Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ Mike Pence མཆོག་གི་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གནས་སྟངས་སྐོར་གླེང་བ།

Tibetan News Headlines

 • Dalai Lama congratulates president Murmu on her 66th birthday
 • China places stringent restrictions on access to sacred Tibetan religious site in Golok
 • Tibetans worldwide hold prayer vigils for Dalai Lama’s successful knee surgery
 • Xi’s visit to Tibetan areas in Qinghai shows continuation of his Sinicization policy
 • Australian Tibetan protestor hospitalized after attack by China supporter during Li Qiang’s visit
 • US approves new $360 million arms sale to Taiwan for drones, related equipment

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༦།༢༠

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་ Murmu མཆོག་གི་སྐྱེས་སྐར་ཉིན་འཚམས་འདྲི་སྩལ་བ། མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱི་གནས་ཆེན་གཉན་པོ་གཡུ་རྩེ་རུ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་དམ་བསྒྲགས།
 • བོད་མི་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཞབས་པུས་སྨན་བཅོས་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ཞུ་བཞིན་འདུག
 • ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་མཚོ་སྔོན་ལྟ་སྐོར་དེ་ནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་རྒྱ་བསྒྱུར་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་མཁྲེགས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།
 • ཨོ་གླིང་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བར་རྒྱ་ནག་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ཉེས་རྡུང་གིས་སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་དགོས་བྱུང་འདུག
 • ཨ་རིས་ཐའེ་ཝན་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༦༠ ལྷག་གི་གོ་ལག་ཚོང་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུ།

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཚོགས་བཞིན་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བློན་ཆེན་རིམ་པའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཉིན་མཐའ་མའི་ཐོག་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ Mike Pence མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་གླེང་སྐབས་༸ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གནས་སྟངས་འབུར་འདོན་དང་སྦྲགས་བོད་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་སྟངས་སྐྱོ་པོ་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ Mike Pence མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོས་དད་རང་དབང་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏང་ཡུལ་ས་གནས་དང་ཆོས་ལུགས་ཁག་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་འདོན་གནང་སྐབས། དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་༸པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་ད་ཆ་ཁོང་རྣམ་པ་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་འབུར་འདོན་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་དེ་དག་ཁྲོད་དུ་བོད་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་མེད་པར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་དང་སྔར་ལྷག་ཚོད་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤིན་ཅང་ཁུལ་དུ་ཁ་ཆེའི་ཆོས་དད་པ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱེད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་དང་། རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཡི་ཤུའི་ལྷ་ཁང་དང་དཔེ་ཆ་ཁག་རྩ་གཏོར་གཏོང་བཞིན་པའི་གནད་དོན། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམ་པའི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོར་སུན་གཙེར་ཆེན་པོ་བཟོ་བཞིན་པ་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་དང་འབྲེལ། ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དུ་ཚོང་དོན་གཙོས་པའི་གྲོས་མོལ་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་ཡང་། རྒྱ་ནག་ནང་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པའི་ཆོས་དད་པ་རྣམ་པའི་གནད་དོན་ངེས་པར་དུ་གླེང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་འདུག

གཞི་རྩའི་ཨ་རི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲོག་ཞུས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བློན་ཆེན་རིམ་པའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཆིག་སྟོང་ལྷག་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐོག་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ནས་ཁ་སང་བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ལྷན་ཚོགས་ཉིན་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཚ་མོ་ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་དངོས་སུ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱངས་མཁན་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐུ་ཚབ་ཁག་གཅིག་ཨ་རི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་ནང་ཨ་རིའི་སྲེད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཌོ་ནལཌ་ཊམ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་བརྒྱུད་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་དང་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ལས་ཁྲོད་དུ་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲོན་ཚབ་པ་ Lu Kang གིས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གི་ཐོག་ཨ་རིས་གོ་སྒྲིས་ཞུས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བློན་ཆེན་རིམ་པའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་རྒྱ་ནག་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་སྐོར་བརྗོད་པ་རྣམས་བདེན་པ་མིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ནང་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཨ་རི་གཞུང་ནས་ལྷན་ཚོགས་དེའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་ཕྱོགས་སྲིད་བྱུས་ལ་མི་འདོད་པའི་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་གདན་ཞུས་ཀྱིས་སྲིད་འཛིན་ Donald Trump མཆོག་དང་གླེང་མོལ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྐྲུན་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གི་གནད་དོན་ལ་ཐེ་བྱུས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཨ་རི་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག

འོན་ཀྱང་ཨ་རི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་Mike Pompeo མཆོག་ནས་ཁ་སང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཇུག་བསྡོམ་གསུངས་བཤད་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནི། དུས་རབས་འདིའི་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཆེས་སྡུག་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤིང་ཅང་མི་མང་ཐོག་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ནི་དུས་རབས་འདིའི་ནག་ཉེས་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད་ཅེས་རྒྱ་ནག་ལ་མུ་མཐུད་བསྐྱོན་བརྗོད་ནན་པོ་བྱས་འདུག

ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ཞབས་ Mike Pompeo མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་ལ་ཐེངས་འདིའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་པ་དེ་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་མཚོན་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་གནོན་ཤུགས་དེར་ལྟོས་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་གནང་འདུག

གཞི་རྩའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བློན་ཆེན་རིམ་པའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ལྷན་ཚོགས་འདི་བཞིན་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ Donald Trump མཆོག་གི་སྲིད་གཞུང་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་ལྷན་ཚོགས་དང་པོ་དེ་སྔར་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ནང་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ལས་དོན་དེའི་སླད་ཨ་རི་གཞུང་དང་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལོ་རེར་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་གི་འགྲོ་གྲོན་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།