར་ས་གནས་དམར་ཤོག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཕུལ་བྱུང་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་བཅུའི་ཁོངས་སུ་མིང་བཏོན་གནང་མྱོང་ཡོད་པ་རེད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་དམ་དྲག་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་ཁྲོད་ལོ་དེར་ཁོང་གི་ཁྱིམ་ཚང་དུ་སྔོག་གཤེར་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར་ཁོང་གིས་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༸སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་ལ་རྒྱ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠ ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་བྱུང་འཛིན་ལག་སོན་བྱུང་ལུགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་ཁ་གཡར་སྟེ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༦ ་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ལྷ་སར་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ཁང་ནས་གསང་བའི་ངང་ཁྲིམས་རྭ་ཚོགས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤེས་ཀྱིས་བུ་ལོན་གཡོ་ལེན་བྱས་ཡོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་འོག་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་ནའང་། ད་བར་རྡོ་རྗེ་བཀྲི་ཤིས་ལགས་དང་ཁོང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གཉིས་ཀའི་ངོས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉེས་འཛུགས་བྱས་པར་ངོས་ལེན་རྩ་བ་ནས་གནང་གི་མེད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་༡༠ ནང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཀྲུན་ཞིན་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ལས་གཉེར་ཁང་གི་ཉེས་ཁྲིམས་ཆེད་མཁས་པས་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་དེ་སྔོན་མ་རྐང་འབོར་ཆེན་འཇོག་ས་ཆེན་སང་ཡུན་ Qin Sangyuan ཚོང་གཉེར་ཁང་གི་མ་དངུལ་དེ་ཁོ་རང་སྒེར་གྱི་ཁེ་ལས་ཐད་ལ་བེད་སྤྱད་བཏང་བ་མ་གཏོགས། ཁོང་གིས་དངུལ་བུན་གཡོ་ལེན་བྱས་ཟེར་བ་དེ་ཁུངས་མེད་ནོར་འཁྲུལ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་བསམ་འཆར་བཏོན་ཡོད་པར་བརྟེན་ཁོང་གི་གནད་དོན་དེ་ད་དུང་གླེང་རྙོག་མང་པོའི་ཁྲོད་ལྷག་ཡོད་པ་རེད།

 སྔ་ལོ་བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་སྐུ་ཞབས་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ལགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་རང་གི་རྩ་ཁྲིམས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་ནས་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ལགས་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་འོག་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་ཐེར་འདོན་དང་ལྷག་དོན་ཁོང་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་ཆེད་བཏོན་གནང་ཡོད་པ་རེད།

(Visited 540 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།