Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

Parliament Session

སྔོན་རྩིས་མ་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༣༣༡ ལྷག་གཏན་འབེབས་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ མཇུག་སྒྲིལ།

སྔོན་རྩིས་མ་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༣༣༡ ལྷག་གཏན་འབེབས་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ མཇུག་སྒྲིལ།

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་ཐུབ་ཆེད་དཔྱ་དངུལ་ཆག་ཡང་གིས་གོ་སྐབས་ཟླ་བ་ ༦ རིང་ཕར་འགྱང་།

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་ཐུབ་ཆེད་དཔྱ་དངུལ་ཆག་ཡང་གིས་གོ་སྐབས་ཟླ་བ་ ༦ རིང་ཕར་འགྱངས།

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་སྦྲགས་རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༤-༢༥ ལོའི་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་དང་བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་གྲུབ་སོང་།

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་སྦྲགས་རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༤-༢༥ ལོའི་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་དང་བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་གྲུབ་སོང་།

ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་འོས་ཆོས་ལྡན་པའི་མི་འགྲོ་འཚོལ་རྒྱུ་ཁག་པོ་མ་གཏོགས་གཞན་དཀའ་ངལ་མེད་པ་གསུངས་སོང་།

ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་འོས་ཆོས་ལྡན་པའི་མི་འགྲོ་འཚོལ་རྒྱུ་ཁག་པོ་མ་གཏོགས་གཞན་དཀའ་ངལ་མེད་པ་གསུངས་སོང་།

ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་འོས་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ཟགས་སོང་།

ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་འོས་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ཟགས་སོང་།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་བརྗོད་པ་དང་པོ། 

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་བརྗོད་པ་དང་པོ། 

ཤེས་རིག་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭའི་སྐོར་འདྲི་རྩད་དང་བགྲོ་གླེང་།

ཤེས་རིག་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭའི་སྐོར་འདྲི་རྩད་དང་བགྲོ་གླེང་།

ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་ཟིན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བསྡོམས་གྲོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སྒྲོན།

དེ་རིང་སྐབས་ ༡༧ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའི་ལས་ཉིན་ ༧ ཐོག་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་ཟིན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བསྡོམས་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཕེབས་ཡོད།

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་ཐོག་འདྲི་རྩད་ལྷུག་པོ་གནང་སོང་།

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་ཐོག་འདྲི་རྩད་ལྷུག་པོ་གནང་སོང་།

Latest news