fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

ལ་དྭགས་ཆུ་ཤུལ་ཉེ་འགྲམ་གྱི་འཕགས་བོད་ས་མཚམས་སུ་ཁ་པར་གྱི་ལྕོག་མཁར་གསུམ་གསར་རྒྱག

Tibetan News Headlines

  • རིགས་པ་དང་ལྡན་པའི་རིག་གཞུང་མི་རབས་གཞོན་པ་ཚོར་རྩིས་སྤྲོད་གནང་གལ།
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ Latvia རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འཕྲིན་མཛད་པ།
  • བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱལ་མཚམས་ལས་བརྒལ་ཏེ་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་པ་འཐེར་འདོན།
  • གནའ་རྫས་ཉར་ཚགས་སྐོར་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས།

Friday 02/06/2023

  • Dalai Lama meets Nalanda masters and diploma course graduates and students
  • Dalai Lama congratulates Latvia’s new president
  • Czech Senate Committee opposes forced assimilation of Tibetan children, interference in religious freedom
  • Report reveals PRC transnational repression on overseas human rights activist
  • Workshop on ‘Conservation and Preservation on Heritage’ commences in Dharamshala

(Visited 5 times, 1 visits today)

རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལ་དྭགས་སྤང་གོང་མཚོའི་ཉེ་འགྲམ་ཆུ་ཤུལ་ས་ཁུལ་ཉེ་སར་ Mobile Tower འམ་ཁ་པར་གྱི་ལྕོག་མཁར་གསུམ་གསར་རྒྱག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ་གནང་འདུགཁ་སང་རྒྱ་གར་གྱི་ Hindustan Times དང་ Times Now སོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཆེ་ཁག་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་ཁ་ཉིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལ་དྭགས་མངའ་ཁུལ་གྱི་ཆུ་ཤུལ་ས་གནས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་འཕྲུལ་སྒྲ་ཐོག་ཆུ་ཤུལ་ཉེ་འགྲམ་གྱི་རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་གྱི་ལྕོག་མཁར་གསུམ་གསར་རྒྱག་བྱས་ཡོད་པའི་འདྲ་པར་དང་བཅས་མངོན་གསལ་གནང་བ་དང་འབྲེལ། རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་ནས་ས་མཚམས་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྤེལ་བཞིན་པའི་ཁྲོད། ཉེ་ཆར་ཆུ་ཤུལ་ཉེ་འགྲམ་གྱི་སྤང་གོང་མཚོ་ཐོག་ཏུ་ཟམ་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་ད་ཆ་ས་མཚམས་ས་ཁུལ་གྱི་ཐག་ཉེ་སར་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་གྱི་ལྕོག་མཁར་གསུམ་གསར་རྒྱག་བྱས་ཡོད་སྐོར་བཀོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག རྒྱ་གར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆུ་ཤུལ་ས་ཁུལ་གྱི་གྲོང་ཚོ་ཁག་ ༡༡ ནང་ད་ཆ་ 4G ལག་ཐོགས་ཁ་པར་འབྲེལ་གཏུག་གི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་གར་ངོས་ནས་དེར་སེམས་འཚབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་མ་རེད་དམ་ཞེས་དྲི་བ་བཏང་འདུགརྩ་བའི་སྤང་གོང་མཚོ་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གིས་ཟམ་ཆེན་གསར་རྒྱག་བྱས་ཡོད་པའིས་ཁུལ་དེའང་དེ་སྔོན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོའི་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་དབར་གྱི་དམག་འཁྲུག་ཁྲོད་རྒྱ་ནག་གིས་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།

ཁོང་གི་ངོས་ནས་འདས་པའི་དུས་ཡུན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་ས་མཚམས་ཁུལ་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་མང་དག་ཅིག་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པའི་ཐུགས་སྣང་བྱུང་སྐོར་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གིས་སྤང་གོང་མཚོ་ཐོག་ཏུ་ཟམ་ཆེན་གསར་རྒྱག་དང་། ད་ཆ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཐོག་ནས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ལ་དྭགས་སྤང་གོང་མཚོའི་ཉེ་འགྲམ་ཆུ་ཤུལ་ས་ཁུལ་ཉེ་སར་ Mobile Tower འམ་ཁ་པར་གྱི་ལྕོག་མཁར་གསུམ་གསར་རྒྱག་བྱེད་བཞིན་པ་དེས་རྒྱ་གར་ལ་སེམས་འཚབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་གསུངས་འདུག

རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་ས་མཚམས་ས་ཁུལ་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་གང་ཞིག་སྤེལ་བ་ཡིན་ཀྱང་། དང་པོ་མི་མང་དཀྱུས་མ་བསྡད་བཅུག་ནས་དེ་རྗེས་དམག་མི་བསྡད་ས་བཟོ་ཡི་ཡོད་པར་བརྟེན་ལས་གཞི་རྣམས་གོ་ཉིས་ཆོད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཐོག་ནས་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་གར་ཕྱོགས་ནས་གནད་དོན་དེར་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་སྟེ་རྒྱ་གར་གྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་ས་ཁུལ་དེ་དག་ཏུ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་མང་ཙམ་སྤེལ་དགོས་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུགགཞི་རྩའི་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁོངས་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་ས་ཁག་ཁུལ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། དེ་བཞིན་འབྲུག་སོགས་དང་ས་འབྲེལ་ཡོད་པའི་མཐའ་མཚམས་ཁག་ཏུ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་སྣ་མང་སྤེལ་བཞིན་པ་མ་ཟད་མཐའ་མཚམས་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཚོ་གསར་རྒྱག་གིས་མི་འབོར་ཕོན་ཆེ་འོར་འདྲེན་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁྲོད་ད་བར་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་བར་དུ་གྲོས་མོལ་ཐེངས་བཅུ་བཞི་ཙམ་བྱས་པའི་རྗེས་སུའང་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་དང་འབྲེལ་ནས་གྲོས་མོལ་གྱི་ཐོག་མཇུག་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པར་གྲོས་མཐུན་བྱུང་བ་ཙམ་ལས་དོན་དངོས་ཐོག་ཕྱོགས་གཉིས་དབར་གནད་སྨིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་གང་ཡང་སོན་མེད་པ་རེད།

(Visited 586 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།