fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

17th TPiE Sessions

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།

ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་འོས་ཆོས་དང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་དམ་འབུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་ཐུབ་མེད།  

ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་འོས་ཆོས་དང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་དམ་འབུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་ཐུབ་མེད།  

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་ཐུབ་ཆེད་སླར་ཡང་དཔྱ་དངུལ་ཆག་ཡང་གིས་གོ་སྐབས་གནང་སོང་།

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་ཐུབ་ཆེད་སླར་ཡང་དཔྱ་དངུལ་ཆག་ཡང་གི་གོ་སྐབས་གནང་སོང་།

ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་འོས་ཆོས་དང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་དམ་འབུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་། 

ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་འོས་ཆོས་དང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་དམ་འབུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་བ།

བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་ཟས་བཅད་དོད་སྤར་ཆའི་ཁྲིམས་འཆར།

བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་ཟས་བཅད་དོད་སྤར་ཆའི་ཁྲིམས་འཆར།

དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་སུ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་དང་བགྲོ་གླེང་གནང་བ།

དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་སུ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་དང་བགྲོ་གླེང་།

བསྡུ་དངུལ་འབུལ་བསྡད་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་འཆར།

བསྡུ་དངུལ་འབུལ་བསྡད་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་འཆར་འདུག

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉིན་ལྔ་པ་ཡོངས་རྫོགས་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོར་བཏང་བ།

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉིན་ལྔ་པ་ཡོངས་རྫོགས་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོར་བཏང་ཡོད།

གྲོས་ཚོགས་སུ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་ལྕམ་སྐུ་ Nancy Pelosi མཆོག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས།

གྲོས་ཚོགས་སུ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་ལྕམ་སྐུ་ Nancy Pelosi མཆོག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས།

Latest news

(Visited 1 times, 1 visits today)