Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

- Advertisement -spot_img

TAG

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་མཁྲེགས་འཛིན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེས་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཐུབ་མེད་པར་བཀའ་བསྩལ་བ།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་རྩ་ཁྲིམས་ལ་བཅོས་སྒྱུར་དང་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་དབང་ཆར་སྟངས་འཛིན།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་རྒན་གྲས་ཁག་གཅིག་གིས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་བྱེད་བཞིན་པའི་བྱ་སྤྱོདལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་སྦྲགས་ཏེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་རྩ་ཁྲིམས་ལ་བཅོས་སྒྱུར་དང་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ལ་སྟངས་འཛིན་དགོས་པ་སོགས་གསུངས་འདུགརྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གཅིག་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་རྒན་གྲས་ Dong Hongyi དང་། Ma Guiquan དེ་བཞིན་ Tian Qizhuang བཅས་ཀྱིས་ཞི་ཅིན་ཕིང་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་སྟེ། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གནད་དོན་ཐམས་ཅད་དམག་ཤོག་ཚོགས་པས་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསལ་བའི་དོན་ཚན་དེས་གཞུང་འཛིན་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་ལ་ཚད་མེད་པའི་དབང་ཆ་སྤྲད་པ་ཞིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་སྟབས་དོན་ཚན་དེ་ལ་འགྱུར་བཅོས་དགོས་པ་དང་། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་ནང་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་ཀྱང་དོན་ཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པར་གསུངས་འདུག ཡི་གེ་དེའི་ནང་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབུས་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལྷན་ཁང་དང་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ངོས་ནས་ལས་དོན་འཐུས་གཙང་མ་བྱས་པའི་དབང་གིས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ནང་ལྐོག་ཟ་བྱེད་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་མི་མང་དཀྱུས་མའི་གནས་བབ་ལས་ཧ་ཅང་གི་མཐོ་བ་ཆགས་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ཀྱི་སྔོན་འགོག་ལས་དོན་འཐུས་གཙང་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ལས་དོན་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་དེ་ནི་དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་དང་། གང་ཟག་སྒེར་གྱི་དབང་ཆ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་རྒྱུ་ཁོ་ནར་དམིགས་པར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཀོད་ཡོད་འདུགལྷག་པར་དུ་གང་ཟག་སྒེར་གྱི་དབང་ཆ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་དེར་ཚད་འཛིན་མ་ཐུབ་ཚེ་དེ་སྔ་ Mao Zedong སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་གནས་སྟངས་དེ་བསྐྱར་དུ་ཡོང་ངེས་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱང་བཀོད་འདུག་ལ། གནད་དོན་འདིའི་ཐད་ Rights Protection Network...

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སྐབས ༡༩ བའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས ༦ འགོ་འཛུགས།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཏང་སྲིད་དམག་གསུམ་གྱི་དབང་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་ནག་སེལ་གཤེད་བཅོམ་གྱི་ཁ་གཡང་འོག་ནས། རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཕྱོགས་འགལ་ལམ་གཡོན་ཐད་ཅན་གྱི་དཔོན་རིགས་རྣམས་གཙང་སེལ་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས། རྒྱ་ནག་དབུས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སྐབས ༡༩ བའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་ ༦ པ་དེ་ཁ་སང་ཚེས ༨ འགོ་འཛུགས་བྱས་འདུག དེ་རིང་རྒྱ་གར་གྱི India Today གསར་ཁང་གིས་དེར་འབྲེལ་གྱི་གསར་འགྱུར་སྤེལ་བའི་ནང་དུ། ཐེངས་འདིར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སྐབས་༡༩ བའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས ༦ པའི་ཐོག་ཏུ། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་ཚུགས་ནས་དུས་རབས་གཅིག་གམ། ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ཀྱི་དམར་གཞུང་གི་བྱས་རྗེས་དང་ཉམས་མྱོང་ཞེས་པའི་བརྗོད་དོན་ལ་གཙིགས་འཛིན་གྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས། ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གསར་བ་ཞིག་འཇོག་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་བསྒྲགས་འདུག རྩ་བའི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༥ ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སྐབས ༧ བའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས  ༦...

