Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱལ་སྤྱི།

གཞས་མ་སེ་ལེ་ན་གོ་མེཛ་ལགས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པས་རྒྱ་ནག་སྐོར་བསྐྱོད་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་བྱུང་བ།

ཨ་རིའི་ནང་གི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་དང་གཞས་པ་ Selena Gomez ལགས་ཀྱིས་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོང་རྒྱ་ནག་ནང་སྐོར་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་དགོས་བྱུང་འདུག གཞི་རྩའི་ཨ་རིའི་གཞས་མ་སེ་ལེ་ན་གོ་མེཛ་ལགས་ཀྱིས་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཁེ་ན་ཌར་གཞོན་སྐྱེས་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ We Day ཞེས་པའི་ལས་རིམ་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང། སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་ཁུལ་དེར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་མཛད་ཡོད་པ་དང་བསྟུན། ༸གང་ཉིད་མཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་ཞུས་པའི་འདྲ་པར་ཞིག་ Instagram གཉེན་ཆས་དྲ་བའི་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་སྤེེལ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། Words of Wisdom Speechless ཞེས་མཇལ་འཕྲད་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་དགའ་ཚོར་གྱི་ཚོར་བ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ཡང་སྔ་ལོར་ཁོང་གིས་ Revival ཞེས་པའི་གཞས་ཀྱི་འོད་སྡེར་གསར་འགྲེམས་གནང་ཡོད་པ་དང། སླར་ཁོང་གིས་ཟླ་འདིའི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རང་ཉིད་ཀྱི་དྲ་གནས་ཐོག་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་ནང་རིང་མིན་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་ཨ་རི་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ Guangzhou དང་ Shanghai གྲོང་ཁྱེར་སོགས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་འཆར་ཡོད་སྐོར་བཀོད་ཡོད་ཀྱང།  ཉིན་ཤས་སྔོན་ལ་ཁོང་གིས་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ས་ཚིགས་ལས་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཚིགས་གཉིས་པོ་དྲ་རྒྱ་ལས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་འདུག ཨིན་ཡུལ་གྱི་ Daily Mirror གསར་ཁང་དང་ Pop FN དེ་བཞིན་ TV3 སོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན།  སེ་ལེ་ན་གོ་མེཛ་ལགས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི། དེ་སྔོན་ཁོང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་མཇལ་ཞུས་པ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་པ་དང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་དེ་དག་ནང་དུ་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་བར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་ཐོན་ཁག་ལ་གཞིགས་ན།  ད་ལྟའི་འཆར་ Selena ལགས་ཀྱི་ Instagram ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་ཞུས་པའི་འདྲ་པ་དེ་ཡང་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོད་འདུག རྩ་བའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གཙོས་པའི་འབྲེལ་ལམ་ཞུ་མཁན་རིགས་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་བསྐྱོད་པར་བཀག་སྡོམ་བྱས་པ་ Selena Gomez ལགས་ཆེས་ཐོག་མ་མིན་པར་དེ་སྔ་གཞས་པ་གྲགས་ཅན་ Bon Jovi དང་ Maroon 5 སོགས་མང་དག་ཅིག་ལའང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་འོག་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་དོན་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་པ།

