Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

ARCHIVE

Monthly Archives: March, 2020

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ PM cares fund ཞེས་པའི་རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་གྱི་ཐེབས་རྩར་ཞལ་འདེབས་བསྩལ་འདུག

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ PM cares fund ཞེས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ལ་གདོང་ལེན་ཆེད་ཉེ་ལམ་རང་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་གྱི་ཐེབས་རྩར་མ་དངུལ་གྱི་ཞལ་འདེབས་གནང་བ་མ་ཟད། ༸དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱིས་ཉིན་གཅིག་གི་གསོལ་ཕོགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་ཐབས་རྩར་ཞལ་འདེབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀའ་བསྩལ་འདུག དེ་རིང་སྔ་དྲོ་༸གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ Narendra Modi མཆོག་ལ་ཕྱག་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ཏེ་སྲིན་བློན་མཆོག་གིས་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྱི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ལ་སྔོན་འགོག་གནང་བཞིན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་འདུགའཚམས་འཕྲིན་དེའི་ནང་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་གོ་ལ་འདིའི་འགྲོ་བ་སྤྱི་ཡོངས་ལ་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་ཕོག་པར་གདོང་ལེན་གྱིས་ཐབས་ཤེས་བྱེད་རྒྱུར་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། སྲིད་བློན་མཆོག་གིས་ལྷོ་ཨ་ཤ་ཡིའི་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཛ་དྲག་གི་མ་དངུལ་ཆེད་འཛུགས་དང་གནས་ཚུལ་བརྗེ་ལེན། ཤེས་ཡོན་དང་འཇོན་རྩལ་སོགས་བརྒྱུད་ནས་རིམས་ནད་ཁྱབ་བརྡལ་ལ་སྔོན་འགོག་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་བསྩལ་བ་དང་སྦྲགས། འདི་ལྟ་བུའི་མཉམ་ལས་ཀྱི་རིགས་འདིས་མ་འོངས་པའི་དུས་སྐབས་སུ་ཡང་ཐེངས་འདིའི་དཀའ་ངལ་དང་འདྲ་བའི་དུས་སྐབས་སུ་གདོང་ལེན་གནང་ཕྱོགས་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་འདུག༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ད་དུང་ཐེངས་འདིའི་རིམས་ནད་ཁྱབ་བརྡལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པར་བཀའ་གནང་སྟེ། ༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གིས་ PM cares fund ཞེས་པའི་སྲིད་བློན་མཆོག་གི་ཐེབས་རྩར་ངལ་སེལ་གྱི་ཞལ་འདེབས་གང་འཚམས་ཤིག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཡོངས་གྲགས་གནང་བ་དང་འབྲེལ། ༧དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱིས་ཀྱང་ཉིན་གཅིག་གི་གསོལ་ཕོགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་ཐེངས་འདིའི་སྲིད་བློན་མཆོག་གི་ཛ་དྲག་གི་མ་དངུལ་གསོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་གཞི་དེར་ཞལ་འདེབས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་པར་བཀའ་བསྩལ་འདུགགཞན་ཡང་མགོན་པོ་གང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་བརྡལ་གྱི་ཁྲོད། འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་མི་མང་གི་བྱེད་ལས་དང་འགྲོ་འདུག་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཤར་བའི་མཇུག་འབྲས་སུ་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་འཚོ་གནས་བརླགས་ཏེ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སྒོས་སུ་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ཡག་པོ་མེད་པའི་མི་རྣམས་ལ་དཀལ་ངལ་འཕར་མ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། སྲིད་བློན་མཆོག་གི་ཐེབས་རྩ་གཙོས་པའི་ཁེ་མེད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཁང་རྣམས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ཁྲོད་ཀྱི་མི་རྣམས་ལ་རོགས་སྐྱོར་གནང་ཐུབ་པར་ཐུགས་རེ་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་འདུགམཇུག་ཏུ་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་རིམས་ནད་ཁྱབ་བརྡལ་སྔོན་འགོག་ལ་དམིགས་པའི་བྱེད་ལས་དེར་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་དང་དེ་བཞིན་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་རིམས་ནད་དེ་ཁྱབ་བརྡལ་མི་འགྲོ་བའི་ཐུགས་སྨོན་མཛད་འདུག

རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༠།༠༣།༣༡

ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་གྱི་ཐེབས་རྩར་ཞལ་འདེབས་བསྩལ་བ། ཁམས་ཚ་བ་མཛོ་སྒང་དུ་བོད་མི་ཕ་བུ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་། རྒྱ་ནག་གིས་བཟོས་པའི་ཅ་དངོས་རྣམས་ལ་ངོས་ལེན་གནང་མི་འདུག བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་གཙོས་པའི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ཅིག་ཕྱིར་འཐེན། ལྷ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཁང་གིས་བོད་མི་རྒན་གྲས་ཚོར་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིན་པ། གླུ་གཞས་ལས་རིམ། བོད་མི་ང་ཚོའི་བསོད་ནམས། Tuesday 31/03/2020 Dalai Lama trust donates to PM-CARES Fund Tibetan Father and son arrested for listening to Dalai Lama teachings COVID19: Countries reject Chinese-made equipment Shoton, GCM, Miss Tibet and other Tibetan events postponed Tibetan NGO reaches out to the elderly in Dharamsala MUSIC FEATURE: ‘BhodMe NgaTsoe Sonam’ by Tashi Tso (Alan Tashi)

ཁམས་ཚ་བ་མཛོ་སྒང་དུ་ཕ་བུ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་།

བོད་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ཚ་བ་མཛོ་སྒང་རྫོང་སྟོང་འབར་ཡུལ་ཚོའི་དགུང་ལོ་༧༥ ཡིན་པའི་ཕ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་ཁོང་གི་བུ་ཚེ་རིང་འགྱུར་མེད་གཉིས་སྔར་ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག གོང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་དང་འབྲེལ་ནས། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་དགེ་བཤེས་བྱམས་པ་ལགས་ཀྱིས་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ལྟར་ན།  སྔར་ལོའི་ལོ་མཇུག་སྟེ།  དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་དང་ཉེ་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་ཁོང་ཕ་བུ་གཉིས་ཀྱིས་ཁ་པར་བརྒྱུད་༧གོང་ས་མཆོག་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་ཞུས་བ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་བུ་མོ་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་པའི་དོགས་གཞིའི་འོག   སྔར་ལོ་༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་༡༢་བའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ཁོང་ཕ་བུ་གཉིས་ཚ་བ་མཛོ་སྒང་རྫོང་གི་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པས་ཁྱིམ་ནས་བཙན་ཁྲིད་ཀྱིས་མཛོ་སྒང་རྫོང་དུ་དོ་དམ་བཀག་ཉར་འོག་འདྲི་རྩད་བྱས་བ་བརྒྱུད་ནས།  ཕྱིས་སུ་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་འབྲེལ་བ་བྱས་མི་ཆོག་པའི་བཙན་དབང་གི་གན་ཡིག་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་དུ་བཅུག་པ་མ་ཟད།    སྲིད་གཞུང་གིས་ཁོང་ཕ་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་པར་བཙན་འཕྲོག་བྱས་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་རྣམས་ཀྱང་ཐོ་འགོད་བྱས་རྗེས་ཁོང་གཉིས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་པར་ངོ་སྤྲོད་གནང་སོང་། གཞན་ཡང་ཁོང་གིས།  