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད།

ཆེས་ཛ་དྲག་གི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་རྒྱ་ནག་ནས་ཁྱབ་བརྡལ་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཁ་སང་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཨ་རི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་གནང་དགོས་པ་དང་། ནད་ཡམས་དེ་རྐྱེན་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཡུལ་རྣམས་ལ་གུན་གསབ་སྤྲོད་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་འདུག ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཆོད་ཆེད་འདོན་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Josh Hawley ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་ནད་ཡམས་དེ་ངོ་རྟགས་ཆོད་པའི་ཉིན་དང་པོ་ནས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་བསླུ་ཁྲིད་བཏང་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྔ་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ནད་ཡམས་དེ་ཛ་དྲག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་སྐབས་དེར་ཟུངས་ཁྲག་བརྟག་དཔྱད་གནང་མཁན་གྱི་སྨན་ཁང་གཙོས་སྨན་པ་རྣམས་ལ་སྦས་གསང་བྱེད་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་གནང་དགོས་པར་བརྗོད་འདུགདེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Hawley ལགས་དང་ལྷན་དུ་གྲོས་ཆོད་འདོན་གནང་མཁན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་ Elise Stefanik ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཏོག་དབྱིབས་ཀྱི་ནད་ཡམས་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྦས་གསང་བྱས་འབྲས་སུ་ད་ཆ་ཨ་རིས་གཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཛ་དྲག་གི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པར་མ་ཟད་ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཆོད་བརྒྱུད་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྱ་ངན་དང་རྒྱ་ནག་ནས་ཁྱབ་བརྡལ་བྱུང་བའི་ནད་ཡམས་དེ་རྐྱེན་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཡུལ་དང་གྱོང་གུད་ཕོག་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ལ་གུན་གསབ་སྤྲོད་དགོས་པར་བརྗོད་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Jim Banks ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནོར་འཁྲུལ་གཅིག་ཙམ་མིན་པར་ཆེས་ཛ་དྲག་གི་ནོར་འཁྲུལ་མང་དག་ཅིག་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་དེ་དང་འབྲེལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྦས་གསང་བྱ་རྒྱུའི་སླད་གནས་ཚུལ་རྫུན་མ་ཁྱབ་བརྡལ་བྱས་ཡོད་པ་གཙོས་རྒྱལ་སྤྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་དང་མཉམ་ལས་བྱ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་མ་བྱས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཁུལ་དེར་ཡོད་པའི་སྨན་པ་དང་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་གསོ་མྱུལ་བྱས་པ་སོགས་ནོར་འཁྲུལ་མང་དག་ཅིག་བཟོས་ཡོད་སྟབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་གནང་དགོས་པར་བརྗོད་འདུགགཞི་རྩའི་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་སང་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་སྙན་ཐོར་གཞིགས་ན་ད་བར་ཁྱོན་འཛམ་གླིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་ ༡༩༦ ལ་རྒྱ་ནག་གྲོང་ཁྱེར་ཝུ་ཧན་ནས་ཁྱབ་བརྡལ་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་དེ་ཁྱབ་བརྡལ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ད་བར་མི་གྲངས་ ༤༡༦༦༨༦ ལ་ནད་དེ་ཕོག་ཡོད་པར་མ་ཟད།...

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་འགོག་ཐབས་གྲོས་འཆར་བསྐྱར་བཏོན།  