ཨ་མི་རི་གྲོས་ཚོགས་ནང་གི་བོད་དོན་ཉན་ཞིབ་ཐོག བོད་མི་ཆབ་སྲིད་ཟུར་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའི་ཐོག་ལ་དྲག་གནོན་དང་མནར་གཅོད་གཏོང་བཞིན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐེར་བཏོན་གནང་འདུག དེའང་ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་རྒྱབ་ཏུ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་རྒྱ་ནག་ཚོགས་ཆུང་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པའི་རྒྱ་ནག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ Sophie Richardson ལགས་དང། Seton Hall University ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ Margaret K. Lewis དེ་བཞིན་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་ལོགས་འཇིགས་མེད་ལགས། Falun Gong ཆོས་བརྒྱུད་ཉམས་ལེན་པ་ Ying liping ལགས་བཅས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པར་དྲག་གནོན་དང་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་མནར་གཅོད་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་ཐོག་ལ་ཉན་ཞིབ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་ཟུར་མགོ་ལོགས་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལམ་པིག་རྩེད་འགྲན་དང་འབྲེལ་ནས། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནང་གི་མང་ཚོགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་འཇིགས་བྲལ་གློག་བརྙན་དེ་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་དགོས་དམིགས་དང་བཅས་གསུངས་དོན། དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཁོང་ལ་སྔ་རྗེས་སུ་ཐེངས་གསུམ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་དང། དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ཕྱིའི་ལུས་པོ་དང་ནང་སེམས་གཉིས་ཀར་བཟོད་པ་དཀའ་བའི་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་འོག་ལ་དྲིས་བརྩད་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་ཡ་ང་བའི་བཙོན་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཁག་ཞིབ་ཕྲ་སྙན་སེང་ཞུས་འདུག ཁོང་གིས་བོད་མིར་དྲག་མནོན་དང་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པར་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་ཁྲིད་ཁག་དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་སོང་བར་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་དེ་དག་གི་གོ་གནས་ཀྱང་ས་གནས་ རྫོངས་དང་ཞིང་ཆེན་སོགས་རིམ་པ་ཁག་ལ་གནས་སྤར་བྱས་ཡོད་པ་ལུང་འདྲེན་གནང་སྟེ། རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་དང་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་བཅས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་ཡ་ང་བའི་གནས་སྟངས་ཁག་མི་ཤེས་པ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་བྱེད་སྟངས་སྐོར་གླེང་བའི་སྐབས་སུ། ཉེ་ཆར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མནར་གཅོད་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པར་མནོར་གཅོད་ཅི་ཡང་བཏང་མེད་པ་དང་འདི་བཞིན་བོད་ནང་ལ་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་སོགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པར་རྫུན་གཏམ་ཁོ་ན་བཤད་སྟབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྩ་བ་ནས་ཡིད་ཆེས་བྱ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་ནན་བརྗོད་གནང་འདུག ད་དུང་ཁོང་གིས་ཉེ་ཆར་ཨ་རི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག་བོད་ནང་གཟིགས་སྐོར་ཕེབས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་དོན་ཤེས་པའི་ཐོག་བོད་ནང་མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་ཏེ་ས་གནས་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ཇི་ཡིན་དེ་དག་གསན་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ནི་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་རེ་བ་གཙོ་བོ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་དུ་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་གསར་བཙུག་གནང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་དང། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གསར་པ་སུ་ཕེབས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ལྷན་དུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྐབས་བོད་དོན་སྐོར་ངེས་པར་དུ་གླེང་སློང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་གཙོས་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཚོར་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་འཕྲོད་བསྟེན་དང་སྨན་བཅོས་བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བ། དེ་བཞིན་འཇིགས་བྲལ་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་པ་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཕ་མ་དང་ལྷན་དུ་མཉམ་འཛོམས་བྱ་རྒྱུ། རྩོམ་པ་པོ་ཞོགས་ལྗང་ལགས་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་བཅས་ཞུས་འདུག གཞན་ཡང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པའི་རྒྱ་ནག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ Sophie Richardson ལགས་ཀྱིས་གཙོས་ཉན་ཞིབ་དེའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁུལ་དེའི་ནང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པར་དམ་དྲག་དང་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ། དེ་བཞིན་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་སོགས་ཐེར་བཏོན་གནང་འདུག་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་རྒྱ་ནག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་ Tim walz ལགས་ཀྱིས་འདས་པའི་ལོ་ཉི་ཤུའི་ནང་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག གནད་དོན་འདི་བཞིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆེར་ངོས་འཛིན་ནས་གདོང་ལེན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་བཅས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བོད་རིགས་བཀྲིས་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་དེང་དུས་རིས་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ The Egg Art Gallery ཞེས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཉེ་ཆར་དེང་དུས་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ཡོ་རོབ་བྷེལ་ཇམ་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་བཀྲིས་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་དེང་དུས་རིས་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་ཁག་ཅིག་ཀྱང་འགྲེམས་སྟོན་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། འགྲེམས་སྟོན་དེའང་ཟླ་བ་གཉིས་རིང་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག ད་ལན་གྱི་འགྲེམས་སྟོན་དེའི་བརྒྱུད་ The Egg Art Gallery འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་ངོས་ནས་བཀྲིས་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱི་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་ཆེ་མཐོང་ཆེན་པོ་གནང་སྟེ་ཁོང་ལ་མང་ཚོགས་སུ་རིས་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། སོ་སོའི་སྒྱུ་རྩལ་དངོས་སུ་མང་ཚོགས་ལ་ལག་བྲིས་བྱེད་བཅུག་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཁག་དང་ལྷན་དུ་རིས་མོ་བྲིས་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་རེད་འདུག གཞི་རྩའི་ The Egg Art Gallery འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གིས་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ་་ ༡༢ བཅས་སུ་བཀྲིས་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱི་རི་མོ་ཁོ་ན་འགྲེམས་སྟོན་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་གི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་གདེང་འཇོག་ཆེན་པོ་གནང་ཐོག་ཁོང་དང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལོ་གཉིས་གསུམ་རིང་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ཟིན་འདུག  

