fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

སྐུ་ཞབས་གྷེ་རི་ལགས་ཀྱིས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྐྱེན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་སྡེ་ཚོགས་ནས་ཁོང་ལ་འཛེམས་ཟོན་བྱེད་བཞིན་པ་གསུངས་འདུག

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)

སྤྱིའི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ Richard Gere ལགས་ཀྱིས་ཁོང་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་བོད་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གཏམ་བཤད་བྱས་པ་དེས་དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་བཟོ་བསྐྲུན་ཁང་དང་། ལྷག་པར་དུ་དབྱིན་ཇིའི་གློག་བརྙན་སྡེ་ཚོགས་ Hollywood སོགས་ནས་ཁོང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པའི་ཁོངས་སུ་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་དང་འཛེམས་ཟོན་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག

ཁ་སང་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཨ་རིའི་གློག་བརྙན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་གསར་ཤོག་རིགས་འདོན་སྤེལ་གནང་མཁན་ The Hollywood Reporter ཞེས་པའི་དྲ་གནས་ཐོག་སྐུ་ཞབས་རི་ཆརྡྲ་གྷེ་རི་ལགས་ལ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་ལེ་ཚན་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་འདུག དེའི་ནང་ཁོང་ནས་ཉེ་དུས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོད་ཁོང་གི་གློག་བརྙན་གསར་པ་རིགས་གང་ཡང་ཐོན་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ནི་དེ་སྔ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོའི་ Academy Award ཞེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་རྩེ་ཕུད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་འདུ་འཛོམས་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དེས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡ་ང་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་ཀྱིས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྗེས་སྐབས་དེའི་ Academy Award གཙོས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་རྩེ་ཕུད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་འདུ་འཛོམས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་ཁག་ཅིག་ནས་ཁོང་དུས་སྟོན་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུར་བཀག་སྡོམ་གནང་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་ཆར་ཨ་རིའི་གློག་བརྙན་བཟོ་བསྐྲུན་ཁང་ Hollywood སོགས་ནས་ཀྱང་ཁོང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པའི་ནང་དུ་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་དང་འཛེམས་ཟོན་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག

དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་འདོན་སྤེལ་གནང་པའི་ཁོང་གི་གློག་བརྙན་ Red Corner ཞེས་པ་དེར་ཨ་རི་མང་ཚོགས་ནས་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་གློག་བརྙན་དེ་རྒྱ་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ལུང་འདྲེན་གྱིས་དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་བཟོ་བསྐྲུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁོང་དང་འདྲ་བ་རྒྱ་གཞུང་ནས་ལྟ་ཚུལ་ཡག་པོ་མེད་པའི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་དེ་ཙམ་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་པ་ཡང་གསུངས་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་ཁོང་ནས་དེང་སང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་བཟོ་བསྐྲུན་པ་རྣམ་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་སྟབས། ཁོང་རྣམས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་གི་ཁྲོམ་ར་ཆེ་ཤོས་གཉིས་པར་བརྗོད་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲོམ་རར་དོ་ཕོག་མི་ཡོང་ཆེད་དུ་ང་ལྟ་བུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དགག་པ་ཡོད་པའི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་རྣམས་འདེམས་སྒྲུག་གནང་གི་མེད་པ་རེད། གལ་སྲིད་འདེམས་སྒྲུག་གནང་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གིས་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་པའི་དབང་གིས་གློག་བརྙན་གྱི་མ་དངུལ་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཕྱིར་ཐེན་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་མཐར་རང་ཉིད་ཀྱང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པའི་གྲས་ནས་ཕྱིར་ཕུད་གཏང་ངེས་ཡིན་པ་སོགས་གསུངས་པ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་ཨ་རིའི་གློག་བརྙན་བཟོ་བསྐྲུན་ཁང་ Hollywood སོགས་ནས་ཁོང་ལ་གློག་བརྙན་ཁྲབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་ཀྱང་གོ་སྐབས་དེ་བླང་རྒྱུ་མིན་པ་གསུངས་འདུག

ཐེངས་འདིའི་སྐུ་ཞབས་ Richard Gere ལགས་ཀྱི་བཅར་འདྲི་དང་འབྲེལ་ཁོང་གི་གློག་བརྙན་ Arbitrage ནང་གི་འཁྲབ་རོགས་ Susan Sarandon ལགས་ནས་ད་བར་སྐུ་ཞབས་ Gere ལགས་ཀྱི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཐོག་གང་གསུང་པ་དེ་བདེན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་གསུང་པ་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཤེས་བཞིན་དུ་སྣང་མེད་དུ་བཞག་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ཁོ་ན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད།

གཞི་རྩའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཡུན་རིང་ནས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ Richard Gere ལགས་དང་ཁོང་གི་གློག་བརྙན་ཁག་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲོམ་རའི་ནང་བཀག་སྡོམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་ཐོག་ཁོང་གི་གློག་བརྙན་གྲགས་ཅན་རིགས་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད།

འོང་ཀྱང་ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤  ཉིན་ཁོང་གི་གློག་བརྙན་གསར་པ་ Norman ཞེས་པ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། གློག་བརྙན་དེ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་མཁན་ Sony Pictures Classic ཞེས་པའི་ངོས་ནས་ཁོང་གི་གློག་བརྙན་དེ་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་འདི་ལོའི་ Oscar གཟེངས་སྟོད་ཁུངས་སུ་ཡང་ཚུད་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཅེས་གསུངས་འདུག་པ་མ་ཟད།  རིང་མིན་ཟླ་བ་རྗེས་མའི་ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་སླར་ཡང་སྐུ་ཞབས་ Gere ལགས་ཀྱི་གློག་བརྙན་གསར་པ་ The Dinner ཞེས་པ་ཞིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

(Visited 21 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།