ཚ་བ་མཛོ་སྒང་དུ་ས་གནས་ཀྱི་ལོག་སྐད་ཅིག་བེད་སྤྱོད་ཆེན་པོ་གཏོང་གི་ཡོད་པར་བརྟེན།   དབུས་སྐད་ཡག་པོ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ནའང་། ཕ་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་མི་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་གོ་མིན་ལ་མ་བལྟས་པར་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་གསུང་ཆོས་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།   དད་པ་དམ་ཚིག་གི་དབང་གིས་མགོན་པོ་གང་གི་གསུང་ཆོས་ལ་ཉན་པ་ཡིན་ན་ཡིད་སེམས་ལྷོད་ལྷོད་དང་གཉིད་ཀྱང་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཁུག་གི་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་མཁན་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་སོང་། གཞན་ཡང་ཁོང་གིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་མོ་དངུལ་ཆུའི་ཉེ་འགྲམ་དུ། གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་ལས་འཆར་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་སྐབས་སུ།  ཚ་བ་མཛོ་སྒང་གི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་ས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེར་བྱས་བརྟེན་བོད་མི་ཁག་ཅིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང་།  སྐབས་དེའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ཁྲོད། ཕོ་གསར་ཞིག་གིས་རང་ལུས་ལ་གྲིས་བརྒྱབ་ནས་རང་སྲོག་བཅད་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཚ་བ་མཛོ་སྒང་དུ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་སྲོལ་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པར་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པའི་ཁྲོད།   རྒྱ་ནག་གིས་གྲོང་པ་ནང་གི་རྒན་པ་ཁག་ཅིག་འཛིན་བཟུང་གིས་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་སྟབས།   ད་ཆ་ཚ་བ་མཛོ་སྒང་དེ་རྒྱ་ནག་གི་མིག་ནང་གི་ཚེར་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པར་གསུངས་སོང་། གཞི་རྩའི་རྒྱ་ནག་གིས་ལོ་མང་པོའི་གོང་ནས་ཚ་བ་མཛོ་སྒང་དུ་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་བཞིན་པར་བརྟེན།  ཕྱི་ལོག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འདྲི་ཙམ་ཡང་ཞུ་ཐབས་མེད་པ་མ་ཟད།   ཁ་སང་དེ་རིང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཁྱབ་བརྡལ་གྱི་སྐབས་འདིར་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱུས་ལོན་ཙམ་ཡང་བྱེད་ཐབས་མེད་པར་ལྷག་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཕ་ཡུལ་དུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས་བྱུང་ན།  ལྷ་ས་དང་ཆ་མདོ་སོགས་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བ་བྱེད་བཞིན་པ་ལས།  ཐད་གར་ཚ་བ་རྫོང་སྒང་དུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད་འདུག

ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་ནག་གིས་བཟོས་པའི་ཅ་དངོས་རྣམས་ལ་ངོས་ལེན་གནང་མི་འདུག

རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཐོག་མར་མཆེད་པའི་ Covid 19 འམ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་དེ་ད་ཆ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༩༠ ལྷག་ནང་ཁྱབ་གདལ་ཆེས་ཆེར་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཁྲོད་འདིར་འགོས་ཁྱབ་སླ་བའི་ནད་དུག་སྔོན་འགོག་སླད་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་ཁ་རས་དང་དུག་སེལ། དེ་བཞིན་གཉན་རིམས་བརྟག་དཔྱད་གནང་རྒྱུའི་མཁོ་ཆས་རྣམས་ཉུང་དྲག་རྐྱེན་མ་འདང་བའི་ངལ་བ་ཆེས་ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར་ཡོད་ཀྱང་། ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཞན་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་བཟོས་པའི་རིམས་ནད་བརྟག་དཔྱད་དང་འབྲེལ་བའི་ཅ་དངོས་རྣམས་ལ་ངོས་ལེན་གནང་མེད་པ་རེད་འདུགཁ་སང་ BBC གསར་ཁང་གཙོས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ཚེ་ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སེ་པིན་དང་ཊར་ཀི། དེ་བཞིན་ནི་ཐ་ལན་ཌི་སོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནས་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་བརྟག་དཔྱད་གནང་རྒྱུའི་མཁོ་ཆས་ཅ་དངོས་དང་ཁ་རས་རྣམས་སྤུས་ཚད་ལེགས་པོ་མེད་པར་བརྗོད་འདུག ལྷག་པར་དུ་རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ Dutch འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་རྒྱ་ནག་ནས་བྱུང་བའི་ཁ་རས་འབུམ་དྲུག་ལྷག་དེ་གའི་སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་བགོ་འགྲེམས་གནང་འདུག་ཀྱང་། ཁ་རས་དེ་དག་གཉན་རིམས་སྔོན་འགོག་སླད་འོས་འཚམས་པ་མེད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་བརྟེན་ཁ་རས་དེ་དག་བེད་སྤྱོད་གནང་རྒྱུ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚོར་བགོ་འགྲེམས་གནང་མཚམས་བཞག་འདུག གཞན་ཡང་སེ་པེན་གཞུང་གིས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་བཟོ་ཚོང་ཁང་ནས་རིམས་ནད་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུའི་ཅ་དངོས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་མངགས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཁྲོད་ཁྲི་དྲུག་མན་ཙམ་ཞིག་ནད་པར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཕོག་ཡོད་མེད་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་སི་པེན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་མེཌ་རིཌ་ལ་རིམས་ནད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཅ་དངོས་ ༨༠༠༠ ལྷག་གཏང་རྒྱུ་ཕྱིར་འཐེན་དང་དེ་བཞིན་ཅ་དངོས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་བཟོ་བསྐུན་ཁང་ལ་ཕྱིར་སློག་གནང་འདུག མེཌ་རིཊ་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་སི་པེན་ནས་ཅ་དངོས་དེ་དག་མངགས་ཉོ་བྱེད་སའི་རྒྱ་ནག་བཟོ་ཚོང་ཁང་ Shenzhen Bioeasy Biotechnology ཞེས་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སྨན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཅ་དངོས་ཚོང་འགྲེམས་བྱ་བར་ཆོག་མཆན་སྤྲད་མེད་པར་བརྗོད་འདུག དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་ཊར་ཀིས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ནས་བྱུང་བའི་རིམས་ནད་དེར་བརྟག་དཔྱད་གནང་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཅ་དངོས་འབུམ་གསུམ་ལྷག་ཞིག་ཚད་ལྡན་ཡོད་པར་བརྗོད་ཡོད་ཀྱང་མང་པོ་ཞིག་ནད་པར་ནད་ཕོག་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་ཚད་ལྡན་ཞིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་བརྗོད་འདུགརྒྱ་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་ Hua Chunying ཡིས་རྒྱ་ནག་ནང་ནད་ཡམས་ཐོག་མར་དར་བའི་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་རོགས་སྐྱོར་ཚུལ་དུ་ཅ་དངོས་འབྱོར་བ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་ཚད་གཞི་དང་མཐུན་གྱི་མེད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་གུས་བརྩི་ཞུས་ཡོད་པ་བརྗོད་འདུག གཞི་རྩའི་སི་པིན་ནི་ཨི་ཊ་ལི་རྗེས་སུ་རིམས་ནད་ཕོག་མཁན་གྱི་ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སི་པེན་ནང་ད་ཆ་རིམས་ནད་དེ་རྐྱེན་མི་ ༧༠༠༠ ལྷག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པར་མ་ཟད་མི་གྲངས་ ༨༥༠༠༠ ལྷག་ལ་གཉན་རིམས་དེ་ཕོག་ཡོད་པ་རེད།  

རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༠།༠༣།༣༠

ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་འདི་མྱུར་དུ་ཆད་ནས་འཛམ་གླིང་སྔར་བཞིན་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཡོང་བར་ཐུགས་སྨོན་མཛད་པ། དྷ་སར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཕོག་མཁན་ནད་པ་གཅིག་མ་གཏོགས་མི་འདུག དགོས་འདུན་དོན་ཚན་གསུམ་ཅན་གྱི་ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ། དྲྭ་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་སྐབས་གནང་བཞིན་པ། Monday 30/03/2020 Dalai Lama applauds worldwide concerted efforts of nations to contain COVID19 Only 1 COVID19 positive in Dharmsala, all other tests negative Virtual Tibet Lobby day concludes in US Giving education a chance under the lockdown with online teaching