༢༠༡༥ ལོར་རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་བོད་ནང་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཁག་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་གྱིས་དྲག་གནོན་བྱས་པ་གསལ་བཏོན་གནང་འདུག

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཐོའི་ནང་སྔ་ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་བོད་ནང་བོད་མིའི་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཁག་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་གྱིས་དྲག་གནོན་མུ་མཐུད་བྱས་ཡོད་པ་གསལ་བཏོན་གནང་འདུག དེ་ཡང་ཁ་སང་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་གནས་ཐོག འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༩༩ ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་པའི་ ༢༠༡༥ ལོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྙན་ཐོ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་འདུག སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་གསལ་རྒྱ་ནག་དང་ལྷག་པར་བོད་སྐོར་གྱི་ཚན་པའི་ནང། རྩ་བའི་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་དབྱེ་བའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་དེ་དང་དེ་མིན་བོད་ཀྱི་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ཁག་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཏོན་དང་སྦྲགས། སྔ་ལོ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་བོད་ཀྱི་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ས་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་དང། སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་། ཁ་བྲལ་ལ་གདོང་ལེན་ཟེར་བ་དེ་དག་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ། བོད་ནང་བོད་མིའི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་། འདུ་འཛོམས་དང་འགུལ་སྐྱོད་རང་དབང་། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མཚན་དམད་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་དང་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་རྣམས་ནས་བོད་ནང་བརྟན་ལྷིང་དཀྲུགས་ཀྱི་ཡོད་པར་གཞི་མེད་ཀྱི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་གསལ་བཏོན་གནང་འདུག ཐེངས་འདིའི་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྙན་ཐོའི་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་མིའི་ཐོག་དྲག་གནོན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ། བོད་མི་རྣམས་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཆ་ཤས་བླངས་མི་བཅུག་པ། བོད་ནང་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ། དེ་བཞིན་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་དང་སྤྱི་ཚོགས་བཅས་བརྗོད་གཞི་གཙོ་ཁག་བཞི་འབུར་བཏོན་གནང་འདུག རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནད་དོན་ཐད་ལ་དེ་སྔ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་སླར་ཡང་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནད་དོན་ ༧ ལས་བྱུང་མེད་ཀྱང་། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་སྲེག་གནང་མཁན་དབུས་པའི་དེའི་ནང་མི་དང་ཉེ་འབྲེལ། ལྷག་པར་དུ་དགོན་གྲོང་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཐུན་མོང་ལ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཉེས་ཆད་བཏང་སྟབས། བོད་མི་རང་སྲེག་གི་ལས་འགུལ་བའི་གྲངས་འབོར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ལས་བོད་ནང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་དབང་གིས་མིན་པར་ད་བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པ་གཙོས། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཐོའི་ནང་གསལ་བཏོན་གནང་པ་ལས་རྟོགས་ཐུབ་ངེས་ཡིན་སྐོར་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་པཎ་ཆེན་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་མང་དག་ཞིག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་གནད་དོན་དང། ཁྱད་པར་དུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་གྲགས་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་ལུང་འདྲེན་དང་བཅས་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་ཐོག་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་མནར་གཅོད་དང་སྡུག་རྩུབ་ཚད་མེད་བཏང་པའི་འོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༤ བར་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ནང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ ༡༤ ཡོད་སྐོར་དང། དེའི་ཁྲོད་ནས་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ལུགས་མཐུན་ཞུགས་འབུལ་དང་འདས་ཆོས་གང་ཡང་གནང་བཅུག་མེད་པ་ཐེར་བཏོན་སོགས་གནང་འདུག