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Marco rubio ལགས་དང་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ལྕམ་ Catherine Cortez Masto ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཨ་རི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་འགོག་ཐབས་གྲོས་འཆར་བསྐྱར་བཏོན་གནང་འདུགཁ་ཉིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་སྐུ་ཞབས་ Marco rubio ལགས་ནས་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བའི་ནང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་འགོག་ཐབས་གྲོས་འཆར་དེ་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཚེ་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་དང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཐུན་མོང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གི་སྡེ་ཚན་ཟུར་འཛུགས་གནང་ཐོག་ཨ་རི་གཙོ་གྱུར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་ཁུངས་ལྡན་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་དྲིལ་བསྒྲགས་དང། རྒྱ་གཞུང་གིས་གསར་འགྱུར་འཁྱོག་བཤད་བྱས་པ། དེ་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་དང་ཆབ་སྲིད་སོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲད་ཁག་གི་སྙན་ཐོ་བསྡུ་རུབ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད་ལྷག་དོན་གྲོས་འཆར་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རིའི་མི་སེར་ཡིན་པའི་རྒྱ་རིགས་དང་ཡུ་གུར་དེ་བཞིན་བོད་མི་བཅས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་འཇིགས་སྐུལ་དང་སྡིགས་ར་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་བྱུས་ཀྱང་འདོན་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག སྐུ་ཞབས་ Marco ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཨ་རི་གཙོ་གྱུར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོད་ཤུགས་རྐྱེན་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་གཞིར་འཐབ་རྒོལ་སླད་ང་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་དེའི་ངན་འབྲས་གང་བྱུང་མིན་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས་ཞེས་དང་། དེ་རེས་ཁོང་གིས་གནད་ཆེའི་གྲོས་འཆར་དེ་བསྐྱར་དུ་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཆེད་བཏོན་ཐུབ་པར་དགའ་སྤོབས་དང། གལ་ཏེ་གྲོས་འཆར་དེ་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཚེ་སྲིད་དོན་པ་ཙམ་མིན་པར་ཨ་མི་རི་ཀའི་མི་སེར་དང། གསར་ཁང། དེ་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་ལའང་དགེ་མཚན་ཡོང་ངེས་ཡིན་སྐོར་གསུངས་འདུག དེ་བཞིན་ལྕམ་ Catherine Cortez Masto...

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཡུན་ལ་ཚད་བཀག་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འཚོགས་ལ་ཉེ་ལ་བའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་དོན་ཁག་ཅིག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཡུན་ལ་དུས་བཀག་ཚད་གཞི་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་རེད་འདུག ཁ་སང་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསར་ཁང་ Xinhua དང་ Global Times ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས་ཡུལ་དེའི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་བའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་། གྲོང་སྡེ་ཁག་གི་ཆབ་སྲིད་ལས་དོན། དེ་བཞིན་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་རྒྱ་ནག་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་ལས་འགན་དང་དབང་ཚད་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་གཞི་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། གྲོས་གཞི་དེ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉིན་འཚོགས་གཏན་འཁེན་བའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་འདུག ཐེངས་འདིའི་རྩ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ནང་གི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་ལ་གཞིགས་ཚེ་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་ལ་གང་ཟག་སུ་རུང་ཞིག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་བྱེད་སྐབས་དུས་ཡུན་རིང་ཤོས་ལ་ལོ་ངོ་བཅུ་ལས་ལྷག་པ་བྱ་མི་མཆོག་པར་ཚད་བཀག་བྱས་པ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ནས་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་ཡུན་དེར་ཚད་བཀག་མེད་པ་བཟོས་ཡོད། བསྐྱར་བཅོས་དེས་ད་ལྟ་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་ཡུན་སྐབས་གཉིས་པ་དང་ལས་ཐོག་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་པ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་བསྟུད་མར་བྱ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད་སྟབས། དེ་འབྲེལ་རྒྱ་རིགས་ཁག་ཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་གནས་ Weibo དང་ Wechat སོགས་ཀྱི་ཐོག་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག གལ་ཏེ་སྲིད་འཛིན་གྱི་དུས་ཡུན་ཐེངས་གསུམ་བཟོ་ན་འགྲིག་པ་ལས་དུས་བཀག་མེད་པ་བཟོ་བ་དེ་བཟང་རྟགས་ཤིག་མིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་མང་དག་ཞིག་བྱུང་འདུག འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པར་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༢...

