Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་དགོན་སྡེ་ཁག་བསྐྱར་དུ་སྒོ་འབྱེད་གནང་བཞིན་འདུག

Tibetan News Headlines

  • New report highlights risks to Tibet and Asia of rampant construction
  • China announces sanctions on U.S. defence firms
  • US lawmakers request Chinese doping Investigation ahead of Paris Olympics
  • CTA hosts exhibition on biography of self manifested Jowo Wati Sangpo
  • Introduction to Saga Dawa

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༣

  • རྒྱ་གཞུང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་ཡ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གཙོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་བཀལ་འདུག
  • ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩེད་འགྲན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
  • རང་བྱོན་འཕགས་མཆོག་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དུས་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
  • ས་ག་ཟླ་བའི་དུ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་ཀྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་ལུགས་གནང་སྒོ་སྤེལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་གཞི་ཁྱོན། ཤུགས་རྐྱེན། དེ་བཞིན་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་སོགས་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྔོན་ལ་ཐག་རིང་དང་དེ་ནས་རྫོང་གྲོང་། དེ་རྗེས་ལྟེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་བཅས་ཀྱི་གོ་རིམ་ལྟར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་རྗེས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ནས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཐག་རིང་དགོན་སྡེ ༢༡༤ ཙམ་བསྐྱར་དུ་སྒོ་འབྱེད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པར་བསྒྲགས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་འཆར་སེ་འབྲས་དགེ་གསུམ་གཙོས་པའི་ལྷ་སའི་ནང་གི་དགོན་སྡེ་ཁག་གཅིག་ད་དུང་སྒོ་ཕྱེ་རྒྱུ་མིན་པར་བསྒྲགས་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་དང་འབྲེལ་ནད་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་མཚན་མཐོང་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་དང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་རིམས་ནད་ཁྱབ་བརྡལ་གྱི་རྗེས་སུ་ཡང་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་རང་འཇགས་ཡིན་པར་སྟོན་ཐབས་སུ་ལྷ་ས་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་བསྐྱར་དུ་སྒོ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བསྒྲགས་ཡོད་ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ Matteo Mecacci ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་བསྐྱར་དུ་སྒོ་འབྱེད་བྱས་པ་དེ་ནི་ནང་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་སེམས་གསོ་ཕྲན་ཙམ་བཏང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གིས་ད་དུང་ནང་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་དམ་དྲག་སྟངས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད་ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཁུལ་དུ་དགོན་སྡེ་ཁག་སྒོ་འབྱེད་བྱས་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་བོད་ཁུལ་དུ་ཞི་འཇགས་ཀྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཕྱིར་སྟོན་ཐབས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དོན་དུ་བོད་ཁུལ་དུ་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་དང་གཞུང་ཞབས་པ་རྣམས་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནང་སྒོར་ཞུགས་མི་ཆོག་པར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པར་མ་ཟད་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པར་སྤྱིར་སྟངས་ཤིག་མིན་པར་ཡོངས་གྲགས་གནང་འདུག དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་རྣམ་དབྱེ་མང་དུ་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའི་རྒྱ་ན་ནག་གིས་དགོན་སྡེ་ཁག་ཡུན་རིང་དོ་དམ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཟེར་བ་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་སྲིད་གཞུང་གིས་དགོན་པ་ཁག་ཏུ་མི་སྐྱ་སུམ་ཅུ་ལས་གྲུབ་པའི་དོ་དམ་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བ་ཞིག་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་དགོན་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནང་སྒོ་སྤྱི་དང་དགོན་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་སློབ་གཉེར་གྱི་རིམ་པར་འགྱུར་བ་བཏང་བར་མ་ཟད། དགོན་པའི་ནང་དུ་སྲིད་གཞུང་གིས་རྩ་འཛུགས་བྱས་པའི་བསླབ་གཞི་གསར་པ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པར་ཡོངས་གྲགས་གནང་འདུག གཞན་ཡང་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ ༢༠༡༩ ལོར་ལྷ་སའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་གིས་བོད་རིགས་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་དགུན་ཁའི་གུང་གསེང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་ཡིག་ཅིག་ཕྱི་ལ་བཀྲམས་པའི་ནང་བོད་རིགས་སློབ་མ་རྣམས་གུང་གསེང་སྐབས་སུ་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ཆོས་ལུགས་གནང་སྒོ་ཁག་ལ་ཞུགས་མི་ཆོག་པ་དང་། ཕ་མ་ཚོས་ཀྱང་བོད་རིགས་སློབ་མ་རྣམས་ཐག་རིང་དུ་ཁྲིད་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟེ་ཕ་མ་སུ་ཞིག་གིས་སྒྲིག་འགལ་ཚེ་མཇུག་འབྲས་ངན་པ་འཕྲད་སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་པ་ལུང་འདྲེན་གནང་འདུག རྩ་བའི་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་ཉིན་ཤས་གོང་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ལྟར་ན། སྲིད་གཞུང་གིས་མང་ཚོགས་དང་བཟོ་ཚོང་ཁག་ལ་བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་ཚོང་ལས་དང་བཟོ་ལས་བསྐྱར་དུ་སྒོ་འབྱེད་བྱས་ནས་མི་མང་གིས་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་ལས་ཞུགས་བྱེད་དགོས་པའི་ཉེན་བརྡ་གཏོང་བཞིན་པའི་ཁྲོད། ས་གནས་མི་མང་དང་བཟོ་ཚོང་ཁང་སོགས་ནས་སྲིད་གཞུང་གིས་སྲིད་བཙན་དབང་བྱས་པ་དེར་ཡ་ལན་སྤྲོད་ཐབས་མེད་པར་ལས་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་ལྟར་ཁ་སང་ནས་བོད་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ཀྱང་སྒོ་འབྱེད་གནང་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ་ཞིག་རེད་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།