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་གསུང་འཕྲིན།

རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཁྱབ་གདལ་བྱུང་བའི་ Covid-19 འམ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་དར་ཁྱབ་ཆེས་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པར་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་རིམ་བཞིན་རིམས་ནད་དེ་ཕོག་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དེ་འབྲེལ་དམིགས་བསལ་ལམ་སྟོན་གྱི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་བསྩལ་འདུགགསུང་འཕྲིན་དེའི་ནང་དུ་མགོན་པོ་༧གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དེང་སང་འཛམ་གླིང་གང་སར་ནད་ཡམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དམིགས་བསལ་ཞིག་འཕྲད་མུས་དང་། སྤྱིར་ནས་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་གནམ་གཤིས་ཚ་དྲོད་འགྱུར་ལྡོག་གི་གནས་བབ་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མཚོན་འཛམ་གླིང་གང་ས་ནས་གདོང་ལེན་གནང་མུས་ལ་ཡི་རང་དང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ། རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་རིག་གཞུང་ནང་འཛམ་གླིང་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཆགས་གནས་འཇིག་སྟོང་བར་མ་ཆད་དུ་བྱུང་དང་འབྱུང་མུས་དང་། འཇིག་རྟེན་འདི་འཇིག་པ་ན་མཚོན་དང་ནད་དག་གིས་འཇིག་པར་ཡང་གསུངས་པ་དེ་དག་ནི་ད་ཆར་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་སྣང་། གང་ལྟར་ཡང་འཇིག་རྟེན་འདིར་གོད་ཆགས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའི་སྐབས་སོ་སོར་སྲོག་ཆགས་སྤྱི་དང་། མིའི་རིགས་ཀྱིས་གདོང་ལེན་གྱིས་མུ་མཐུད་འཚོ་བཞིན་ཡོད། ཞུམ་པས་སྡུག་བསྔལ་ལས་མི་གྲོལ་བས་དཀའ་ངལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱང་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ་མིའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་། དེང་དུས་རིག་འཕྲུལ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས། ཅི་སྟེ་སེལ་དུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ནའང་། གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་ཡོད་ན་ནི།། དེ་ལ་མི་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད།། གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་མེད་ན་ནི།། དེ་ལ་མི་དགར་བྱས་ཅི་ཕན།། ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་དངངས་སྐྲག་བྱ་དགོས་མེད། ནད་ཡམས་ནི་མིའི་རིགས་སྤྱི་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་དང་། འཛམ་གླིང་འདི་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཡིན་སྟབས་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱ་དགོས། སྤྱིར་སྤྱི་སྒེར་ཀུན་གྱིས་སྔོན་འགོག་ལ་ཧུར་ཐག་དང་། རིམས་ནད་འདི་འགོག་སླད་རྒྱལ་ཁབ་དུ་མས་མཉམ་ལས་དང་། རང་རེ་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ནས་ཀྱང་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་དང་མཉམ་ལས་བྱ་འཆར་དེ་དག་ནི་ཆེས་དགོས་གལ་དུ་མཐོང་། སླད་མར་དཀའ་ངལ་གཞན་སེལ་བ་ལའང་མིག་དཔེར་འོས་པ་ཞིག་ཏུ་མངོན། དུས་འདིར་ང་ཚོས་སྣང་མེད་དུ་ཤོར་མི་རུང་བ་ཞིག་ནི། ད་ཐེངས་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་གི་རྐྱེན་པས་བཟོ་པ་སོགས་དང་འཚོ་རྟེན་ངེས་མེད་ཀྱི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་འཕྲད་པར་ཀུན་གྱིས་ཡིད་གཟབ་ལྟ་སྐྱོང་ལྷོད་མེད་ཡོང་བ་དང་། དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གདོང་ལེན་གནང་བཞིན་པའི་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཀུན་ལའང་དམིགས་བསལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་བཀའ་བསྩལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སུ་ལྷུང་བའི་མཆེད་གྲོགས་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་དེ་བས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་། ནད་ཡམས་འདི་མྱུར་དུ་ཆད་ནས་འཛམ་གླིང་སྔར་བཞིན་བདེ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པར་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་རྟག་ཏུ་བྱེད་མུས་བཅས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠  ཉིན་ལ་ཞེས་གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

དྷ་སར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཕོག་མཁན་ནད་པ་གཅིག་མ་གཏོགས་མི་འདུག