རྒྱ་གཞུང་གིས་དབྱེ་བའི་ཞིང་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་མ་ཐུབ་ཀྱང་མི་མང་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་དོན་ཆེད་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས།

ཉེ་ཆར་ཟླ་བ་སྔོན་མའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ནས་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༡ བར་ཁྱོན་ཉིན་གྲངས་བཅུའི་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་དབྱེ་བའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་། མཚོ་སྔོན། དེ་བཞིན་ཟི་ཁྲོན། ཀན་སུ། ཡུ་ནན་བཅས་ཀྱི་ནང་འདི་ལོའི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་མི་མང་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ཚོགས་ཡོད་པ་ལྟར་ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གཙོ་བོ་ཞིང་ཆེན་ཁག་གི་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཡོངས་མི་མང་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཁག་བསྐོ་བཞག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ཚོགས་འདུ་དང་འབྲེལ་ཁ་ཉིན་ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་བོད་མིའི་འགོ་ཁྲིད་ལ་ལྟ་བ་ཞེས་པའི་དཔྱད་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་འདུག དེའི་ནང་ཡུ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཁོངས་ཀྱི་འགོ་ཁྲོད་འཕོ་འགྱུར་ཁྲོད་བོད་མི་ཇི་ཙམ་སླེབས་ཡོད་མེད་སོགས་ཁ་གསལ་བྱུང་མི་འདུག་ཀྱང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་མི་མང་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་བསྐྱར་དུ་ཚོགས་གཙོར་བསྐོ་བཞག་བྱས་འདུག་པ་དང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁོངས་སུ་ཁྱོན་བོད་མི་ ༣༥ ད་རེས་འགོ་ཁྲིད་རིམ་པའི་གནས་རིམ་དུ་བསྐོ་བཞག་བྱས་ཡོད་པ་གངོན་གསལ་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མི་མང་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་གྲས་སུ་བོད་མི་གཉིས་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་མི་མང་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གཞོན་གྲས་སུ་བོད་མི་གསུམ་བཅས་ཁྱོན་བོད་མི་ ༦ འགོ་ཁྲིད་རིམ་པའི་གནས་རིམ་དུ་བསྐོ་བཞག་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཁོངས་སུ་བོད་མི་གཅིག དེ་བཞིན་ཀན་སུ་ཞིང་ཆེན་ཁོངས་སུ་བོད་མི་གཉིས་བཅས་བསྐོ་བཞག་བྱས་ཡོད་པ་གསལ་འདུག འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་ཁོང་གིས་སྤེལ་བའི་དཔྱད་གཏམ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ཚོགས་འདུ་མི་འདྲ་བ་དེ་དག་གི་ཐོག་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི་ཁག་ཅིག་ཞུས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་དང་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ན། རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་མ་ཐུབ་ཀྱང་མི་མང་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་དོན་ཆེད་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་པ་གསུངས་སོང་།  

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབུས་ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་འཐུས་མི་བདུན་གསར་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱས་འདུག

