Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བསོད་ནམས་ཚེ་འཕེལ་ལགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་འདུག

Tibetan News Headlines

  • Wronged, Tried, and Killed: The Custodial Death of Tibetan Political Prisoners in Chinese Prisons

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤།༠༧།༡༣

  • རྒྱ་གཞུང་གི་དོ་དམ་མནར་གཅོད་འོག་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བའི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའི་གནད་དོན་གླེང་བ།

བོད་མདོ་ཁམས་ཆབ་མདོ་ཚ་བ་དཔའ་ཤོད་རྫོང་ནས་ཡིན་པའི་རྩོམ་པ་པོ་བསོད་ནམས་ཚེ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ཟླ་སྔ་མའི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནས་སླར་ཡང་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱvotས་འདུག

དེ་ཡང་ཟླ་ ༢ ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནས་སླར་ཡང་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག་ཀྱང། རྒྱ་གཞུང་ནས་ཁོང་བཙན་ཁྲིད་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱ་དོན་གང་ཡིན་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་བཙོན་ཁང་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱེད་ཡོད་མེད་དང་ཁོང་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད་པ་རེད།

གཞི་རྩའི་རྩོམ་པ་པོ་བསོད་ནམས་ཚེ་འཕེལ་ལགས་ནི་ ༢༠༠༩ ལོར་གཞིས་ཀ་རྩེ་ནས་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཟླ་ ༩ ལྷག་རིང་བཙོན་ཁང་དུ་བཀག་བསྐྱིལ་བྱས་པ་མ་ཟད། སླར་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏོང་བར་ངན་སྐུལ་བྱས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ལོ་ ༢ རིང་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ནས་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་ཁང་ཞིག་ཏུ་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག དེ་རྗེས་ ༢༠༡༢ ལོའོ་ལོ་སྟོད་ཙམ་ནས་ཁོང་བཙོན་གྲོལ་བཏང་འདུག་ཀྱང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་རྒྱ་གཞུག་ཉེན་རྟོག་པས་གློ་བུར་དུ་ཁོང་གིས་མི་རིགས་དབར་དཀྲུགས་པའི་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བ་དང་། ལྷག་དོན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མང་ཚོགས་ཁྲོད་སྤེལ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྟན་ལྷིང་ལ་གནོད་པའི་ལས་བརྩམས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་འཛིན་བྱས་པ་དང། རྒྱ་སྒོར་ ༡༥༠༠ ཉེས་ཆད་བཅད་དེ་སྔ་ལོའི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་བཙོན་གྲོལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།

རྩ་བའི་རྩོམ་པ་པོ་བསོད་ནམས་ཚེ་འཕེལ་ལགས་སམ་གངས་ཅན་པ་གུ་དྲག་ལགས་ནི་བོད་མདོ་ཁམས་ཆབ་མདོ་ཚ་བ་དཔའ་ཤོད་རྫོང་ནས་ཡིན་ཞིང། དེ་སྔོན་སྟོད་དིང་རིར་རྫོང་ཤེལ་དཀར་གྲོང་རྡལ་དུ་ཚོང་ལས་གཉེར་ནས་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།