ཉེ་ཆར་དྷརྨ་ས་ལར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འོག་བོད་མི་ཞིག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་སྟངས་བྱུང་བའི་ཁྲོད་འདིར་བོད་མི་དེའི་ནང་མི་གཙོས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོར་ནད་རྟགས་ཐོན་མེད་པར་མ་ཟད། ད་ཆ་དྷ་སར་གཉན་རིམས་འདི་ཕོག་མཁན་ནད་པ་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་རེད་འདུགཟླ་ ༣ ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་བཙན་བྱོལ་ནང་གནས་བཞུགས་བོད་མིར་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྱི་གཉན་རིམས་དེ་ཕོག་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས་བོད་མི་གཉིས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། གཉན་རིམས་དེ་རྐྱེན་དྷ་སར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་བོད་མི་དེའི་ནང་མི་གཙོས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོར་ནད་རྟགས་དེ་ཐོན་མེད་པ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད། གཞི་རྩའི་ཧི་མཱ་ཅལ་ཀཱངྒ་ར་རྫོང་ཁོངས་སུ་ད་བར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཕོག་མཁན་ནད་པ་ཁྱོན་གསུམ་བྱུང་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་བོད་མི་གཅིག་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཟིན་པ་དང་། དེ་མིན་རྒྱ་གར་བ་ནད་པ་གཉིས་པ་ལས་གཅིག་ཉེ་ཆར་རིམ་པ་དང་པོའི་བརྟག་དཔྱད་ནང་ནད་རྟགས་ཐོན་མེད་པ་དང་སླར་རིམ་པ་གཉིས་པའི་བརྟག་དཔྱད་གནང་མུས་ཡིན་པ་ལྟར། ནད་རྟགས་མ་འཐོན་ཚེ་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།ད་ལྟའི་ཆར་ཀཱངྒ་རཱ་རྫོང་དཔོན་ལ་རྫོང་འདིའི་ནང་འདས་པའི་ཉིན་གྲངས་ ༢༨ ནང་ཚུད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་གནང་བའི་འགྲུལ་བཞུད་པ་གྲངས་ ༡༢༧༢ ཀྱི་གྲངས་རག་སོན་བྱུང་ཡོད་པའི་ཁོངས་མི་ ༣༡༥ ནས་ཉིན་གྲངས་ ༢༨ རིང་གི་ཟུར་བཀག་གནང་ཟིན་པ་དང་ ༢༤༤ མངའ་སྡེ་དེ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་གནང་ཟིན་པ་དག་། ད་ཆ་མི་ ༥༦༦ རང་ཁྱིམ་དུ་ཟུར་བཀག་གནང་ཡོད་པར་མ་ཟད་མི་ ༢༡ གཞུང་གི་སྨན་ཁང་ནང་ཟུར་བཀག་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། སྤྱིར་འདས་པའི་ལོ་མཇུག་ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་ནས་ཁྱབ་གདལ་བྱུང་བའི་ Covid 19 འམ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་འདི་ད་ཆ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༩༩ ལྷག་གི་ནང་ལ་ཁྱབ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་ཐོར་གཞིགས་ན་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱལ་སྤྱི་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་རིམས་ནད་དེ་ཕོག་པ་ ༦༣༨༡༤༦ བྱུང་པའི་ཁྲོད་ནས་མི་ ༣༠༡༠༥ འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག་པ་དང་རྒྱ་གར་ནང་རིམས་ནད་དེ་ཕོག་པའི་མི་ ༡༠༢༤ དང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་མི་ ༢༧ བཅས་ཆགས་ཀྱི་འདུག

རེས་གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༠།༠༣།༢༩

ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download ཆགས་འཇིག་གི་དུས་སྐབས་འདིར་སེམས་ཞི་བར་གནས་ཐབས། Sunday 29/03/2020 Key to staying calm during this global pandemic: In conversation with Dr. Thupten Jinpa

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༠།༠༣།༢༨

ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་རྐྱེན་པས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཁྲོད་འདིར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བཞུགས་པའི་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Saturday 28/03/2020 COVID19 Pandemic: Situation of Tibetans in western countries

Latest news