Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

སྦན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་བ།

Tibetan News Headlines

 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།
 • Uzra Zeya ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ནི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཙམ་མིན་པར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་བར་ཐུན་མོང་གི་དམ་བཅའ་ཡིན་པར་གསུངས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༣༠ ཙམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྙན་སེང་།
 • གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་སྐྱོང་ཕྱིར་གསལ་བསྒྲགས་སྔོན་སོང་ལྟར་རང་འཇགས་གནས་རྒྱུའི་མང་མོས་ཐག་གཅོད།
 • ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ Henry Kissinger ལགས་དགུང་ལོ་བརྒྱ་ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག
 • ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སྐབས་དང་པོའི་འབུམ་རམས་པའི་བསླབ་པ་མཐར་སོན།

Thursday 30/11/2023

 • US House Foreign Affairs Committee approves ‘Resolve Tibet Act’ for Tibet-China dispute
 • Challenging PRC’s abuses not just tied to Tibet, it is an affirmation of our collective commitment to safeguard human rights : Uzra Zeya
 • Tibet advocacy coalition brief China’s rights abuses in Tibet at China UPR pre session
 • Sixth session of the 17th Tibetan parliament to reconvene as scheduled earlier
 • Former US Secretary of State Henry Kissinger dies aged 100
 • The Dalai Lama Institute for Higher Education awards certificate to first batch PhD graduates

རྒྱ་གར་མ་ཧ་རཤ་ཏྲ་མངའ་སྡེའི་བྱང་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་པའི་སྦན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་འདུགཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་དྲ་ཐོག་སྤེལ་བའི་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ནང་། ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ དང་ ༢༤ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ས་གནས་གོན་ཊི་ཡ་དང་སྦན་ད་ར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ M.G Chandrikapure ལགས་དང་། ཕྱོགས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དངོས་གྲུབ་འོད་ཟེར་ལགས། དེ་བཞིན་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་དང་མི་མང་། སློབ་ཕྲུག་བཅས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཏེ་ནོར་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་སྲུང་བརྩི་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག
ལྔ་བཅུའི་དུས་སྟོན་ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་འདུག་པ་མ་ཟད། ནོར་རྒྱས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ངོས་ནས་༸སྤྱི་ནོར་གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་སྤྱིའི་བདེ་དོན་སླད་བྱམས་བརྩེ་དང་ཞི་བདེ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་དང་སྒོས་སུ་བོད་མིའི་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་བདེ་རྩར་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་མཛད་པ་རླབས་ཆེན་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་བཞིན་པར་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་སླད་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་འདུག
གཞི་རྩའི་སྦན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་དབུ་བརྙེས་པ་ཞིག་དང་། གཞིས་ཆགས་ལ་གཞིས་གྲོང་གཉིས་ཡོད་པ་རེད་འདུག
གཤམ་ལ་སྦན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གཞིས་འགོ་དོན་གྲུབ་བཟང་པོ་ལགས་ཀྱིས་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བཀའ་འདྲི་དང་ལེན་སྐབས་དུས་སྟོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས་ཏེ། གཞིས་ཆགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་ཆར་གཞིས་ཆགས་ནང་གཞིས་མི་གནས་བཞུགས་གནང་མཁན་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་དང་། དེ་བཞིན་གཞིས་ཆགས་ནང་དཀའ་ངལ་གཙོ་གྲས་གཅིག་ནི་ཚ་བ་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་དང་འབྲེལ། ལྷག་པར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་གཞིས་ཆགས་ནང་གནས་བཞུགས་གནང་མཁན་དང་བོད་ཕྲུག་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་གྲངས་ཐོ་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པར་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་གནས་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་གི་འདུག པར་དབང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།