ཨ་རིའི་ཝར་མོནྜ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ།

ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༡༠ སྟེ་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༧ སྲུང་བརྩི་དང་བསྟུན། ཨ་རིའི་ཝར་མོནྜ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Rep. Maida Townsend མཆོག་གིས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བཞེས་དང་འདི་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༣༩ ཡིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཕྱིར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་བར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་བསྐྱར་མཐུད་གང་མགྱོགས་ཞུ་དགོས་པའི་བོད་དོན་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གྲོས་ཆོད་ནང་འཁོད་དོན་ལ། ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་འདིས་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་གསར་འགོད་པ། དེ་བཞིན་བོད་མི་ཨ་རིའི་མི་སེར་ཡིན་པ་རྣམས་འགྲོ་སྐྱོད་ཀྱི་རང་དབང་ཐད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ལྷག་དོན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་དེ་བསྐྱར་མཐུད་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་འོག་བོད་མི་ཚོ་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་སྤྲོད་ཐབས་གནང་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་མི་དང་རྒྱ་རིགས་མིན་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་དམིགས་བསལ་ཆེ་མཐོང་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེར་བརྩིས་པའི་ཆ་རྐྱེན་དེའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུའི་ལངས་ཕྱོགས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ། བོད་མཐོ་སྒང་གི་ས་ཁུལ་དུ་ཡུན་གནས་ཐུབ་པའི་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི་སྤེལ་དགོས་པ་དང་། བོད་མིའི་ཐོུང་མི་པའི་རིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་ཐོག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་པ་དང་སྦྲགས། བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཏེ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་སྤྲད་རྒྱུའི་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སོགས་འཁོད་ཡོད། གྲོས་ཆོད་དེའི་ནང་གནད་དོན་གཞན་ཁག་ཅིག་འཁོད་དོན། བོད་ལ་ཡུན་རིང་ནས་ཕྱུག་པའི་ཆོས་དང་ལེགས་སྦྱང། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཡོད་པ་དེར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ས་བཙན་འཛུལ་བྱས་རྗེས་བོད་མིའི་རང་དབང་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁྱད་ནོར་དེ་དག་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཚབས་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་ངོས་ལེན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་འཁོད་འདུག གྲོས་ཆོད་དེའི་འདྲ་བཤུས་ཡིག་ཆ་གཅིག་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་དང་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་། དེ་བཞིན་ཝར་མོནྜ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། གཞི་རྩའི་ཝར་མནྜ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་ཐོག་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་དེ་ད་ལན་ཐེངས་དང་པོ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའི་བོད་ནང་གི་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་སྐབས་དང་། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་གཞུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་ཟིན་ནས་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཉིན་མོ་དང་བསྟུན་ཏེ་མངའ་སྡེ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ནང་གྲོས་ཆོད་ཁག་ཅིག་གཏན་འབེབས་གནང་མྱོང་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་རེས་འདི་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག རྩ་བའི་ཨ་རིའི་ཝར་མོནྜ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Rep. Maida Townsend མཆོག་ནས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བཞེས་ཀྱིས་གྲོས་ཆོད་བཏོན་པ་དེར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༣༩ ཡིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་པ་ཞིག་རེད།

སྐུ་ཞབས་Richard Gere ལགས་ཀྱིས་དབྱིན་ཡུལ་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་གླེང་སློང་གནང་པ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཨ་རིའི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ Richard Gere ལགས་ཉེ་ཆར་དབྱིན་ཡུལ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཁུལ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་དྲག་གནོན་སྲིད་བྱུས་གསལ་བཏོན་གནང་པ་དང་འབྲེལ། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་འདྲ་གནང་དགོས་མིན་ཐད་གྲོས་བསྡུར་གནང་འདུག ཐེངས་འདིའི་འཚམ་གཟིགས་ཁྲོད་སྐུ་ཞབས་ Richard Gere ལགས་ཀྱིས་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་ཟུར་དུ་མཇལ་མོལ་གནང་སྟེ། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་དང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ཁྲིམས་སྒྲིག་གསར་པ་ཁག་ཅིག་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལའང་གླེང་སློང་གནང་འདུག ལྷག་པར་དུ་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ངལ་རྩོལ་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་ Gisela Stuart ལགས་ཀྱིས་སྐུ་ཞབས་Richard Gere ལགས་དང་ལྷན་དུ་བགྲོ་གླེང་བྱུང་བའི་གནད་དོན་ཁག དབྱིན་ཡུལ་སྲིད་བློན་ David Cameron མཆོག་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དབར་གྱི་གཟའ་འཁོར་གྱི་དྲི་ལན་ལས་རིམ་ཐོག་སྙན་སྒྲོན་གནང་པ་མ་ཟད།  སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་ཉེ་ཆར་ཁེ་ན་ཊ་དང་འཇར་མ་ནི་གཙོས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཁག་ཐལ་དྲག་པར་ཐུན་མོང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་པ་དེ་སྲིད་བློན་མཆོག་ནས་དེ་ལྟར་ངོས་བཞེས་ཡོད་མེད་གཙོས་པའི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་གི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་འདུག  སྲིད་བློན་ David མཆོག་གིས་སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་ Richard Gere ལགས་ནས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ལྷན་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་གནད་དོན་ཁག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག  