དེ་རིང་རྒྱ་ནག་དབུས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་མི་སྣ་བདུན་པོ་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་སྦྲགས། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མ་འོངས་དབང་ཆ་སྲ་བརྟན་དུ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། སྔར་སྲོལ་དང་མི་འདྲ་བར་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་ཡུན་གཉིས་པའི་རྗེས་སུའང་དབང་ཆ་མུ་མཐུད་འཛིན་འདོད་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་བྱས་ཡོད་སྐོར་གསུངས་འདུག རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པི་ཅིང་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་ཞི་ཅིང་ཕིང་གི་སྣེ་ཁྲིད་པའི་མ་འོངས་ལོ་ལྔའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་མི་སྣ་བདུན་པོ་རྣམས་ཡོངས་བསྒྲགས་གནང་བ་དང་སྦྲགས་ཏེ། ཞི་ཅིང་ཕིང་གི་གཞུང་འཛིན་ལས་ཡུན་གཉིས་པ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་བྱས་འདུག ད་ལན་རྒྱུན་ལས་འཐུས་མི་གསར་པའི་ཁོངས་སུ་ཞི་ཅིང་ཕིང་དང་ལི་ཁེ་ཆཱང་གཉིས་ཕུད་པའི་གཞན་འཐུས་མི་ཆ་ཚང་གསར་པ་ཡིན་པ་མ་ཟད། འཐུས་མི་དེ་དག་གི་ཁོངས་སུ་རིང་མིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོར་ཞི་ཅིང་ཕིང་གི་ལས་ཡུན་གཉིས་པ་ཚང་པའི་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་བྱེད་ཆོག་མཁན་མི་རབས་དྲུག་པའི་འགོ་ཁྲིད་སུ་གཅིག་ཀྱང་བཀོད་མེད་པ་ལྟར། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོད་རྒྱ་ནག་དབྱེ་ཞིབ་པ་མང་དག་ཞིག་གིས་དེ་ནི་ཞི་ཅིང་ཕིང་གི་གཞུང་འཛིན་ལས་ཡུན་གཉིས་པ་རྫོགས་པའི་རྗེས་སུའང་དབང་ཆ་མུ་མཐུད་འཛིན་རྒྱུའི་ཐབས་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་འདུག རྩ་བའི་ད་ལན་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱུན་ལས་གསར་འདེམས་ཁོངས་སུ་མི་སྣ་སུ་སུ་ཡོང་མིན་ཐོག་ཡུན་རིང་ནས་ཚོད་དཔག་མང་དག་ཞིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང། རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་འགྲོ་ལུགས་ཁྲོད་དེ་རིང་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༡༡ ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པི་ཅིང་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་ཞི་ཅིང་ཕིང་གིས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་རྒྱུན་ལས་གསར་པ་རྣམས་དངོས་སུ་མ་ཐོན་བར་དུ་མི་སུ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་རྩ་བ་ནས་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད་འདུག ནིའུ་ཡོག་ NewYork ནང་དུ་གནས་སྡོད་རྒྱ་ནག་ཉམས་ཞིབ་པ་ Jude Blanchette ལགས་ཀྱིས་དེ་རིང་ Guardian གསར་ཁང་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་པར་རྒྱ་ནག་ཙམ་མ་ཟད་དུས་རབས་ ༢༡ པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་བསྒྱུར་མཁན་ཡིན་ཟེར་བའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འཛིན་དེས་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ཆབ་སྲིད་འགྲོ་ལུགས་བཞིན་གསང་རྒྱ་དེ་ལྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ནི་ཧང་སང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག དེ་ནི་ངོས་ལེན་བྱ་ཐབས་མེད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་རེད་ཅེས་ནན་བརྗོད་གནང་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལན་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་...

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༩ ཐོག་བོད་མི་ ༣༣ ནས་མཉམ་ཞུགས།

རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པི་ཅིང་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་མི་མང་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་འཚོགས་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༩ ཐོག་ལ་བོད་མི་ ༣༣ ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་འདུག ཁ་སང་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་ཐེངས་འདིའི་རྒྱ་ནག་གི་ཚོགས་ཆེན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༩ དང་བོད་མི་ཞེས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་ཞིག་སྤེལ་འདུག དེའི་ནང་ཁོང་ནས་ཐེངས་འདིའི་རྒྱ་ནག་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ལ་ཁྱོན་བོད་མི་ ༣༣ ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་གིས་དབྱེ་བའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁུལ་ནས་བོད་མི་ ༡༧ དང་བོད་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནས་བོད་མི་ ༥ སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ནས་ ༣  ཡུན་ནན་དང་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གཉིས་ནས་ ༡ རེ། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་བཅིངས་གྲོལ་དམག་སྡེའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ ༣ དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཁང་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་གཏི་གནས་ཁག་ཅིག་ནས་བོད་མི་...

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་འཚོག་རྒྱུ།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༩ པ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཚོགས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཚོགས་མི་ཁྱོན་ ༢༣༠༠ ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་འདུག ཁ་སང་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ Xinhua གཙོས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་རྒྱ་ནག་དབུས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་ཐོག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༩ པ་དེ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཚོགས་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་པ་དང། འགྲོ་ལུགས་ལྟར་ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་ངོས་ནས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༩...

Latest news

- Advertisement -spot_img