Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

audio english

རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༡༥།༠༣།༡༠

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་དབང་བོད་མིར་སྤྲོད་དགོས་སྐོར་གསུངས་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཏུ་རྒོལ་མཆོང་བྱས་རྐྱེན་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་གཙོས་གཙོས་པའི་བོད་མི་ལས་འགུལ་བ་བརྒྱ་ལྷག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་གང་སར་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཐེངས་ ༥༦ སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་དགོས་ངེས་སུ་གཟིགས་ཀྱི་མེད་པ་བཀའ་བསྩལ་བ་དེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཐལ་དྲག་པ་ཡིན་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག Tuesday 10/03/2015 We urge Chinese leadership to let Tibetans govern Tibet: Sikyong Over 100 Tibetan activists including TYC President arrested for storming Chinese Embassy Tibetans worldwide commemorate 56th Anniversary of Tibetan National Uprising Day China says Dalai Lama 'profanes' Buddhism by doubting his reincarnation ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download

རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་གསར་འགྱུར་འགོ་བརྗོད། ༢༠༡༥།༠༣།༠༩

རྔ་པ་ནས་སླར་ཡང་བེུད་གཅིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་འདུག བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་མི་ཡོང་བའི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་རྒྱུ་དུས་ལ་བབ་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག འཇར་མན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱོགས་ནས་གྲོས་མོལ་ཁས་ལེན་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག ཐེ་ཝན་ནང་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་སྔ་སྣུར་དུ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་འདུག རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་ལས་འགུལ་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུག གླིང་ཚ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བློས་གཏོང་དེ་ནི་བོད་མི་ཡོངས་ལ་ཡིད་སྨོན་སྐྱེས་གཞི་ཞིག་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག Monday 09/03/2015 Tibetan woman self immolates in Ngapa, lone Tibetan protestor arrested Time for China to formulate a policy to stop Tibetans from resorting to self-immolations: TPiE Vice Chair of German Bundestag visits Dharamsala, calls for Sino-Tibet dialogue Pro-Tibet activists hold rally in Taiwan to mark Tibet Uprising Day 10th March Tibetan Uprising rally kicks off in south India Lingtsang Tsetan Dorje’s sacrifice, an inspiration for every Tibetan: Speaker TPiE ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download

རེས་གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༡༥།༠༣།༠༨

འདས་པའི་བདུན་གཅིག་གི་གལ་ཆེའི་གསར་འགྱུར་ལ་བསྐྱར་ལ་ཞིབ། ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་༤ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་ལྔས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་སྐབས་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ། Sunday 08/03/2015 Week Review Dalai Lama speech on five Tibetan organizations grand long life prayer at Dharamsala ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download

རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་གསར་འགྱུར་འགོ་བརྗོད། ༢༠༡༥།༠༣།༠༧

བལ་ཡུལ་ནང་གསུམ་དུས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་མིན་འདུག ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་བཀའ་དབང་བསྩལ་འདུག མན་ཌི་ས་གནས་སུ་པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་བརྒྱུད་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་གནང་བ། ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་འདུག རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་དང་འབྲེལ་བའི་ཉིན་གཉིས་རིང་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་པ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང། མགོན་པོ་མཆོག་གིས་དེ་སྔ་ཉི་ཧོང་ནང་གསང་སྔགས་སྐོར་ང་སྤྲོད་གནང་པ་སྔ་མའི་འཕྲོ། Saturday 07/03/2015 Nepal bars Tibetans from marking Tibetan Uprising Day Sakya Dhaktri Rinpoche confers Medicine Buddha empowerment Exhibition on Tibet draws several visitors in Mandi Karmapa Rinpoche leaves for 2 month US trip Tibetan youth activists announce 2 days campaign in South India Feature: Dalai Lama’s teaching on Tantra ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༥།༠༣།༠༦

སྐུ་འབུམ་ནང་མང་ཚོགས་འཇིགས་དངངས་འོག་མཆོད་མཇལ་དུ་བསྐྱོད་དགོས་བྱུང་འདུག གཞུང་ཆེན་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་མཁས་པའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུག འཇར་མན་ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བྱིན་ཅན་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་མཇལ་བ་ཞེས་པའི་འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་གནང་འདུག རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་ལས་གནས་ནས་ཕབ་འདུག རྒྱ་ནག་གིས་ཧོང་ཀོང་གི་རང་སྐྱོང་དབང་ཚད་ཉམས་རྒུད་ཆེན་པོ་བཏང་ཡོད་པ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག བཞུགས་སྒར་དུ་ཆོས་རྒྱལ་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་གྱི་གློག་བརྙན་ཐེངས་དང་པོ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་པ། རོལ་དབྱངས་འདུ་འཛོམས་བརྒྱུད་བོད་དོན་དཔལ་འབྱོར་མཁོ་སྒྲུབ་གནང་འདུག Friday 06/03/2015 Kubum swarmed by Chinese armed forces, celebrates Monlam Chenmo amidst air of fear 2nd conference of specialized studies of Tibetan Buddhism begins Buddha, 108 encounters: Exhibition in Frankfurt Nobel Committee replaces Chairman Thorbjørn Jagland UK lawmakers say China eroding freedoms in Hong Kong ‘Drimed Kunden’ screened in Dharamsala ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download

རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་གསར་འགྱུར་འགོ་བརྗོད། ༢༠༡༥།༠༣།༠༥

༸གོང་ས་མཆོག་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚོགས་དགོན་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ། རྔ་པ་ཁུལ་དུ་༸སྐུའི་གྱ་སྟོན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་འདུག དབྱིན་ཡུལ་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུགས་གནང་སྟེ་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་འདུག པཎ་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་སྲིད་གཞུང་ལ་དགེ་འདུན་པའི་གྲངས་ཀ་མང་དུ་གཏོང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ། ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། Thursday 05/03/2015 Dalai Lama presides over Choetrul Monlam Festival Tibetans in Ngaba celebrate Dalai Lama’s 80th birthday North Hampton hoists Tibetan flag to mark upcoming Tibetan Uprising day Chinese ‘Panchen’ Gyaltsen Norbu calls for increase in quota of monks in monasteries Special Feature: Geshe Lobsang Dakpa on Choetrul Duschen ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download

རེས་གཟའ་ལྷག་པ་གསར་འགྱུར་འགོ་བརྗོད། ༢༠༡༥།༠༣།༠༤

ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་ལྔས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ། བོད་ནང་གི་སྦྲུམ་མ་དང་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་གནས་སྟངས་སྐྱོ་ཤོས་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་མཇུག་སྒྲིལ་བ། རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པའི་མཐོང་མཆན་ཐད་གཞུང་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལེན་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ། བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་གསུམ་དུ་སྨོན་ལམ་འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐོར། Wednesday 04/03/2015 Tibetans from 5 organizations offer long life prayers for the Dalai Lama Maternal and child health in Tibet is the worst in the PRC: Tibetan rights group First seminar of four schools of Tibetan Buddhism and Bon tradition concludes Chinese continues to abuse press card and visa renewal process for political gains: FCC China Monlam Chenmo in South India ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download

རེས་གཟའ་མིག་དམར་གསར་འགྱུར་འགོ་བརྗོད། ༢༠༡༥།༠༣།༠༣

༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་དད་ལྡན་ཁག་ཅིག་ལ་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བསྩལ་འདུག བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་ཀློད་གྲོལ་ཆེད་ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག རྒྱ་གཞུང་གིས་མགོ་ལོག་དང་རེབ་གོང་སོགས་སུ་དམ་དྲག་བྱས་འདུག Oslo འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་རིག་གཞུང་འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་གནང་འདུག གླུ་གཞས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་། བོད་ནང་གི་གཞས་མ་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་བླངས་གནང་བའི་སྐོར་བྲོའི་གླུ་གཞས། Tuesday 03/03/2015 Scores of Buddhist monks and nuns receive ‘Getsul’ vow from the Dalai Lama 7th Annual Tibet Lobby Day underway in Washington DC China tightens restriction in Golog and Rebgong ahead of Tibet National Uprising Day Museum of the University of Oslo hosts Tibet Exhibition MUSIC FEATURE: ‘Lu shig Longta’ by Tsewang Lhamo ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download

རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་གསར་འགྱུར་འགོ་བརྗོད། ༢༠༡༥།༠༣།༠༢

བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་ཁག་གི་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་སྐོང་ཚོགས་གནང་འདུག ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་བོད་མི་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གནང་དགོས་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག རྒྱ་ནག་གི་གཏེར་བཏོན་ཁེ་ལས་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་མཁན་ཁེ་ན་ཊའི་ཚོང་ལས་ཁང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྤེལ་འཆར་འདུག ཐེ་ལྦན་མི་མང་གི་༢༢༨དུས་དྲན་ཐོག་མང་ཚོགས་ལ་བོད་དོན་བརྒྱུད་བསྒྲགས་གནང་འདུག ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སློབ་གྲྭའི་དགེ་ལས་ཚོས་གཞན་ཕན་གྱི་སྒོ་ནས་ལས་འགན་གྲུབ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག བོད་ཀྱི་བེུད་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྐབས་བདུན་པའི་བཙུན་མའི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག ཨ་རི་བོད་ཁང་ནང་བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་སྩལ་གྱི་རི་མོའི་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་འཆར་འདུག Monday 02/03/2015 First seminar of four schools of Tibetan Buddhism and Bon tradition underway Education Kalon in San Francisco, meets with local Tibeans Activists to hold protest rally against Canadian mining company collaborating with China Tibet awareness campaign held at 228 memorial event in Taiwan Prof. Samdhong Rinpoche addresses teachers and staff of Upper TCV School 7th Women Empowerment Workshop for Tibetan nuns underway Tibet House to hold Tibetan calligraphy exhibition ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download

Latest news