ཨ་རིའི་ Amherst གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཉིན་མོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ།

  ཨ་རིའི་ Massachusetts མངའ་ཁུལ་གྱི་ Amherst གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཉིན་མོ་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་པ་དང་སྦྲགས། རིང་མིན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཁུལ་དེར་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཉིན་མོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་འདུག དེ་ཡང་ཨ་རིའི་ Amherst གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྐང་འགན་བཞེས་ཐོག་ཁུལ་དེའི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ་དང་བོད་དོན་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་སླད་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ སྟེ་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེ་ལངས་ཉིན་མོ་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ བར་གཟའ་འཁོར་གཅིག་རིང་ས་གནས་སུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྒྲེང་འཛུགས་གནང་གི་འདུག དེ་བཞིན་ད་ལན་གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏམ་དེའི་ནང་འཁོད་དོན་ལ།  རིང་མིན་སླེབ་ལ་ཉེ་བའི་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཉིན་མོ་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༧ ཐོག་གོ་ལའི་ཁྱོན་ལ་གནས་པའི་བོད་མི་རྣམས་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ད་བར་བོད་མིའི་རང་དབང་གི་འཐབ་རྩོད་ཆེད་དུ་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙིང་སྟོབས་དང་ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་བཅས་ལ་དྲན་གསོ་ཞུ་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་དོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་བོད་མིའི་ཐོག་ལ་དྲག་གནོན་དང་།  འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་བཅས་ལ་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་མ་ཟད། དེ་བས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་དང་མི་རིགས་རྩ་གཏོར་གཏོང་བཞིན་པ་བཅས་གསལ་བཏོན་དང་སྦྲགས། འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་གནས་པའི་རང་དབང་ལ་དགའ་ཞེན་ཡོད་མཁན་མི་དམངས་ཚོས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་འདུག ཁྱད་པར་དུ་ཨ་རིའི་ Amherst གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ Peter ལགས་ཀྱིས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་དེ་དྲང་བདེན་གྱི་འཐབ་རྩོད་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་མུས་དང་།  དེ་ཡང་ལོ་ལྟར་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་ཉིན་མོར་བོད་ཀྱི་ཉི་མོ་ཞེས་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་སུ་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ Northampton གྲོང་སྡེར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྒྲེང་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་བཏོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག  ས་གནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་འདི་ལོའི་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་སྔ་རོལ་དང་བསྟུན། ཁ་ཉིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡ དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ Northampton གྲོང་སྡེ་ལས་ཁང་གི་མདུན་དུ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་སྐུ་ཞབས་ John Caswell མཆོག་དང་ཁོང་གི་ལྕམ་ Mayoress Cheryl Caswell རྣམ་གཉིས་གཙོས་པའི་དབྱིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཆོས་འཕེལ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་། དེ་བཞིན་ས་གནས་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེངས་འཛུགས་གནང་པ་དང་འབྲེལ། བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་འཐབ་རྩོད་ཁྲོད་ཀྱི་དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན་བཅས་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་འདུག རྩ་བའི་ཨ་རིའི་ Amherst གྲོང་སྡེར་བོད་ཀྱི་ཉིན་མོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་འགོ་བཙུགས་གནང་པ་ཞིག་དང་ད་བར་ལོ་ལྟར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་ Amherst གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྐང་འགན་བཞེས་ཐོག་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྒྲེང་འཛུགས་གནང་གི་འདུག་པ་དང།  བོད་མི་ཚོས་ ཨ་རིའི་ Massachusetts མངའ་གྲོང་ཁྱེར་ Northampton དུ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཆེད་ཚེ་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་ཡོངས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཞུ་ཕྱིར་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་མར་མེ་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་སོགས་སྤེལ་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའི་གནད་དོན་སོགས་གྲོས་ཆོད་ཁག་ཅིག་གནང་ འབེབས་གནང་པ།

ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནང་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གིས་ཁ་སང་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ལྷོ་བྱང་ཨ་རི་ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༦ པ་མཇུག་སྒྲིལ་དང་འབྲེལ། ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའི་གནད་དོན་གཙོས་པའི་དོན་གནད་ཁག་ཅིག་གི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་གསུམ་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག དེ་ཡང་ཁ་སང་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གིས་ཚོགས་ཆེན་མཇུག་སྒྲིལ་དང་འབྲེལ། བོད་དོན་ཚོགས་པ། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་བཅས་ཚོགས་པ་ཁག་ཆ་བགོས་ཀྱིས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ཐབས་དང་། ལྷག་པར་བོད་མིའི་ཚོགས་པ་ཁག་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལམ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་འདྲ་མིན་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་གནང་པའི་ཁོངས་ལས་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙོན་འཇུག་བྱས་བཞིན་པའི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་གང་མགྱོགས་ཀློད་གྲོལ་ཡོང་ཐབས་སུ་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལས་འགུལ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་རྒྱུ།  དེ་བཞིན་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་ཁུང་ཙི་བལྟེ་གནས་ཁག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཁག་གསུམ་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་དེ་དག་ཐོག་ལས་དོན་གཉེར་རྒྱུ་རེད་འདུག གཞི་རྩའི་ད་ལན་གྱི་ཚོགས་ཆེན་དེའི་ནང་ལྷོ་བྱང་ཨ་རི་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་ནས་ཚོགས་པ་ ༡༨ ཀྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་མི་སྣ་སོགས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༤༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག

རྒྱ་གཞུང་ལ་བོད་སྒོ་མོ་རྒྱབ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་གཙོས་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག དེ་ཡང་ཁ་སང་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ནས་མགོ་ཚུགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་རྣམས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བསྐྱོད་རྒྱུར་བཀག་སྡོམ་བྱས་པ་དང་བསྟུན། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཟུང་སྦྲེལ་གྱིས་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་བའི་ནང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ལྟར་སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་རྣམས་བོད་དུ་བསྐྱོད་པར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་པ་དེས་བོད་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཁེར་རྐང་འཇོག་བཞིན་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྱ་སྤྱོད་དེ་དག་ངེས་པར་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་དོན་ད་ལན་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་དེའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་དུ་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་རྗེས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་ཙམ་མིན་པར་བོད་མདོ་སྨད་བར་གསུམ་དུ་རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་མང་དུ་བཏང་པ་མ་ཟད། བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་དམ་དྲག་དང་། གསང་བའི་ལྟ་སྲུང་གི་ལས་གཞི་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་བཞིན་པ་རྣམས་ལུང་འདྲེན་དང་སྦྲགས། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐོག་བོད་འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་ནི་བོད་མིར་ཆེད་དམིགས་བྱས་པ་ཞིག་དང་། དེ་ནི་ཆེས་སྡུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདུག དེ་མཚུངས་སུ་ཚོགས་པ་གཉིས་པོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་རང་དབང་དག་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱ་རྒྱུ་གཙོས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་དང་།  གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་བོད་ནང་བསྐྱོད་ནས་བོད་མི་ཚོའི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་དགོས་གལ་ཡིན་པའང་བརྗོད་ཡོད། གཞི་རྩའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་གཙོས་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུག་ཁག་ཏུ་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་བར་བརྟེན། བོད་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་དང་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་བོད་ནང་བསྐྱོད་རྒྱུར་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཐེངས་འདིའི་བཀག་སྡོམ་གྱི་ལས་གཞི་དེ་ནི་ཁ་སང་ཚེས་ ༢༥ ནས་མགོ་ཚུགས་ཀྱིས་ཟླ་རྗེས་མའི་ཟླ་མཇུག་བར་ཡིན་འདུག  

Latest news