fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

སུད་སི་ནང་བོད་མི་གཙོས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས།

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)

ཉེ་ཆར་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ Niklaus Gugger ལགས་ཀྱིས་བོད་མི་གཙོས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མི་ ༣༠༠༠ ལྷག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དང་ལྷག་པར་དུ་སུད་སི་གཞུང་གི་སྐྱབས་བཅོལ་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་རྙིང་པའི་འོག་ནས་ཡིག་ཆ་མ་རག་པ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཞིག་བསྣམས་ཡོད་པར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༡༠༠ ཡིས་མང་མོས་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག

འགྲོ་བ་མིའི་བདེ་རྩས་སྤེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་ནང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ སྔོན་གྱི་སུད་སི་གཞུང་གི་སྐྱབས་བཅོལ་འགྲོ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་འཆར་འོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ སྔོན་ཚུད་སྐྱབས་བཅོལ་ཡིག་ཆ་ཞུས་པར་ཡིག་ཆ་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་བདེ་རྩའི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་ངལ་བ་དེ་སེལ་ཐབས་སུ་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཆེད་བཏོན་དགོས་པ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།

ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོའི་གྲས་སུ་ཡོད་པ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Niklaus Samuel Gugger ལགས་ཀྱིས་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དེ་བསྣམས་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ། ཁོང་གིས་སུད་སི་གཞུང་གི་སྐྱབས་བཅོལ་འགྲོ་ལུགས་ཁྲིམས་སྒྲིག་རྙིང་པའི་འོག་ནས་སུད་སིའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་རྙིང་པའི་འོག་སུད་སིའི་གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་མེད་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མི་གྲངས་ ༣༠༠༠ ལྷག་ཡོད་པ་དང་། མི་དེ་དག་སུད་སིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་འགྲོ་ལུགས་ནང་ཆ་རྒྱུས་ཡག་པོ་ཡོད་སྟབས། འགྲོ་བ་མིའི་བདེ་རྩའི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་ངལ་བ་དེ་སེལ་ཐབས་སུ་ཐབས་ལམ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་ཆེད་བཏོན་དགོས་པར་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག གྲོས་ཆོད་བརྒྱུད་ནས་བོད་མིས་གཙོས་པའི་མི་མང་ཁག་གཅིག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་དམིགས་བཞིན་ཡོད་པར་གསུངས་འདུག

རྩ་བའི་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་སུད་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པ་དང་། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་འཛུགས། སུད་སི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས། ཡུ་རོབ་བོད་མིའི་གཞོན་ནུ་མཐུན་ཚོགས། སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཅས་ཀྱིས་སུད་སིའི་གཞུང་ལ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མི་གྲངས་ ༣༠༠ ལ་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ཡིག་ཆ་འཐོབ་ཐབས་སུ་མཚན་རྟགས་གྲངས་ ༣༠༠༠ ལྷག་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་མཚན་འཁོད་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད།

སྐབས་དེར་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་ད་ལྟའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་མ་ཐོབ་པའི་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེད་རྣམས་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་ཡིན་སྟབས། ཁོང་ཚོར་ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མེད་པར་ལུས་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་བློ་འཚབ་གནང་གཞི་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཏེ་སུད་སི་གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་གཉིས་ནས་བོད་མི་དེ་དག་གི་ངལ་བ་སེལ་ཐབས་སུ་ལམ་སྟོན་ངེས་ཅན་ཞིག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་རྗེས་ལོ་དེའི་ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་སུད་སིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ལྕམ་སྐུ་ Marianne Steiff-Feller ལགས་ཀྱིས་བོད་མི་གཙོས་སྐྱབས་བཅོལ་ཡིག་ཆ་མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་དེ་ཐོག་མར་གྲོས་ཚོགས་ནང་བསྣམས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ལས་གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་རྗེས་ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ Niklaus Gugger ལགས་ཀྱིས་འདི་ལོའི་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་གྲོས་ཆོད་དེ་བསྐྱར་དུ་བསྣམས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག

སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འོག་མར་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་གནང་བར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།  བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཞུ་སྙན་ཕུལ་ནས་ལོ་ ༢ སོང་རྗེས་སུ་གྲོས་ཆོད་དེ་དངོས་སུ་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག གྲོས་ཆོད་དེའི་ཐོག་ནས་བོད་མི་ཙམ་མ་ཟད། ཡིག་ཆ་མ་ཐོབ་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མི་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས་རིང་མིན་སུད་སིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མས་ཁྲིམས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

(Visited 188 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།